Wrzesień 2021

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
 N
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dokumenty szkolne

WYMAGANIA EDUKACYJNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

 Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III, oprócz oceny opisowej, stosuje się symbole literowe (pieczątki): A+, A, B, B-, C, C- (plus podwyższa ocenę, a minus obniża ją o pół stopnia).

EDUKACJA POLONISTYCZNA (KL. I)

Wspaniale pracujesz! A+ (plus)

Czytanie: czyta płynnie zdaniami krótkie teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo, czyta cicho ze zrozumieniem, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego,  potrafi określić przeżycia postaci w utworze literackim, czyta książki i korzysta z księgozbioru bibliotecznego.

Pisanie: pisze bezbłędnie z pamięci zachowując prawidłowy kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst drukowany.

Mówienie: samodzielnie tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na dowolny temat, zawsze uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi logiczne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych, planuje i angażuje się w tworzoną formę teatralną, tworzy przedstawienia za pomocą różnych technik: kukiełki, teatru cieni i innych. 

Bardzo ładnie pracujesz. A

Czytanie: czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, interesuje się książkami i chętnie je czyta.

Pisanie: pisze z pamięci proste, krótkie zdania, dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, zachowuje prawidłowy kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst drukowany.

Mówienie: buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany temat, często uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi spójne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych, angażuje się w tworzoną formę teatralną.  

Dobrze pracujesz. B

Czytanie: czyta wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na zadane pytania, interesuje się książkami i ich czytaniem.

Pisanie: pisze prawie zawsze poprawnie z pamięci, stara się zachować prawidłowy kształt liter, raczej bezbłędnie przepisuje tekst drukowany (nieliczne błędy to brak elementów liter np. kropki, kreski, haczyki

Mówienie: buduje logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi, posiada duży zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, stara się angażować w tworzoną formę teatralną. 

Nie pracuj tak dalej. B- (minus)

Czytanie: czyta sylabami, wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na większość pytań.

Pisanie: pisze z pamięci proste wyrazy, zdania popełniając nieliczne błędy (literowe i ortograficzne), przepisując tekst drukowany stara się zachować prawidłowy kształt liter popełniając drobne błędy.

Mówienie: wypowiada się w formie zdań pojedynczych i wyrazami, posiada mały zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, poproszony przez nauczyciela włącza się w tworzoną formę teatralną. 

Popracuj jeszcze. C

Czytanie: głoskuje, dokonuje analizy i syntezy słuchowej, czyta głośno, nie odpowiada prawidłowo na pytania, interesuje się książkami.

Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, pisząc z pamięci popełnia wiele błędów (np. opuszcza lub dodaje litery, myli litery o podobnym kształcie, robi błędy ortograficzne), nie zachowuje kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi.

Mówienie: wypowiada się wyrazami, ma ubogi zasób słów, popełnia błędy językowe.  

Za mało pracujesz. C- (minus)

Czytanie: popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej i słuchowo-wzrokowej wyrazów, nie czyta, nie odpowiada na zadawane pytania.

Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, popełnia przy tym liczne błędy, nie potrafi pisać z pamięci, nie zachowuje liniatury, kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi.

Mówienie: wypowiada się najczęściej w formie przeczącej lub twierdzącej, wyrazami jednosylabowymi, posiada bardzo ubogie słownictwo, mówi niechętnie popełniając liczne błędy językowe.

EDUKACJA MATEMATYCZNA (KL. I)

Wspaniale pracujesz! A+ (plus)

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje samodzielnie dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.

Zadania tekstowe: samodzielnie rozwiązuje zadania i układa treści zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego.

Umiejętności praktyczne: zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości, masy, obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, określa czas za pomocą zegara i kalendarza. 

Bardzo ładnie pracujesz. A

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje samodzielnie dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.

Zadania tekstowe: samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, zapisuje rozwiązanie zadania przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji.

Umiejętności praktyczne: prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy, obliczeń pieniężnych, (do 10) zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, określa czas z pomocą zegara i kalendarza, nazywa dni tygodnia i miesiące, starannie kontynuuje rozpoczęty wzór (np. szlaczek), dostrzega symetrię. 

Dobrze pracujesz. B

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 popełniając drobne błędy.

Zadania tekstowe: korzysta ze wskazówek nauczyciela i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, poprawnie rozwiązuje zadanie przedstawione słownie w konkretnej sytuacji.

Umiejętności praktyczne: wykonuje samodzielnie i prawidłowo proste pomiary długości i masy, proste obliczenia pieniężne, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, prawidłowo posługuje się nazwami dni tygodnia i nazwami miesięcy, dostrzega symetrię, kontynuuje rozpoczęty wzór.

Nie pracuj tak dalej. B- (minus)

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje działania popełniając liczne błędy. 

Zadania tekstowe: robi błędy podczas wykonywania zadań jednodziałaniowych, popełnia błędy rozwiązując zadania przedstawione słownie w konkretnej sytuacji.

Umiejętności praktyczne: w miarę poprawnie dokonuje prostych pomiarów długości i masy, zna pojęcie długu i spłacenia go, zna nazwy dni tygodnia, w miarę poprawnie używa nazw miesięcy, z pomocą nauczyciela dostrzega symetrię, stara się kontynuować rozpoczęty wzór. 

Popracuj jeszcze. C

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: wykonuje dodawanie i odejmowanie często popełniając błędy, liczy na konkretach, myli poszczególne działania, ma trudności z rozwiązywaniem prostych równań jednodziałaniowych w postaci okienka.

Zadania tekstowe: nie rozumie treści zadania przedstawionego słownie, z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadanie jednodziałaniowe oraz schematy graficzne.

Umiejętności praktyczne: z pomocą nauczyciela wykonuje proste pomiary długości, masy oraz obliczeń pieniężnych, słabo zna nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy, nie dostrzega symetrii, ma problemy z kontynuacją rozpoczętego wzoru.

Za mało pracujesz. C- (minus)

Działania w zakresie dodawania i odejmowania: licząc na konkretach popełnia liczne błędy. 

Zadania tekstowe: nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi rozwiązać zadania.

Umiejętności praktyczne: nie wykonuje pomiarów długości i masy, obliczeń pieniężnych, nie zna dni tygodnia i nazw miesięcy, nie dostrzega symetrii, nie potrafi kontynuować rozpoczętego wzoru.

EDUKACJA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA (KL. I)

Wspaniale pracujesz! A+ (plus)

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i społecznym, zna symbole narodowe i symbole Unii Europejskiej, zawsze szanuje otaczające środowisko przyrodnicze, okazuje szacunek innym ludziom, jest tolerancyjny, chętnie pomaga innym, zawsze współpracuje z innymi, zachowuje się bardzo dojrzale, zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób, potrafi rozróżnić zagrożenia i przeciwdziałać im. Zawsze stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. 

Bardzo ładnie pracujesz. A

Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, zna formy ochrony środowiska naturalnego, szanuje przyrodę, zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka i zagrożenia ze strony zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych, zna swój adres zamieszkania, zna symbole narodowe, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej, wie na czym polega praca w poznanych zawodach, zawsze używa form grzecznościowych wobec innych osób, zgodnie współpracuje z innymi, zachowuje się dojrzale. Stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. 

Dobrze pracujesz. B

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym, zna podstawowe formy ochrony środowiska przyrodniczego, rozpoznaje i nazywa niektóre gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, potrafi odróżnić zagrożenia dla środowiska, zna swój adres zamieszkania, wie na czym polega praca w poznanych zawodach, dobrze współpracuje z innymi, używa form grzecznościowych, zna symbole narodowe i  rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. Na ogół stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. 

Nie pracuj tak dalej. B- (minus)

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym, zna niektóre formy ochrony środowiska przyrodniczego, orientuje się czym zajmują się ludzie w najbliższej okolicy. Zna symbole narodowe (flaga, hymn, godło). Potrafi wymienić nazwy  poznanych warzyw i kwiatów, zna pory roku, zazwyczaj okazuje szacunek innym ludziom. Stara się współpracować z innymi. Posiada podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. 

Popracuj jeszcze. C

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje poznane gatunki roślin, słabo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno - przyrodniczym, częściowo zna adres swojego zamieszkania, myli pory roku, myli symbole narodowe, rzadko okazuje szacunek innym osobom, nie zawsze potrafi współpracować z innymi. Z trudem bezpiecznie porusza się w ruchu drogowym. 

Za mało pracujesz. C- (minus)

Bardzo słabo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno-przyrodniczym,

nie zna swojego adresu zamieszkania, nie zna pór roku, najczęściej nie okazuje szacunku innym osobom, nie zna symboli narodowych, nie potrafi współpracować w grupie. Nie stosuje zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA (KL. I)

Wspaniale pracujesz! A+ (plus)

Wykazuje uzdolnienia manualne, bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, zaskakuje nowatorskim rozwiązywaniem zagadnień, prace plastyczne cechuje staranność, estetyka, potrafi pracować różnymi technikami. Korzysta z medialnych środków przekazu. Interesuje się i rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki i wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać. Majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu.   

 

Bardzo ładnie pracujesz. A

Wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia. Wyraża własne myśli i uczucia w różnorodnych formach plastycznych. Prace plastyczne cechuje staranność, estetyka, potrafi zastosować różne techniki plastyczne i techniczne, bierze udział w konkursach ogólnoszkolnych. Rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki: rzeźby, architektury, malarstwa, grafiki i wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać i szanować. Majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu.   

Dobrze pracujesz. B

Podejmuje zadania plastyczne i techniczne. Wyraża własne myśli i uczucia w różnorodnych formach plastycznych. Korzysta z bogatej bazy kolorów. Potrafi pracować różnymi technikami plastycznymi i technicznymi. Potrafi rozpoznać wybrane dziedziny sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki i wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać  i szanować. Majsterkuje i buduje z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu. 

Nie pracuj tak dalej. B- (minus)

Podejmuje zadania techniczne i plastyczne, ale często ich nie kończy. Dostrzega linie proste i owalne w przedmiotach, kreśli je po śladzie, uzupełnia tłem kontury przedmiotów, używa małej ilości kolorów, potrafi zorganizować swój warsztat pracy. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, w miarę możliwości obsługuje je, rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki.   

Popracuj jeszcze. C

Niechętnie podejmuje zadania plastyczno-techniczne, prace wykonuje schematycznie, używa małej ilości kolorów, nie doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, nie potrafi sobie zorganizować warsztatu pracy. Z pomocą nauczyciela rozpoznaje nieliczne dziedziny sztuki. 

Za mało pracujesz. C- (minus)

Niechętnie podejmuje zadania plastyczne i techniczne, nie doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, nie potrafi z pomocą nauczyciela zorganizować sobie warsztatu pracy. Każda technika plastyczna lub techniczna stwarza dla ucznia problem nie do pokonania. Nie rozpoznaje   dziedzin sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki.

EDUKACJA MUZYCZNA (KL. I)

Wspaniale pracujesz! A+ (plus)

Posiada dużą wiedzę muzyczną, ma wybitne umiejętności muzyczne, chętnie uczestniczy w przedstawieniach muzycznych klasy, szkoły, gra na instrumentach, potrafi śpiewać i muzykować. Świadomie i aktywnie słucha muzyki wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, bierze udział w koncertach, potrafi zatańczyć kilka tańców ludowych.

Bardzo ładnie pracujesz. A

Opanowuje treść i melodię piosenki, dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i reaguje zgodnie z umową, poprawnie odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, prawidłowo wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, uczestniczy w koncertach muzycznych, zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego.

Dobrze pracujesz. B

Zna tekst i melodię piosenek po długotrwałym powtarzaniu, dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce, poprawnie odtwarza krótkie rytmy, wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego.

Nie pracuj tak dalej. B- (minus)

Zna teksty piosenek i melodie po długotrwałym powtarzaniu, z pomocą nauczyciela dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, stara się wyrażać nastrój muzyki poprzez ruch, stara się aktywnie słuchać muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, nie zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego.

Popracuj jeszcze. C

Ma trudności z opanowaniem treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, nawet z pomocą nauczyciela ma duże problemy z odtworzeniem prostego rytmu, ma duże trudności z wyrażeniem nastroju muzyki poprzez ruch jak i w świadomym i aktywnym słuchaniu muzyki, rzadko zachowuje się kulturalnie na koncertach i podczas słuchania hymnu.

Za mało pracujesz. C- (minus)

Nie opanowuje treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, nie potrafi wyrazić nastroju muzyki poprzez ruch, nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi odtworzyć prostego rytmu, niechętnie słucha muzyki, nie potrafi kulturalnie zachowywać się podczas koncertu i podczas słuchania hymnu.

 WYCHOWANIE FIZYCZNE (KL. I)

Wspaniale pracujesz! A+ (plus)

Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową - bierze udział w zawodach szkolnych i pozaszkolnych, wykonuje ćwiczenia poza programowe, wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy i zdrowej rywalizacji, rozpoznaje potrzeby uczniów niepełnosprawnych i chętnie pomaga, cieszy się z sukcesów sportowych innych, dba o higienę osobistą, zna i stosuje podstawowe działania profilaktyczne.

Bardzo ładnie pracujesz. A

Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową- bierze udział w zawodach wewnątrzszkolnych, wykonuje ćwiczenia programowe, wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy, zdrowej rywalizacji, cieszy się z sukcesów sportowych innych, rozpoznaje potrzeby uczniów niepełnosprawnych i pomaga im. Zawsze jest przygotowany do zajęć sportowych. Dba o higienę osobistą, zna jakie są podstawowe działania profilaktyczne.

Dobrze pracujesz. B

Potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia fizyczne, stosuje zdobyte umiejętności i wiadomości w zabawach i grach sportowych, dobrze współdziała w grupie, służy pomocą innym i dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Najczęściej jest przygotowany do zajęć sportowych. Przestrzega zasad higieny osobistej i orientuje się w podstawowych działaniach profilaktycznych.

Nie pracuj tak dalej. B- (minus)

Odróżnia prawidłową postawę stojącą i siedzącą od nieprawidłowej, nie zawsze precyzyjnie wykonuje ćwiczenia i nie zawsze jest przygotowany do zajęć, nie zawsze chętnie współdziała w grupie, czasami dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych i pomaga im. Stara się dbać o higienę osobistą.

Popracuj jeszcze. C

Ma trudności z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń, niechętnie współdziała w grupie podczas ćwiczeń, gier itp. Rzadko dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Często jest nieprzygotowany do zajęć sportowych. Ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny osobistej. 

Za mało pracujesz. C- (minus)

Ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń programowych, nie chce podejmować aktywności fizycznej, niechętnie współdziała w grupie, zagraża bezpieczeństwu współćwiczących. Nie dostrzega potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Nie przestrzega zasad higieny osobistej.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE (KL. I)

Wspaniale pracujesz! A+ (plus)

Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu komputerowego, posługuje się wybranymi grami i programami edukacyjnymi, bezpiecznie korzysta z komputera i stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

Bardzo ładnie pracujesz. A

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z klawiatury, myszy, uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać z komputera żeby nie narażać własnego zdrowia, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

Dobrze pracujesz. B

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, ze wskazówkami nauczyciela uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia.

Nie pracuj tak dalej. B- (minus)

Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, wie jak trzeba korzystać z komputera by nie narażać swojego zdrowia.

Popracuj jeszcze. C

Ma trudności w podstawowym zakresie posługiwania się komputerem.

Za mało pracujesz. C- (minus)

Nie potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się komputerem.

EDUKACJA POLONISTYCZNA (KL. II)

Wspaniale pracujesz! A+ (plus)

Czytanie. Czyta płynnie z odpowiednią intonacją, ekspresją każdy tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania.

Pisanie. Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem prawidłowego kształtu liter i ich połączeń, zna zasady ortograficzne.

Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem językowym, posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np. związki frazeologiczne), potrafi samodzielnie dokonać selekcji treści, potrafi rozpoznać rzeczownik, czasownik, umie określić liczbę i rodzaj rzeczowników i przymiotników.

Bardzo ładnie pracujesz. A

Czytanie. Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami, czyta płynnie z podziałem na role, umie czytać cicho ze zrozumieniem i odpowiadać na pytania związane z tekstem, wyodrębnia w utworze kolejne wydarzenia, dostrzega związki między nimi.

Pisanie. Umie pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa, zna  i stosuje zasady ortograficzne, potrafi napisać krótki tekst na określony temat, płynnie, czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i zdania.

Mówienie. Rozumie sens wypowiedzi, potrafi poprawnie, w rozwiniętej formie wypowiadać się n/t przeżyć i własnych doświadczeń, posiada bogaty zasób słów.

Dobrze pracujesz. B

Czytanie. Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania.

Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania, rzadko popełnia błędy w pisaniu ze słuchu, zna i zazwyczaj stosuje zasady ortograficzne.

Mówienie. Potrafi ułożyć poprawnie pod względem językowym zdanie pojedyncze rozwinięte, wypowiada się zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi poprawnymi pod względem językowym i logicznym, z pomocą dokonuje selekcji treści. 

Nie pracuj tak dalej. B- (minus)

Czytanie. Czyta wyrazami, popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania czasami z pomocą nauczyciela.

Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy, popełnia nieliczne błędy, zna zasady ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je zastosować podczas samodzielnego pisania.

Mówienie. Popełnia nieliczne błędy przy układaniu zdań pojedynczych rozwiniętych, wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi poprawnymi pod względem językowym.

Popracuj jeszcze. C

Czytanie. Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, czytając samodzielnie tekst nie potrafi prawidłowo odpowiedzieć na pytania. 

Pisanie. Pisząc z pamięci popełnia liczne błędy, odwzorowuje po literze, popełnia błędy przy pisaniu ze słuchu, rzadko stosuje zasady ortograficzne.

Mówienie. Nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego pod względem językowym zdania pojedynczego rozwiniętego, wypowiada się zdaniami prostymi, wykazuje ubogi zasób słownictwa. 

Za mało pracujesz. C- (minus)

Czytanie. Ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca je lub w ogóle nie czyta, nie potrafi samodzielnie przeczytać tekstu.  Pisanie.  W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy, opuszcza litery  i wyrazy, nie stosuje zasad ortograficznych.

Mówienie. Ma kłopoty z wypowiadaniem się, na pytania odpowiada jednym wyrazem lub w ogóle, nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego językowo zdania.

EDUKACJA MATEMATYCZNA (KL. II)

Wspaniale pracujesz! A+ (plus)

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 

Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 100, samodzielnie i biegle mnoży i dzieli w zakresie 50.

Zadania tekstowe. Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą zadania jednodziałaniowe i bez trudu układa treść do zadania. 

Umiejętności praktyczne. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, porównuje jednostki i dokonuje prawidłowo ich zamiany, zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje prostych obliczeń pieniężnych w różnych jednostkach, zawsze prawidłowo i samodzielnie wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich).

Bardzo ładnie pracujesz. A

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 

Rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100, rozumie i sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 50 (biegle w zakresie 30), stosuje przemienność i łączność dodawania i mnożenia.

Zadania tekstowe. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i złożone zadania z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego.

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować poznane wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy.

Dobrze pracujesz. B

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 

Samodzielnie dodaje i odejmuje i odejmuje liczby w zakresie 100, rozumie mnożenie i dzielenie, samodzielnie i poprawnie wykonuje działania w zakresie 30.

Zadania tekstowe. Potrafi ułożyć treść zadania do sytuacji życiowej schematu graficznego i działania arytmetycznego. Rozwiązuje proste zadania z treścią.

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować większość poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu i pieniędzy.

Nie pracuj tak dalej. B- (minus)

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 

Czasami popełnia błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100, mnoży i dzieli w zakresie 30 popełniając nieliczne błędy. 

Zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i z pomocą układa treść do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego.

Umiejętności praktyczne. Popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu pomiarów długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych.

Popracuj jeszcze. C

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 

Dodaje i odejmuje w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na konkretach, mnoży  i dzieli w zakresie 30 popełniając liczne błędy lub działając na konkretach.

Zadania tekstowe. Z pomocą rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i układa treść do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego.

Umiejętności praktyczne. Z pomocą dokonuje prostych  pomiarów długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych.  

Za mało pracujesz. C- (minus)

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 

Popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100, nie potrafi opanować mnożenia i dzielenia w zakresie 30.

Zadania tekstowe. Z pomocą rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe i nie potrafi ułożyć  treści zadania  do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania arytmetycznego.

Umiejętności praktyczne. Nie potrafi wykonać poleceń i rozwiązać zadań z zastosowaniem miar długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych.

EDUKACJA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA (KL. II)

Wspaniale pracujesz! A+ (plus)

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, osiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku społecznym, zawsze szanuje otaczające środowisko przyrodnicze, zawsze wykazuje szacunek dla innych ludzi, zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób.

Bardzo ładnie pracujesz. A

Wie, z jakich części składa się roślina, zna nazwy poszczególnych pór roku, zna nazwy  i ilość dni w poszczególnych miesiącach, zna ptaki i ssaki domowe, zna niektóre zwierzęta i rośliny łąkowe, zna kierunki świata, zna nazwy okolicznych dzielnic i miast, wie, jakie wartości odżywcze mają mleko i jego przetwory, owoce i warzywa, umie opowiedzieć, na czym polega praca ludzi w różnych zawodach, odróżnia drzewa i krzewy, stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania w ruchu drogowym, przestrzega zasad i higieny.

Dobrze pracujesz. B

Orientuje się czym zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy, potrafi wyróżnić nazwy kwiatów i warzyw, wymienia nazwy poszczególnych pór roku, z pomocą wymienia nazwy najbliższych miejscowości, zna zasady zachowania się na drodze, wie, że mleko, warzywa i owoce mają wartości odżywcze, zwykle okazuje szacunek dla innych ludzi, zazwyczaj przestrzega zasad higieny.     

Nie pracuj tak dalej. B- (minus)

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społeczno–przyrodniczym, posiada podstawowe wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu drogowym, nie zawsze przestrzega zasad higieny.

Popracuj jeszcze. C

Z pomocą nauczyciela wymienia nazwy zakładów przemysłowych, usługowych, urzędów, nie wie jakie sprawy można załatwić na poczcie, nie potrafi wymienić części nadziemnych i podziemnych roślin, nie potrafi wymienić części składowych kwiatu, ma problem z wymienianiem elementów pogody, nie potrafi określić krajobrazu swojej okolicy, nie zna wartości odżywczych warzyw i owoców, z trudem porusza się bezpiecznie w ruchu drogowym, nie zawsze przestrzega zasad higieny, z pomocą wysyła list.

Za mało pracujesz. C- (minus)

Nie rozumie zachodzących w przyrodzie zjawisk i niechętnie je obserwuje, nie dba o rośliny klasowe, nie stosuje zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA (KL. II)

Wspaniale pracujesz! A+ (plus)

Treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje nowatorskich rozwiązań, elementy są właściwie rozplanowane na płaszczyźnie i w przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością o szczegóły, posiada umiejętności plastyczne.  

Bardzo ładnie pracujesz. A

Umie przygotować stanowisko pracy, zachowuje bezpieczeństwo podczas pracy, wykonuje estetyczne i dokładne prace, wykonuje prace w sposób twórczy.

Dobrze pracujesz. B

Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są zazwyczaj staranne, estetyczne i doprowadzone do końca. 

Nie pracuj tak dalej. B- (minus)

Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie i nie zawsze estetyczne, nie zawsze doprowadza prace do końca.      

Popracuj jeszcze. C

Prace wykonuje niedbale, zwykle ich nie kończy, ma trudności z rozplanowaniem pracy.

Za mało pracujesz. C- (minus)

Prace wykonuje niechętnie, niestarannie i są niewykończone, bardzo szybko się zniechęca, nie kończy pracy.

EDUKACJA MUZYCZNA (KL. II)

Wspaniale pracujesz! A+ (plus)

Pięknie śpiewa piosenki z zachowaniem odpowiedniego rytmu, tempa, melodii, posiada zdolności muzyczne.

Bardzo ładnie pracujesz. A

Śpiewa piosenki, umie wyklaskać rytm, zna wartości nutowe.  

Dobrze pracujesz. B

Umie zaśpiewać poznane piosenki, popełnia nieliczne błędy wyklaskując podany rytm, zna niektóre wartości nutowe.

Nie pracuj tak dalej. B- (minus)

Umie zaśpiewać niektóre z poznanych piosenek, z pomocą potrafi wyklaskać podany rytm, zna niektóre wartości nutowe. 

Popracuj jeszcze. C

Ma trudności z zapamiętaniem treści piosenki, nie zna wartości nut.

Za mało pracujesz. C- (minus)

Nie potrafi zapamiętać treści piosenki, śpiewa bardzo niechętnie lub w ogóle nie śpiewa.

 WYCHOWANIE FIZYCZNE (KL. II)

Wspaniale pracujesz! A+ (plus)

Zwinnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na szczeblu miejskim.  

Bardzo ładnie pracujesz. A

Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, respektuje zasady poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji.

Dobrze pracujesz. B

Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair–play.

Nie pracuj tak dalej. B- (minus)

Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.

Popracuj jeszcze. C

Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, nie stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych.

Za mało pracujesz. C- (minus)

Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie gier zabaw. 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE (KL. II)

Wspaniale pracujesz! A+ (plus)

Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu komputerowego, posługuje się wybranymi grami i programami edukacyjnymi, zna i korzysta z programów MS Word i Paint, bezpiecznie korzysta z komputera i stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

Bardzo ładnie pracujesz. A

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z klawiatury, myszy, uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać z komputera żeby nie narażać własnego zdrowia, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

Dobrze pracujesz. B

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, ze wskazówkami nauczyciela uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia.

Nie pracuj tak dalej. B- (minus)

Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, wie jak trzeba korzystać z komputera by nie narażać swojego zdrowia.

Popracuj jeszcze. C

Ma trudności w podstawowym zakresie posługiwania się komputerem.

Za mało pracujesz. C- (minus)

Nie potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się komputerem.

EDUKACJA POLONISTYCZNA (KL. III)

Wspaniale pracujesz! A+ (plus)

Czytanie. Czyta płynnie z  ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiada na wszystkie pytania z nim związane.

Pisanie. Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem prawidłowego kształtu liter i ich połączeń, zna i zawsze stosuje zasady ortograficzne, tworzy swobodne teksty.

Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem językowym, posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np. związki frazeologiczne), potrafi wyrazić i uzasadnić swoją opinię na każdy temat.

Bardzo ładnie pracujesz. A

Czytanie. Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami tekst do kl. III, czyta płynnie z podziałem na role, umie czytać cicho ze zrozumieniem tekst literatury popularnej i odpowiadać na pytania z nim związane. 

Pisanie. Umie pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa, zna  i stosuje zasady ortograficzne, układa zdania pojedyncze rozwinięte, potrafi napisać swobodny tekst na określony temat, płynnie, czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i zdania.

Mówienie. Wypowiada się w uporządkowanej formie, potrafi poprawnie, w rozwiniętej formie wypowiadać się n/t przeżyć i własnych doświadczeń, posiada bogaty zasób słownictwa.

Dobrze pracujesz. B

Czytanie. Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania.

Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania z pamięci i ze słuchu, zna i zazwyczaj stosuje zasady ortograficzne, potrafi samodzielnie ułożyć i zapisać poprawne pod względem językowym zdanie pojedyncze rozwinięte.

Mówienie. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi, poprawnymi pod względem językowym i logicznym. 

Nie pracuj tak dalej. B- (minus)

Czytanie. Czyta wyrazami, nie zawsze potrafi w sposób płynny połączyć wyrazy w zdania, popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania czasami z pomocą nauczyciela.

Pisanie. Zapisuje większość wyrazów i zdań  popełniając nieliczne błędy, zna zasady ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je zastosować podczas samodzielnego pisania. Czasami błędnie konstruuje zdania pojedyncze rozwinięte.                           

Mówienie. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi, popełnia drobne błędy językowe lub logiczne, czasem powtarza wyrazy lub zdania.

Popracuj jeszcze. C

Czytanie. Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, potrafi w wolnym tempie przeczytać ze zrozumieniem tekst i prawidłowo odpowiedzieć na niektóre pytania z nim związane, wyróżnia postacie nie zawsze wydarzenia. 

Pisanie. Pisząc z pamięci i ze słuchu popełnia liczne błędy, nie potrafi wykorzystać poznanych zasad ortograficznych, pisze i układa zdanie pojedyncze z pomocą nauczyciela.

Mówienie. Wypowiada się zdaniami prostymi, popełnia sporo błędów językowych i logicznych, wykazuje ubogi zasób słownictwa. 

 Za mało pracujesz. C- (minus)

Czytanie. Czyta bardzo wolno, czasem głoskuje, ma trudności z przeczytaniem wielosylabowych wyrazów, zniekształca je lub w ogóle nie przeczyta tekstu, nie potrafi samodzielnie przeczytać tekstu, nie czyta ze zrozumieniem.

Pisanie. W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy, opuszcza lub przestawia litery i wyrazy, nie stosuje zasad ortograficznych, nie potrafi ułożyć i zapisać zdania prostego nawet z pomocą nauczyciela.

Mówienie. Ma kłopoty z wypowiadaniem się na temat, na pytania odpowiada jednym wyrazem lub w ogóle nie udzieli odpowiedzi.

EDUKACJA MATEMATYCZNA (KL. III)

Wspaniale pracujesz! A+ (plus)

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 

Samodzielnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 1000, samodzielnie i biegle mnoży i dzieli w zakresie 100, rozwiązuje równanie z niewiadomą w postaci okienka.

Zadania tekstowe. Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone zadania dwudziałaniowe i bez trudu układa treść do zadania, rysunku, schematu graficznego, działania arytmetycznego. 

Umiejętności praktyczne. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, porównuje jednostki i dokonuje prawidłowo ich zamiany, zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje prostych obliczeń pieniężnych w różnych jednostkach, zawsze prawidłowo i samodzielnie wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich).

Bardzo ładnie pracujesz. A

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 

Rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 1000, rozumie i sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 100, sprawdza wynik dodawania za pomocą odejmowania i wynik mnożenia za pomocą dzielenia, rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka.

Zadania tekstowe. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i złożone zadania z treścią, umie układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego.

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować poznane wiadomości dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy. Samodzielnie oblicza obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta.

Dobrze pracujesz. B

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 

Samodzielnie dodaje i odejmuje i odejmuje liczby w zakresie 1000, mnoży i dzieli w zakresie 100, popełnia nieliczne błędy.

Zadania tekstowe. Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie tekstowe.

Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosować większość poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu i pieniędzy. Mierzy i oblicza obwód trójkąta, kwadratu, prostokąta.

Nie pracuj tak dalej. B- (minus)

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 

Większość działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 wykonuje poprawnie, mnoży i dzieli  w zakresie 100 popełniając nieliczne błędy, zdarza się, że liczy na konkretach 

Zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania tekstowe, czasem z  pomocą.

Umiejętności praktyczne. Popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu pomiarów długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych.

Popracuj jeszcze. C

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 

Dodaje i odejmuje w zakresie 1000 popełniając błędy lub działając na konkretach, mnoży  i dzieli w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na konkretach.

Zadania tekstowe. Proste zadania jednodziałaniowe rozwiązuje wyłącznie  z pomocą nauczyciela.

Umiejętności praktyczne. Z pomocą  dokonuje prostych  pomiarów długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych, często popełnia błędy w pomiarach, odczytuje tylko pełne godziny na zegarze, ma trudności z liczeniem pieniędzy, wycinkowo zna skróty jednostek. 

Za mało pracujesz. C- (minus)

Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 

Popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 1000, nie potrafi opanować mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Nie posiada ukształtowanego pojęcia dziesiątkowego systemu pozycyjnego

Zadania tekstowe. Nie rozwiązuje zadań tekstowych nawet z pomocą

nauczyciela.

Umiejętności praktyczne. Mimo pomocy nie dokonuje obliczeń zegarowych, pomiarów długości i masy, nie zna skrótów poznanych jednostek, nie potrafi liczyć pieniędzy, nie zapisuje dat.

EDUKACJA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA (KL. III)

Wspaniale pracujesz! A+ (plus)

Posiada rozległą/powyżej poziomu klasy III wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, zna swoją miejscowość, potrafi opowiadać o zabytkach i ciekawych miejscach, potrafi posługiwać się mapą, umie obserwować zjawiska przyrodnicze, analizować je, wyjaśniać, posługuje się mapą, wskazuje na niej większe miasta, rzeki, regiony. Tworzy i kompletuje samodzielne zbiory o tematyce przyrodniczej.

Bardzo ładnie pracujesz. A

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym świecie. Obserwuje i opowiada o poznanych zjawiskach przyrodniczych. Dostrzega związki przyczynowo-skutkowe zachodzące w przyrodzie, rozpoznaje zboża, rośliny oleiste i włókniste okopowe oraz wodne, tworzy łańcuch pokarmowy zwierząt, wyróżnia warstwy lasu i zna jego znaczenie, zna większość roślin chronionych, charakteryzuje zwierzęta różnych środowisk, określa kierunki na mapie, zna najstarsze miasta Polski i jej rzeki, stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania w ruchu drogowym, zna własne ciało, przestrzega zasad higieny.

Dobrze pracujesz. B

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społeczno–przyrodniczym. Orientuje się czym zajmują się ludzie pracujący w najbliższej okolicy, zna swoją dzielnicę, dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie, zna i stosuje zasady zachowania się na drodze, zna budowę roślin i zwierząt oraz tryb ich życia, rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste i okopowe, wymienia i opisuje warstwy lasu, tworzy proste łańcuchy pokarmowe, zazwyczaj przestrzega zasad higieny własnej i otoczenia, szanuje otaczające środowisko.

Nie pracuj tak dalej. B- (minus)

Częściowo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno-przyrodniczym,  posiada podstawowe wiadomości dotyczące lasu, ochrony środowiska, środków transportu i zachowania się w ruchu drogowym, zna najstarsze miasta i wyróżnia krajobrazy Polski, rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste, okopowe i wodne, wymienia i nazywa warstwy lasu, tworzy proste łańcuchy pokarmowe, nie zawsze przestrzega zasad higieny. Stara się przestrzegać norm społecznych.

Popracuj jeszcze. C

Z pomocą nauczyciela wypowiada się na temat środowiska, posiada wycinkowa wiedzę o otaczającym środowisku, wymienia gatunki zwierząt żyjących w lesie na polu i w wodzie, nazywa zboża, rośliny oleiste, włókniste i okopowe, wyróżnia warstwy lasu, zna zasady bezpieczeństwa dotyczące pieszych, nie zawsze przestrzega zasad higieny, rzadko przestrzega norm społecznych.

Za mało pracujesz. C- (minus)

Nie orientuje się w otaczającym środowisku, nie rozumie zachodzących w przyrodzie zjawisk i niechętnie je obserwuje, nie dba o rośliny klasowe i otaczające środowisko, nie stosuje zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA (KL. III)

Wspaniale pracujesz! A+ (plus)

Treść pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje oryginalnych rozwiązań, elementy są właściwie rozplanowane na płaszczyźnie i w przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością o szczegóły. Chętnie wykonuje prace dodatkowe z własnej inicjatywy.

Bardzo ładnie pracujesz. A

Za pomocą prac plastycznych przedstawia zjawiska otaczającej rzeczywistości, dba o dobór barw i szczegóły, potrafi zorganizować sobie warsztat pracy, prace wykonuje starannie, estetycznie, zgodnie z tematem, celowo dobiera i ekonomicznie wykorzystuje środki materiałowe. Projektuje i wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe. Dba o porządek w miejscu pracy.

Dobrze pracujesz. B

Za zwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są zazwyczaj zgodne z tematem, nie zawsze staranne i estetyczne choć doprowadzone do końca. Potrafi projektować i wykonać płaskie formy użytkowe.

Nie pracuj tak dalej. B- (minus)

Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie i nie zawsze estetyczne, nie zawsze doprowadza prace do końca. Rzadko dba o dobór barw i szczegóły. Potrafi wykonać płaskie formy użytkowe według wzoru.

Popracuj jeszcze. C

Prace wykonuje mało estetycznie, schematycznie, nie zawsze zgodnie z tematem, nie dba o dobór barw i szczegóły, nie zawsze doprowadza prace do końca.

Za mało pracujesz. C- (minus)

Nie podejmuje pracy, niszczy swoją pracę.

EDUKACJA MUZYCZNA (KL. III)

Wspaniale pracujesz! A+ (plus)

Tworzy muzykę, wykazuje aktywną postawę twórczą i szczególne umiejętności muzyczne, zna nazwy tańców ludowych.

Bardzo ładnie pracujesz. A

Śpiewa piosenki z właściwą intonacją, zna i odczytuje nazwy solmizacyjne, improwizuje rytm w określonym metrum, interpretuje ruchem, gra na instrumentach tematy rytmiczne, wyróżnia elementy muzyki, określa nastrój słuchanej muzyki

Dobrze pracujesz. B

Umie zaśpiewać poznane piosenki, zna nazwy solmizacyjne, popełnia nieliczne błędy wyklaskując podany rytm, interpretuje ruchem tematy rytmiczne i piosenki.

Nie pracuj tak dalej. B- (minus)

Prawidłowo śpiewa większość poznanych piosenek, z pomocą potrafi wyklaskać podany rytm, akompaniować do zabaw, rozpoznaje nazwy solmizacyjne.

Popracuj jeszcze. C

Próbuje zaśpiewać prawidłowo piosenki, z pomocą nauczyciela rytmicznie recytuje proste teksty i określa nastrój słuchanych utworów.

Za mało pracujesz. C- (minus)

Nie potrafi zaśpiewać żadnej poznanej piosenki, mimo pomocy nie potrafi wyklaskać prostych rytmów, określić nastroju słuchane muzyki.

WYCHOWANIE FIZYCZNE (KL. III)

Wspaniale pracujesz! A+ (plus)

Zwinnie, sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, z wielkim zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje klasę, szkołę w zawodach sportowych. 

Bardzo ładnie pracujesz. A

Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, zna i respektuje zasady poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji.

Dobrze pracujesz. B

Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier i zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zasad fair-play.

Nie pracuj tak dalej. B- (minus)

Większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.

Popracuj jeszcze. C

Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, ma trudności z ich wykonaniem, mimo pomocy nauczyciela, nie stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych.

Za mało pracujesz. C- (minus)

Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie gier i zabaw, nie bierze udziału w grach i zabawach, nie przestrzega zasad higieny.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE (KL. III)

Wspaniale pracujesz! A+ (plus)

Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu komputerowego, posługuje się wybranymi grami i programami edukacyjnymi, zna i korzysta z programów Paint, MS Word i MS Power Point, potrafi stworzyć krótką prezentację na zadany temat, bezpiecznie korzysta z komputera i stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

Bardzo ładnie pracujesz. A

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z klawiatury, myszy, uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać z komputera żeby nie narażać własnego zdrowia, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

Dobrze pracujesz. B

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, ze wskazówkami nauczyciela uruchamia programy, wie jak trzeba korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia.

Nie pracuj tak dalej. B- (minus)

Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, wie jak trzeba korzystać z komputera by nie narażać swojego zdrowia.

Popracuj jeszcze. C

Ma trudności w podstawowym zakresie posługiwania się komputerem.

Za mało pracujesz. C- (minus)

Nie potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się komputerem.

JĘZYK ANGIELSKI (KL. I)

Uczeń wspaniale opanował materiał leksykalny - co odpowiada ocenie celującej:

 Mówienie i rozumienie ze słuchu: zakres umiejętności i wiedzy jest wyższy od wymaganego na stopień bardzo dobry.

Uczeń bardzo dobrze opanował materiał leksykalny - ocena bardzo dobra:

Mówienie i rozumienie ze słuchu: uczeń nie podsiada trudności w rozumieniu prostych poleceń nauczyciela, uczeń szybko rozpoznaje słowa i zwroty w kontekście, uczeń szybko reaguje na  język używany do komunikacji w klasie, uczeń bardzo chętnie uczestniczy w ćwiczeniach ustnych (piosenki, wierszyki, rymowanki), uczeń bardzo często używa języka angielskiego do komunikacji w klasie, uczeń samodzielnie recytuje wierszyki i rymowanki oraz śpiewa piosenki, uczeń pamięta i zna znaczenie wszystkich poznanych wyrazów, uczeń stosuje proste wyrażenia i zwroty grzecznościowe, uczeń bardzo chętnie uczestniczy w grach i zabawach językowych, uczeń zawsze jest przygotowany do lekcji oraz odrabia zadania domowe, uczeń nie posiada problemów w wymowie wyrazów, uczeń posiada bogaty zasób słownictwa.

Uczeń dobrze opanował materiał leksykalny - ocena dobra:

Mówienie i rozumienie ze słuchu: uczeń rozumie proste polecenia nauczyciela, uczeń rozpoznaje słowa i zwroty w kontekście przy sporadycznej pomocy nauczyciela, uczeń często reaguje na język używany do komunikacji w klasie, uczeń często używa języka angielskiego do komunikacji w klasie, uczeń pamięta i zna znaczenie większości poznanych wyrazów, uczeń chętnie uczestniczy w zabawach i grach językowych, uczeń samodzielnie lub ze sporadyczną pomocą nauczyciela recytuje wierszyki lub rymowanki oraz śpiewa piosenki, uczeń z niewielkimi błędami stosuje zwroty i wyrażenia grzecznościowe, uczeń z niewielkimi błędami wykonuje zadania domowe, czasami nie jest przygotowany do lekcji, uczeń wymawia wyrazy z niewielkimi błędami.

Uczeń dostatecznie/ wystarczająco opanował materiał - ocena dostateczna:

Mówienie i rozumienie ze słuchu: uczeń rzadko reaguje na język używany do komunikacji w klasie, uczeń (zazwyczaj z pomocą nauczyciela) stosuje proste wyrażenia i zwroty, uczeń słabo rozumie proste polecenia nauczyciela, uczeń rzadko używa języka angielskiego do komunikacji w klasie, uczeń ma problemy z recytacją wierszyków lub rymowanek oraz śpiewaniem piosenek, uczeń słabo pamięta i rozumie znaczenie poznanych wyrazów, uczeń czasami bierze udział w zabawach i grach językowych, uczeń często nie wykonuje zadania domowego, uczeń z dużą ilością błędów wymawia wyrazy, uczeń przy pomocy nauczyciela rozpoznaje słowa i zwroty w kontekście.

Uczeń słabo opanował materiał - ocena dopuszczająca:

Mówienie i rozumienie ze słuchu: uczeń ma bardzo duże problemy z zapamiętywaniem i rozumieniem słownictwa, uczeń (zawsze z pomocą nauczyciela) stosuje podstawowe wyrażenia i zwroty, uczeń bardzo słabo rozumie polecenia nauczyciela, uczeń z bardzo dużą pomocą nauczyciela śpiewa piosenki oraz recytuje wierszyki/rymowanki, uczeń bardzo rzadko używa języka angielskiego do komunikacji w klasie, uczeń z bardzo dużą pomocą nauczyciela powtarza wymowę poznanych słów, uczeń ma problemy z rozpoznaniem słów i zwrotów w kontekście (nawet przy pomocy nauczyciela), uczeń bardzo rzadko bierze udział w grach i zabawach językowych,

Uczeń nie opanował materiału leksykalnego - ocena niedostateczna:

Mówienie i rozumienie ze słuchu: uczeń nie pamięta ani nie stosuje żadnych zwrotów i wyrażeń grzecznościowych, uczeń nie zna ani nie pamięta poznanych wyrazów, uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela, uczeń nie jest przygotowany do zajęć oraz nie odrabia prac domowych, uczeń nie śpiewa piosenek ani nie recytuje rymowanek oraz wierszyków, uczeń nie używa języka angielskiego do komunikacji w klasie, uczeń nie potrafi wymówić poznanych wyrazów, uczeń nie potrafi rozpoznać zwrotów i słów w kontekście, uczeń nie bierze udziału w grach i zabawach językowych.

JĘZYK ANGIELSKI (KL. II-III)

Uczeń wspaniale opanował materiał leksykalny - co odpowiada ocenie celującej:

Mówienie i rozumienie ze słuchu oraz czytanie i pisanie: zakres umiejętności i wiedzy jest wyższy od wymaganego na stopień bardzo dobry.

Uczeń bardzo dobrze opanował materiał leksykalny - ocena bardzo dobra:

Mówienie i rozumienie ze słuchu: uczeń nie podsiada trudności w rozumieniu prostych poleceń nauczyciela, uczeń szybko rozpoznaje słowa i zwroty w kontekście, uczeń szybko reaguje na  język używany do komunikacji w klasie, uczeń bardzo chętnie uczestniczy w ćwiczeniach ustnych (piosenki, wierszyki, rymowanki), uczeń bardzo często używa języka angielskiego do komunikacji w klasie, uczeń samodzielnie recytuje wierszyki i rymowanki oraz śpiewa piosenki, uczeń pamięta i zna znaczenie wszystkich poznanych wyrazów, uczeń stosuje proste wyrażenia i zwroty grzecznościowe, uczeń bardzo chętnie uczestniczy w grach i zabawach językowych, uczeń zawsze jest przygotowany do lekcji oraz odrabia zadania domowe, uczeń nie posiada problemów w wymowie wyrazów, uczeń posiada bogaty zasób słownictwa, uczeń potrafi odegrać krótką scenkę sytuacyjną.
Czytanie i pisanie: uczeń płynnie i bez błędów czyta krótkie teksty, uczeń nie posiada problemów rozumieniu sensu krótkich zadań, uczeń potrafi szybko wyszukać wymaganą informację w tekście, uczeń bezbłędnie przepisuje wyrazy i proste zdania, uczeń bezbłędnie odwzorowuje proste konstrukcje zdaniowe, uczeń potrafi bezbłędnie odpowiedzieć na pytania dotyczące treści tekstu.

Uczeń dobrze opanował materiał leksykalny - ocena dobra:

Mówienie i rozumienie ze słuchu: uczeń rozumie proste polecenia nauczyciela, uczeń rozpoznaje słowa i zwroty w kontekście przy sporadycznej pomocy nauczyciela, uczeń często reaguje na język używany do komunikacji w klasie, uczeń często używa języka angielskiego do komunikacji w klasie, uczeń pamięta i zna znaczenie większości poznanych wyrazów, uczeń chętnie uczestniczy w zabawach i grach językowych, uczeń samodzielnie lub ze sporadyczną pomocą nauczyciela recytuje wierszyki lub rymowanki oraz śpiewa piosenki, uczeń z niewielkimi błędami stosuje zwroty i wyrażenia grzecznościowe, uczeń z niewielkimi błędami wykonuje zadania domowe, czasami nie jest przygotowany do lekcji uczeń wymawia wyrazy z niewielkimi błędami.
Czytanie i pisanieuczeń czyta krótkie teksty z sporadycznymi błędami, uczeń posiada drobne problemy ze zrozumieniem sensu krótkich zdań, uczeń potrafi znaleźć informację w tekście, uczeń sporadycznie popełnia błędy przy przepisywaniu wyrazów oraz krótkich zdań, uczeń odwzorowuje proste konstrukcje popełniając sporadyczne błędy, uczeń potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści tekstu, 

Uczeń dostatecznie/wystarczająco opanował materiał - ocena dostateczna:

Mówienie i rozumienie ze słuchu: uczeń rzadko reaguje na język używany do komunikacji w klasie, uczeń (zazwyczaj z pomocą nauczyciela) stosuje proste wyrażenia i zwroty, uczeń słabo rozumie proste polecenia nauczyciela, uczeń rzadko używa języka angielskiego do komunikacji w klasie, uczeń ma problemy z recytacją wierszyków lub rymowanek oraz śpiewaniem piosenek, uczeń słabo pamięta i rozumie znaczenie poznanych wyrazów, uczeń czasami bierze udział w zabawach i grach językowych, uczeń często nie wykonuje zadania domowego, uczeń z dużą ilością błędów wymawia wyrazy, uczeń przy pomocy nauczyciela rozpoznaje słowa i zwroty w kontekście,
Czytanie i pisanie: uczeń z małymi błędami czyta krótkie teksty, uczeń rozumie sens prostych tekstów (z pomocą nauczyciela), uczeń ma problemy z wyszukiwaniem informacji w tekście, uczeń z licznymi błędami przepisuje krótkie zdania i wyrazy, uczeń ma problemy z odwzorowaniem prostych konstrukcji zdaniowych, uczeń ma problemy z odpowiadaniem na pytania dotyczące treści tekstu.

Uczeń słabo opanował materiał - ocena dopuszczająca:

Mówienie i rozumienie ze słuchu: uczeń ma bardzo duże problemy z zapamiętywaniem i rozumieniem słownictwa, uczeń (zawsze z pomocą nauczyciela) stosuje podstawowe wyrażenia i zwroty, uczeń bardzo słabo rozumie polecenia nauczyciela, uczeń z bardzo dużą pomocą nauczyciela śpiewa piosenki oraz recytuje wierszyki/rymowanki, uczeń bardzo rzadko używa języka angielskiego do komunikacji w klasie, uczeń z bardzo dużą pomocą nauczyciela powtarza wymowę poznanych słów, uczeń ma problemy z rozpoznaniem słów i zwrotów w kontekście (nawet przy pomocy nauczyciela), uczeń bardzo rzadko bierze udział w grach i zabawach językowych,
Czytanie i pisanie: uczeń z dużymi błędami czyta krótkie teksty, uczeń bardzo rzadko rozumie sens prostych tekstów, uczeń bardzo rzadko potrafi znaleźć informację w tekście, uczeń z bardzo licznymi błędami przepisuje proste zdania, uczeń posiada spore trudności z odwzorowaniem prostych konstrukcji zdaniowych, uczeń pomimo pomocy nauczyciela w małym stopniu potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści tekstu.

Uczeń nie opanował materiału leksykalnego - ocena niedostateczna:

Mówienie i rozumienie ze słuchu: uczeń nie pamięta ani nie stosuje żadnych zwrotów i wyrażeń grzecznościowych, uczeń nie zna ani nie pamięta poznanych wyrazów, uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela, uczeń nie jest przygotowany do zajęć oraz nie odrabia prac domowych, uczeń nie śpiewa piosenek ani nie recytuje rymowanek oraz wierszyków, uczeń nie używa języka angielskiego do komunikacji w klasie, uczeń nie potrafi wymówić poznanych wyrazów, uczeń nie potrafi rozpoznać zwrotów i słów w kontekście, uczeń nie bierze udziału w grach i zabawach językowych,
Czytanie i pisanie: uczeń nie potrafi przeczytać krótkiego tekstu, uczeń nie rozumie sensu prostych tekstów, uczeń nie potrafi znaleźć informacji w tekście, uczeń nie potrafi odwzorować samodzielnie prostych konstrukcji zdaniowych, uczeń nie potrafi przepisać wyrazów i prostych zdań, uczeń nie potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści tekstu.

JĘZYK NIEMIECKI (KL. I-III)

Uczeń wspaniale opanował materiał leksykalny - co odpowiada ocenie celującej:

Uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w różnych sytuacjach językowych naokreślonym poziomie nauczania. Uczeń potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach językowych. Uczeń zna słownictwo wykraczające poza program nauczania. Uczeń pracuje systematycznie na zajęciach oraz w domu, wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń.

Uczeń bardzo dobrze opanował materiał leksykalny - ocena bardzo dobra:

Uczeń poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania. Uczeń popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić. Uczeń pracuje systematycznie zarówno w szkole, jak i w domu, starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. Uczeń czyni postępy, jest chętny do nauki i ciekawy nowości.

Uczeń dobrze opanował materiał leksykalny - ocena dobra:

Uczeń stara się stosować poznane słownictwo, popełnia błędy, ale po ich wskazaniu poprawia je. Przy pomocy nauczyciela uczeń wykonuje typowe zadania. Uczeń zawsze pracuje na zajęciach. Materiał objęty programem nauczania zna na poziomie dobrym. Uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń systematycznie, dosyć starannie.

Uczeń dostatecznie/ wystarczająco opanował materiał - ocena dostateczna:

Uczeń rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania o średnim stopniu trudności. Uczeń pracuje nie systematycznie, często ma braki, które nie umożliwiają mu dalszego rozwoju językowego. Uczeń czyta z błędami, koryguje je po wskazaniu, piosenek i wierszyków uczy się z opóźnieniem czasowym. Uczeń często nie odrabia zadań domowych, pracuje jednak na lekcjach. Uczeń często wykazuje braki w zeszycie ćwiczeń, które po wskazaniu szybko nadrabia.

Uczeń słabo opanował materiał - ocena dopuszczająca:

Uczeń opanował tylko nieliczne wiadomości. Uczeń pracuje tylko na lekcjach, i tylko przy pomocy nauczyciela. Uczeń ma liczne braki w prowadzeniu zeszytów, oraz w zaliczaniu materiału do opanowania pamięciowego. Uczeń robi niewielkie postępy, na miarę swoich możliwości.

Uczeń nie opanował materiału leksykalnego - ocena niedostateczna

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności. Uczeń nie potrafi samodzielnie, ani przy pomocy nauczyciela wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności. Uczeń nie pracuje ani w szkole, ani w domu. Uczeń nie robi postępów.

Oceny cząstkowe, wystawiane w trakcie semestru odpowiadają powyższemu opisowi, zapisywane są jednak za pomocą sześciostopniowej skali cyfrowej 1-6. Ocena słowna obowiązuje zarówno przy ocenianiu końcowo rocznym, jak i semestralnym.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS IV-VI

JĘZYK POLSKI  

Stopień celujący:

Uczeń wykazuje się wiedzą wykraczającą poza program danej klasy. Jego wypowiedzi ustne i pisemne są oryginalne, wyczerpujące i bezbłędne. Dużo czyta, posiada bogate słownictwo i rozległą wiedzę humanistyczną. Aktywnie uczestniczy w lekcjach, wykonuje dodatkowe prace (np. redaguje gazetkę klasową lub szkolną, pomaga uczniom z trudnościami w nauce w ramach pomocy koleżeńskiej), pięknie recytuje. Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, bierze udział w konkursach szkolnych, pozaszkolnych i odnosi sukcesy. Pięknie recytuje, wzorowo prowadzi zeszyt, osiąga ze sprawdzianów, testów i dyktand min. 90 % punktów, przy czym zawsze rozwiązuje zadania dodatkowe. 

Stopień bardzo dobry:

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony podstawą programową i programem nauczania. Czyta wszystkie lektury. Jego wypowiedzi ustne i pisemne są ciekawe, wyczerpujące i bezbłędne pod względem stylistyczno – językowym, ortograficznym i merytorycznym. Aktywnie uczestniczy w lekcjach. Zna przewidziane przez program formy wypowiedzi, terminy literackie i językowe, potrafi je samodzielnie stosować w praktyce, tworzy uogólnienia i analogie. Ładnie recytuje, starannie prowadzi zeszyt, osiąga ze sprawdzianów, testów i dyktand min. 90 % punktów. 

Stopień dobry:

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy zawarte w programie nauczania. Czyta wszystkie lektury. W miarę aktywnie uczestniczy w lekcjach. Zna wymagane formy wypowiedzi, terminy literackie, językowe i prawie bezbłędnie stosuje je w praktyce. Potrafi wypowiadać się ustnie i pisemnie, choć zdarza mu się popełniać nieliczne błędy ortograficzne i stylistyczno – językowe. Jego zeszyt jest prowadzony starannie. Ze sprawdzianów, testów i dyktand osiąga min. 76 % punktów. 

Stopień dostateczny:

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej. Czyta lektury obowiązkowe. Podejmuje próby aktywnego uczestnictwa w lekcjach. Zna wymagane formy wypowiedzi, terminy literackie, językowe, lecz ma problemy z zastosowaniem ich w praktyce. Popełnia błędy ortograficzne mimo znajomości zasad. Potrafi wypowiadać się pisemnie i ustnie, ale jego wypowiedzi są krótkie, ubogie pod względem słownictwa. Często popełnia błędy stylistyczno – językowe. Ze sprawdzianów, testów i dyktand osiąga min. 50 % punktów. 

Stopień dopuszczający:

Uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności wynikające z podstawy programowej. Jego technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu. Udziela odpowiedzi przy pomocy pytań pomocniczych nauczyciela. Zna podstawowe zagadnienia dotyczące lektur obowiązkowych (tematyka, bohaterowie). W wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy stylistyczne, językowe, logiczne, które nie przekreślają całkowicie wartości tych wypowiedzi oraz wysiłku, jaki uczeń wkłada. Popełnia błędy ortograficzne mimo znajomości podstawowych zasad. Prowadzi zeszyt, odrabia proste zadania domowe, potrafi słuchać. Ze sprawdzianów, testów i dyktand osiąga min. 30 % punktów.

PRZYRODA 

Stopień celujący:

Uczeń posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania. Potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami  w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu przyrody w szkole podstawowej. Umie formułować wnioski i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk. Proponuje nietypowe rozwiązania. Osiąga sukcesy w konkursach szczebla wyższego niż szkolny. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Jest bardzo aktywny na zajęciach. Jest zawsze przygotowany do lekcji.

Stopień bardzo dobry:

Uczeń potrafi biegle i samodzielnie używać sformułowań przyrodniczych. Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyrody (wymagania dopełniające wg wymagań do działów z przyrody). Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania. Jest bardzo aktywny na zajęciach. Starannie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy (prace domowe i notatki prowadzone są na bieżąco). Jest zawsze przygotowany do lekcji. Dostrzega związki dotyczące zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka. Przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebieg procesów naturalnych w przyrodzie. Projektuje doświadczenia i je prezentuje.

Stopień dobry:

Uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych programem przyrody, ale opanował je na poziomie rozszerzającym (wg wymagań do działów). Poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Poprawnie używa podręczników i pomocy naukowych z zakresu wiedzy przyrodniczej. Właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów przyrody. Korzysta z różnych źródeł informacji. Dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę człowieka. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody. Starannie prowadzi zeszyt. Prace domowe odrabia na bieżąco.

Stopień dostateczny:

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem przyrody na poziomie podstawowym  (wg wymagań do działów) wymagań zawartych w podstawie programowej. Rozwiązuje zadania (wykonuje) teoretyczne lub  praktyczne o średnim stopniu trudności. Poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania przy pomocy nauczyciela typowych zadań i problemów. Rozpoznaje i nazywa typowe zjawiska przyrodnicze. Posiada, przejawiający w codziennym życiu, pozytywny stosunek do środowiska przyrodniczego. Jest mało aktywny na zajęciach. Niestarannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. Prace domowe odrabia na bieżąco.

Stopień dopuszczający:

Uczeń ma braki w opanowaniu treści ustalonych w podstawie programowej, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z przyrody w ciągu dalszej nauki. Opanował wiadomości w stopniu koniecznym. Wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Nie bierze czynnego udziału w zajęciach. Nie odrabia systematycznie prac domowych. Zeszyt nie jest prowadzony na bieżąco. Rozwiązuje przy pomocy nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności. Posiada, przejawiający się w codziennym życiu pozytywny stosunek do środowiska przyrodniczego. 

Stopień niedostateczny:

Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, które są potrzebne do dalszego kształcenia. Nie potrafi rozwiązywać problemów przedmiotowych o elementarnym stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela. Nie zna podstawowych określeń przyrodniczych. Nie prowadzi na bieżąco zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń.

MATEMATYKA

Stopień dopuszczający:

Uczeń wykonuje (zwykle poprawnie) działania arytmetyczne niezłożone rachunkowo (zwłaszcza przy nowo poznanych metodach obliczeń wymagamy tylko najprostszych przykładów). Rozwiązuje najprostsze zadania tekstowe, łatwe zarówno pod względem złożoności tekstu, jak i złożoności obliczeń. Rozumie najważniejsze pojęcia matematyczne, konieczne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań. Wykonuje rysunki prostych figur geometrycznych, dokonuje prostych pomiarów długości. Rozwiązuje najprostsze zadania geometryczne.

Stopień dostateczny:

Uczeń wykonuje (na ogół poprawnie) działania arytmetyczne niezbyt złożone rachunkowo. Rozwiązuje proste zadania tekstowe. Rozumie pojęcia matematyczne, stosuje je w prostych wypadkach. Wykonuje rysunki figur geometrycznych, posługuje się cyrklem, linijką, ekierką i kątomierzem. Wykonuje i czyta rysunki przestrzenne, odpowiada na ich podstawie na proste pytania. Rozwiązuje proste zadania geometryczne. 

Stopień dobry:

Uczeń sprawnie wykonuje działania arytmetyczne, także bardziej złożone rachunkowo, rzadko popełniając pomyłki. Rozwiązuje typowe zadania tekstowe. Rozumie i stosuje pojęcia matematyczne. Wykonuje rysunek potrzebny do rozwiązania zadania geometrycznego, także bardziej złożonego, i na jego podstawie rozwiązuje zadanie. 

Stopień bardzo dobry:

Uczeń sprawnie i niemal bezbłędnie wykonuje działania arytmetyczne, także nowo poznane, bardzo rzadko popełniając pomyłki. Rozwiązuje również trudniejsze zadania tekstowe, wyszukując dane w złożonym tekście. Rozumie pojęcia matematyczne, stosuje je też w nietypowych sytuacjach. Rysuje figury geometryczne o zadanych własnościach. Odpowiada na pytania dotyczące figur przestrzennych na podstawie rysunków lub siatek tych brył. W niektórych wypadkach samodzielnie znajduje metodę rozwiązania zadania. Rozwiązuje trudniejsze zadania geometryczne. 

Stopień celujący:

To z definicji wszystko, co nie mieści się w pozostałych kryteriach ocen. Obejmuje rozwiązywanie nietypowych, trudnych zadań, wymagających oryginalnego podejścia i rozumowania. Dodatkowo, uczeń rozwiązywanie zadania konkursowe, bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Obszary oceniania:
Obszar I – poziom umiejętności ruchowych i elementów technicznych
Obszar II – postępy w usprawnianiu swojej wydolności i sprawności fizycznej
Obszar III – poziom wiedzy
Obszar IV – aktywność na rzecz sportu i rekreacji
Obszar V – postawa, zachowanie oraz zaangażowanie (aktywność ) ucznia
Obszar VI – systematyczny udział w zajęciach

Stopień celujący:

Uczeń zdobył kompetencje instrumentalne,  kierunkowe, aksjologiczne dla danego poziomu drugiego etapu kształcenia i wychowania.
Uczeń wkłada możliwie największy wysiłek w realizację założonych celów. Uczeń wykonuje wzorowo poszczególne elementy techniczne i umiejętności ruchowe (obszar I). Uczeń systematycznie doskonali swoją sprawność fizyczną i uzyskuje wysokie postępy w rozwoju sprawności i wydolności fizycznej(obszar II). Uczeń posiada bardzo duże wiadomości w zakresie wychowania fizycznego i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu (obszar III). Uczeń wykazuje bardzo dużą aktywność na rzecz sportu i rekreacji (obszar IV). Uczeń wykazuje wzorową postawę, zachowanie i zaangażowanie na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (obszar V). 100 % uczestnictwa w zajęciach – obszar VI(nie wliczając w to nieobecności/niećwiczeń spowodowanych zwolnieniem lekarskim).

Stopień bardzo dobry:

Uczeń zdobył kompetencje instrumentalne, kierunkowe, aksjologiczne dla danego poziomu drugiego etapu kształcenia i wychowania.
Uczeń wkłada bardzo duży wysiłek w realizację założonych celów. Uczeń wykonuje w pełni poprawnie, płynnie, swobodnie elementy techniczne i umiejętności ruchowe (obszar I). Uczeń systematycznie doskonali swoją sprawność fizyczną i uzyskuje duże postępy w rozwoju sprawności i wydolności (obszar II).  Uczeń posiada duże wiadomości w zakresie wychowania fizycznego i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu (obszar III).  Uczeń wykazuje dużą aktywność na rzecz sportu i rekreacji (obszar IV).  Uczeń wykazuje bardzo dobrą postawę, zachowanie i zaangażowanie na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (obszar V). Obszar VI – 90 % uczestnictwa w zajęciach.

Stopień dobry:

Uczeń zdobył znaczną ilość kompetencji instrumentalnych, kierunkowych i aksjologicznych dla danego poziomu drugiego etapu kształcenia i wychowania.
Uczeń wkłada duży wysiłek w realizację założonych celów. Uczeń wykonuje prawidłowo z drobnymi niedociągnięciami elementy techniczne i umiejętności ruchowe (obszar I). Uczeń doskonali swoją sprawność fizyczną i uzyskuje postępy w rozwoju sprawności i wydolności (obszar II). Uczeń , posiadane wiadomości w zakresie wychowania fizycznego, potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela (obszar III). Uczeń wykazuje niesystematyczną aktywność na rzecz sportu i rekreacji (obszar IV). Uczeń wykazuje dobrą postawę, zaangażowanie na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, a zachowaniem swoim nie budzi większych zastrzeżeń (obszar V). Obszar VI – 80 %    uczestnictwa w zajęciach

Stopień dostateczny:

Uczeń zdobył małą ilość kompetencji instrumentalnych, kierunkowych i aksjologicznych dla danego poziomu drugiego etapu kształcenia i wychowania.
Uczeń wykonuje w miarę poprawnie lub z błędami elementy techniczne i umiejętności ruchowe (obszar I). Uczeń wykazuje małe postępy w usprawnianiu (obszar II). Uczeń przejawia pewne braki w wiadomościach z wychowania fizycznego (obszar III). Uczeń wykazuje sporadyczną aktywność na rzecz sportu i rekreacji (obszar IV). Uczeń wykazuje mało zaangażowaną postawę, zarówno na zajęciach lekcyjnych jak i pozalekcyjnych, a zachowaniem swoim budzi większe zastrzeżenia (obszar V). Obszar VI – 70 %    uczestnictwa w zajęciach.

Stopień dopuszczający:

Uczeń zdobył bardzo małą ilość kompetencji instrumentalnych, aksjologicznych i kierunkowych dla danego poziomu drugiego etapu  kształcenia i wychowania.Uczeń wykonuje z dużymi błędami elementy techniczne i umiejętności ruchowe (obszar I). Uczeń wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu fizycznym (obszar II). Uczeń posiada małe wiadomości w zakresie wychowania fizycznego (obszar III). Uczeń wykazuje bardzo małą (znikomą) aktywność na rzecz sportu i rekreacji (obszar IV). Uczeń wykazuje się mało zaangażowaną postawą, ćwiczenia wykonuje niechętnie, nie jest pilny, wykazuje duże braki w kulturze osobistej, stosunku do przedmiotu, swym zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia innych, zarówno na zajęciach lekcyjnych jak i pozalekcyjnych (obszar V). Obszar VI – 60 % uczestnictwa na zajęciach. 

Stopień niedostateczny:

Uczeń nie zdobył kompetencji instrumentalnych, kierunkowych i aksjologicznych dla danego poziomu drugiego etapu kształcenia i wychowania.Uczeń odmawia przystąpienia do sprawdzianu (obszar I). Uczeń nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu fizycznym (obszar II). Uczeń charakteryzuje się niewiedzą w zakresie wychowania fizycznego (obszar III). Uczeń nie wykazuje aktywności na rzecz sportu i rekreacji (obszar IV). Uczeń wykazuje złą postawę, zachowanie i nie wykazuje zaangażowania na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (obszar V). Obszar VI – poniżej 60 % uczestnictwa w zajęciach.

RELIGIA

Stopień niedostateczny:

Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Odmawia wszelkiej współpracy. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

Stopień dopuszczający:

Uczeń w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji. Wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie.

Stopień dostateczny:

Uczeń opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach. Uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.

Stopień dobry:

Uczeń opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone. Ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych. Aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.

Stopień bardzo dobry:

Uczeń opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe. Wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności. Wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie.

Stopień celujący:

Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy. Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Stopień celujący:

Uczeń stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach; samodzielnie interpretuje fakty i uzasadnia swoje stanowisko; stosuje język przedmiotu, rozumie jego strukturę (związki przyczynowo-skutkowe) i podstawowe kategorie historyczne (czas, przestrzeń); posiada wiedzę wykraczającą poza treści wskazane programem nauczania; wykazuje aktywną postawę podczas lekcji; pracuje samodzielnie; aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z rówieśnikami. Bierze odpowiedzialność za efekty swojej pracy i kolegów; bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

Stopień bardzo dobry:

Uczeń samodzielnie interpretuje fakty, potrafi uzasadnić swoje stanowisko; rozumie strukturę przedmiotu, wskazuje związki przyczynowo-skutkowe i podstawowe kategorie historyczne; posiada wiedzę określoną programem nauczania; wykazuje aktywną postawę podczas lekcji; aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z rówieśnikami; potrafi pracować samodzielnie.

Stopień dobry:

Uczeń opanował w stopniu zadowalającym materiał przewidziany programem nauczania; poprawnie posługuje się kategoriami historycznymi, wskazuje przyczyny i skutki faktów historycznych (także przy pomocy nauczyciela); wyszukuje i wykorzystuje informacje zawarte w zróżnicowanych źródłach wiedzy; zasób nabytych wiadomości pozwala mu na samokształcenie; jest aktywny podczas lekcji; chętnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z kolegami. 

Stopień dostateczny:

Uczeń wykonuje proste zadania pod kierunkiem nauczyciela; posiada podstawową wiedzę wyznaczoną programem nauczania; wykazuje się zadowalającą aktywnością podczas lekcji; posługuje się podstawowymi faktami, pozwalającymi w stopniu elementarnym wypowiedzieć się o najistotniejszych wydarzeniach w historii Polski i świata; potrafi umieścić je w czasie i przestrzeni; rozumie pojęcia z zakresu problematyki społecznej.

Stopień dopuszczający:

Uczeń wykonuje najprostsze zadania pod kierunkiem nauczyciela; wykonuje zadania wymagające zastosowania podstawowych umiejętności przy pomocy nauczyciela; ma poważne braki wiedzy określonej programem nauczania, posiada jednak minimalny zakres wiedzy umiejętności, dzięki którym jest w stanie, z pomocą nauczyciela nadrobić zaległości; wyraża chęć poprawy i współpracy z nauczycielem; z pomocą nauczyciela umieszcza fakty w przestrzeni historycznej i daty na osi czasu; podejmuje próby wypowiadania się o najistotniejszych wydarzeniach z historii Polski. 

Stopień niedostateczny:

Uczeń nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z programu nauczania; wykazywał lekceważący stosunek do przedmiotu; nie wyrażał woli poprawy uzyskanych ocen; nie prowadził ćwiczeń; nie odrabiał prac domowych. 

 PLASTYKA

Stopień celujący:

Uczeń przejawia szczególne zainteresowanie plastyką oraz posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania określone w programie nauczania. Aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, osiąga sukcesy w konkursach plastycznych, wykazuje zaangażowanie i twórczą inicjatywę we wszelkich działaniach plastycznych na terenie szkoły oraz poza nią.

Stopień bardzo dobry:

Uczeń opanował wszystkie określone w programie nauczania wiadomości i umiejętności  oraz wykorzystuje je w działaniach plastycznych. Bierze udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, przekonująco uzasadnia swoje poglądy. Stosuje wiedzę teoretyczną, wykonując ćwiczenia praktyczne, oraz sprawnie operuje wybraną techniką plastyczną .Chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach plastycznych na terenie szkoły i poza nią (startuje w konkursach plastycznych, wykonuje gazetki itp.) oraz uzupełnia wiadomości samodzielnie dobranymi lub wskazanymi przez nauczyciela lekturami.

Stopień dobry:

Uczeń stosuje w praktyce elementy zdobytej wiedzy teoretycznej oraz aktywnie uczestniczy  w zajęciach (bierze udział w dyskusjach, starannie wykonuje ćwiczenia). Samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne, odpowiednio posługuje się narzędziami i przyborami. Jego prace są poprawnie pod względem technicznym i estetycznym.

Stopień dostateczny:

Uczeń opanował w stopniu średnim materiał objęty programem nauczania (braki w wiadomościach o charakterze szczegółowym). Samodzielnie rozwiązuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, poprawnie posługuje się przyborami i narzędziami.

Stopień dopuszczający:

Uczeń przyswoił podstawowe wiadomości i umiejętności z plastyki. Samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, wykorzystując w minimalnym stopniu dostępne narzędzia pracy.

 JĘZYK ANGIELSKI

Stopień celujący:

Uczeń posiada umiejętności dla oceny bardzo dobrej,  dodatkowo bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, posiada wiedzę z zakresu kultury i historii krajów anglojęzycznych oraz poszerza swoje umiejętności językowe poza te prezentowane w szkole.

Stopień bardzo dobry:

Mówienie: uczeń bezbłędnie odpowiada na pytania nauczyciela, uczeń komunikuje się na lekcji w języku angielskim, uczeń posiada duży zasób słownictwa, który wykorzystuje w wypowiedziach, uczeń w wypowiedziach posługuje się poprawnymi konstrukcjami gramatycznymi, uczeń dość swobodnie i chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym dokładność językową, uczeń w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze aktywny i zaangażowany, uczeń w sposób naturalny i spontaniczny bardzo chętnie wypowiada się podczas lekcji na różne tematy
Rozumienie ze słuchu: uczeń rozumie zdecydowaną większość poleceń nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować, uczeń potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego, uczeń na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami, uczeń rozróżnia dźwięki i intonację, uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych, uczeń aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania
Czytanie: uczeń rozumie przeczytane teksty, uczeń zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów, uczeń podczas lekcji chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania, uczeń potrafi wybrać właściwe informacje z tekstu, rozumie kontekst sytuacyjny, określa intencje autora, uczeń chętnie czyta teksty zawarte w podręczniku i czasami czyta dla przyjemności teksty dodatkowe, np.: instrukcje do gier, czasopisma anglojęzyczne, książki w uproszonych wersjach
Pisanie: uczeń wyczerpująco wykonuje prace pisemne na tematy wyszczególnione w rozdziale, uczeń potrafi w spójny sposób zorganizować swoją wypowiedź, uczeń pisząc, wykorzystuje bogaty zasób środków gramatyczno-leksykalnych, uczeń  nie popełnia błędów w pisowni i interpunkcji, uczeń chętnie wykonuje pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku, uczeń zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe.

Stopień dobry:

Mówienie: uczeń mówi z lekkim wahaniem, dość spójnie, w miarę poprawnym językiem, uczeń dysponuje słownictwem wystarczającym do dość swobodnej interakcji w zakresie opisanym w rozdziale, uczeń można go zazwyczaj zrozumieć, uczeń potrafi włączyć się do rozmowy, uczeń w zadaniach komunikacyjnych jest raczej aktywny, uczeń na ogół w naturalny sposób chętnie wypowiada się podczas lekcji na różne tematy
Rozumienie ze słuchu: uczeń potrafi zrozumieć sens większości różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku, uczeń rozumie większość poleceń nauczyciela i zazwyczaj potrafi prawidłowo na nie zareagować, uczeń zazwyczaj potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego, uczeń na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać większość zadań sprawdzających typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami, uczeń zazwyczaj potrafi uzasadnić swoją decyzję, uczeń rozróżnia większość dźwięków, uczeń przeważnie aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania. Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, czasami popełnia błędy przy wyborze właściwych informacji z tekstu, zazwyczaj rozumie kontekst sytuacyjny, czasami ma problem z określeniem intencji autora; uczeń  czasami popełnia błędy przy wykonywaniu zadań sprawdzających rozumienie tekstu typu, np.: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, choć przeważnie potrafi uzasadnić swoją decyzję; uczeń przeważnie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów; uczeń czyta popełniając nieliczne błędy; uczeń podczas lekcji raczej chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania.
Pisanie: prace pisemne ucznia są dość obszerne ale nie zawsze wyczerpujące; uczeń wypowiedzi pisemne zawierają nieliczne błędy gramatyczno-leksykalne, które na ogół nie zakłócają przekazu; uczeń pisze nie zawsze spójnie, czasami z błędami w pisowni i interpunkcji; uczeń czasami wykonuje pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku; uczeń przeważnie wykonuje prawidłowo prace domowe.

Stopień dostateczny:

Mówienie: uczeń mówi z wyraźnym wahaniem, raczej niespójnie i niepełnymi zdaniami; uczeń posługując się językiem, popełnia liczne błędy, które czasem zakłócają przekaz; uczeń wypowiada się tylko na wybrane zagadnienia opisane w rozdziale; uczeń w zadaniach komunikacyjnych jest rzadko aktywny, często ułatwia sobie pracę, posługując się językiem ojczystym; uczeń rzadko wypowiada się podczas lekcji, zapytany popełnia dużo błędów językowych
Rozumienie ze słuchu: uczeń potrafi zrozumieć sens niektórych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku; uczeń nie rozumie całego tekstu i nie jest w stanie zawsze uchwycić jego ogólny sens; uczeń nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela i nie zawsze potrafi na nie odpowiednio zareagować; uczeń nie zawsze rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego; uczeń na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać niektóre zadania sprawdzające typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – popełnia przy tym błędy i nie zawsze jest w stanie uzasadnić swój wybór; uczeń  mało aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania, ma problemy z koncentracją przy wykonywaniu zadań ze słuchu.
Czytanie: uczeń nie rozumie całego tekstu, ale jest w stanie uchwycić jego ogólny sens, potrafi znaleźć tylko niektóre z potrzebnych informacji, nie zawsze rozumie kontekst sytuacyjny i ma problem z określeniem intencji autora; uczeń popełnia liczne błędy przy wykonywaniu prostych zadań sprawdzających bardziej szczegółowe rozumienie tekstu typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań – czasami potrafi uzasadnić swoją decyzję; uczeń czasami ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów; uczeń czyta popełniając liczne błędy; uczeń czasami zgłasza się do czytania podczas lekcji.
Pisanie: uczeń pisze prace pisemne, które są mało rozbudowane, nie zawsze na temat; uczeń stosuje ograniczony zakres słownictwa i struktur językowych; wypowiedzi pisemne ucznia zawierają liczne błędy gramatyczno-leksykalne, które niekiedy zakłócają przekaz,  tekst nie jest spójny, zawiera liczne błędy w pisowni i interpunkcji; uczeń czasami wykonuje prace domowe, które zawierają błędy.

Stopień dopuszczający:

Mówienie: uczeń wypowiada się sporadycznie, nie z własnej inicjatywy; uczeń popełnia wiele błędów uniemożliwiających zrozumienie; uczeń czasami wypowiada jedynie pojedyncze słowa lub podstawowe zwroty; uczeń czasami przy pomocy nauczyciela bierze udział w zadaniach komunikacyjnych, lecz na ogół nie jest aktywny; uczeń zwykle nie interesuje go praca zespołu, a nawet potrafi ją dezorganizować; uczeń nie zabiera głosu w rozmowie.
Rozumienie ze słuchu: uczeń  nie potrafi zrozumieć sensu większości rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku; uczeń zwykle nie rozumie tekstu i nie jest w stanie uchwycić jego sensu; uczeń zwykle nie rozumie poleceń nauczyciela i nie potrafi na nie zareagować; uczeń sporadycznie rozpoznaje reakcje i uczucia mówiącego; uczeń na podstawie wysłuchanego tekstu ma poważny problem z wykonaniem zadań sprawdzających typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – zwykle zgaduje, popełniając przy tym bardzo liczne błędy; uczeń zwykle nie rozróżnia dźwięków; uczeń nie jest aktywny i nie koncentruje się podczas wykonywania zadań ze słuchu.
Czytanie: uczeń  z czytanego tekstu jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy lub najprostsze zwroty; uczeń  nawet z pomocą nauczyciela ma poważny problem z wykonaniem najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia ogólnego typu: ustalanie; kolejności wydarzeń, określanie prawdziwości zdań – najczęściej zgaduje i nie potrafi uzasadnić swojej decyzji; uczeń sporadycznie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów; uczeń czyta niechętnie popełniając bardzo liczne błędy.
Pisanie: uczeń pisze sporadycznie i niechętnie; prace pisemne ucznia są ubogie w struktury gramatyczno-leksykalne; pisanie prac sprawia duże trudności, nawet z pomocą nauczyciela  pisze niespójne, z dużą ilością błędów językowych, które bardzo często zakłócają przekaz, teksty są źle zorganizowane i chaotyczne; uczeń popełnia szereg błędów przy przepisywaniu z tablicy.

Stopień niedostateczny:

Mówienie: uczeń ma bardzo duży problem, aby wypowiedzieć się na jakikolwiek, nawet najprostszy temat, nawet przy pomocy nauczyciela; uczeń wypowiadając się popełnia bardzo liczne błędy, przez co jego wypowiedź jest niezrozumiała, niespójna i nie zawsze na temat; uczeń nie potrafi odpowiedzieć na krótkie, bardzo łatwe pytania nauczyciela nawet kierowany podpowiedziami z jego strony; uczeń prawie nigdy nie zabiera głosu w rozmowie.
Rozumienie ze słuchu: uczeń nawet z pomocą nauczyciela i kilkakrotnym powtarzaniu nagrania nie rozumie jakichkolwiek rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku; uczeń nie rozumie żadnych poleceń nauczyciela, nawet najprostszych i z podpowiedziami; uczeń jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy, lecz nie potrafi na ich podstawie zrozumieć ogólnego sensu wypowiedzi; uczeń nie rozpoznaje uczuć i reakcji mówiącego; uczeń błędnie rozwiązuje zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, nawet z pomocą nauczyciela; uczeń nie jest aktywny podczas zajęć, ponieważ nie rozumie tego, co słyszy.
Czytanie: uczeń zwykle nie czyta tekstów zawartych w podręczniku, a jeśli czyta to nie rozumie sensu większości przeczytanego tekstu i nie potrafi skorzystać z żadnych zawartych w nim informacji; uczeń nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia tekstu; uczeń niekiedy rozumie jedynie pojedyncze wyrazy; uczeń nie ćwiczy w domu czytania zadanych tekstów; uczeń – czyta bardzo niechętnie, popełniając bardzo liczne, rażące błędy, uniemożliwiające zrozumienie.
Pisanie: uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wypowiedzieć się pisemnie na większość tematów zawartych w rozdziale, uczeń jeśli pisze, to jego prace są nieczytelne lub zawierają tak dużo błędów gramatyczno-leksykalnych, że przekaz staje się niezrozumiały; uczeń ma problemy przy przepisywaniu z tablicy,  teksty są bardzo źle zorganizowane i chaotyczne; uczeń zwykle nie prowadzi zeszytu bądź robi to w sposób bardzo niedbały; uczeń nie odrabia nawet najprostszych prac domowych - jeśli je wykona, obfitują one; w rażące błędy, które uniemożliwiają zrozumienie treści.

JĘZYK NIEMIECKI

Stopień celujący:

Uczeń spełnia kryteria oceniania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto bierze udział w konkursach z języka niemieckiego i zajmuje w nich wysokie miejsca.

Stopień bardzo dobry:

Uczeń opanował następujące umiejętności: w zakresie gramatyki i słownictwa: potrafi budować spójne zdania (poprawnie operuje strukturami prostymi i złożonym), stosuje szeroki zakres słownictwa (odpowiedni do zadania); w zakresie słuchania: potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną, potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela; w zakresie mówienia: potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, potrafi mówić spójnie bez zawahań (posługuje się poprawnym językiem), umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie, można go z łatwością zrozumieć; w zakresie pisania: potrafi napisać zdanie zawierające złożone struktury i słownictwo, potrafi w spójny sposób zorganizować tekst (tekst zawiera wszystkie istotne punkty), używa prawidłowej pisowni i interpunkcji. Ponadto uczeń prowadzi systematycznie zeszyt lekcyjny, odrabia zadania domowe i bierze aktywny udział w lekcji. 

Stopień dobry:

Uczeń opanował następujące umiejętności: w zakresie gramatyki i słownictwa: potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych, potrafi budować spójne zdania, w większości wypadków spójnie; zazwyczaj używa szerokiego zakresu słownictwa, odpowiedniego do zadania; w zakresie słuchania: potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną, potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela; w zakresie mówienia: przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem, (posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy), potrafi na ogół w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie, można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności; w zakresie pisania: próbuje pisać stosując złożone struktury i słownictwo, pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne, (tekst zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele miejsca), używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji. Ponadto uczeń prowadzi systematycznie zeszyt lekcyjny, odrabia zadania domowe i bierze w miarę aktywny udział w lekcji. 

Stopień dostateczny:

Uczeń opanował następujące umiejętności: w zakresie gramatyki i słownictwa: potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi, potrafi budować zdania, niekiedy spójne,  na ogół używa zakresu słownictwa, odpowiedniego do zadania; w zakresie słuchania: potrafi czasem zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,  potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną, potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela; w zakresie mówienia: czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem, posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów, można go zazwyczaj zrozumieć; w zakresie pisania: próbuje napisać zdanie zawierające proste struktury i słownictwo,  w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów, używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. Ponadto uczeń prowadzi systematycznie zeszyt lekcyjny, odrabia zadania domowe i stara się brać udział w lekcji. 

Stopień dopuszczający:

Uczeń opanował następujące umiejętności: w zakresie gramatyki i słownictwa: potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych złożonych (zdania są przeważnie niespójne), dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa, odpowiedniego do zadania, czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa; w zakresie słuchania: potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, potrafi wydobyć niedużą część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną, potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować przy tym podpowiedzi; w zakresie mówienia: czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami, potrafi czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem, posługuje się czasem poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów,  rzadko próbuje zabierać  głos w rozmowie, można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością; w zakresie pisania: próbuje pisać zdanie zawierające proste struktury i słownictwo (tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji), w zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty,  używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. Ponadto uczeń prowadzi systematycznie zeszyt lekcyjny, odrabia zadania domowe i stara się brać udział w lekcji. 

Stopień niedostateczny:

Uczeń nie spełnia kryteriów oceniania na ocenę dopuszczającą.

ZAJĘCIA MUZYCZNE

Stopień celujący:

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania. Zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji.Na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne zadania, projekty. Potrafi zagrać melodie przewidziane w podręczniku oraz inne proste melodie na flecie. Umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz spoza niego. Opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych przedmiotów. Potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne. Zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe. Jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych. 

Stopień bardzo dobry:

Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania. Korzysta z różnych źródeł informacji. Na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany. Potrafi zagrać większość melodii przewidzianych w programie nauczania na flecie. Umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek przewidzianych w programie nauczania. Odrabia prace domowe. Jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych. 

Stopień dobry:

Uczeń panował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania. Korzysta z różnych źródeł informacji. Potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na flecie. Umie zaśpiewać z akompaniamentem pieśni jednogłosowe poprawnie pod względem muzycznym. Na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany. Odrabia prace domowe. Jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.

Stopień dostateczny:

Opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania. Jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela.Potrafi zagrać na f1ecie niektóre melodie przewidziane w programie nauczania. Umie zaśpiewać z akompaniamentem niektóre piosenki przewidziane w programie nauczania. Odrabia prace domowe. Potrafi się skupić podczas słuchania koncertów muzycznych.

Stopień dopuszczający:

Uczeń w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania. Jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela. Potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory przewidziane w programie nauczania. Umie zaśpiewać z akompaniamentem najprostsze piosenki przewidziane w programie nauczania. Odrabia proste prace domowe. Nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych. 

Stopień niedostateczny:

Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania (co uniemożliwia dalsze kształcenie). Nie jest w stanie wykonać prostych ćwiczeń nawet przy pomocy nauczyciela. Nie potrafi grać na żadnym instrumencie melodycznym. Ma duże trudności z zaśpiewaniem jakiejkolwiek piosenki. Jest pasywny na lekcjach, nie uważa. Nie odrabia prac domowych. Nie wykazuje żadnych chęci nauczenia się czegokolwiek, nadrobienia braków, poprawienia ocen.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE / INFORMATYKA

Stopień celujący:

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania przewidziane w ramach lekcji i zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza program zajęć komputerowych w danej klasie. Jest aktywny na lekcjach i pomaga innym. Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania. Bierze udział w konkursach informatycznych, przechodząc w nich poza etap wstępny. Wykonuje dodatkowe prace informatyczne, takie jak przygotowanie pomocniczych materiałów na komputerze, pomoc innym nauczycielom w wykorzystaniu komputera na ich lekcjach.

Stopień bardzo dobry:

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania przewidziane w ramach lekcji. Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie zajęć komputerowych. Na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze zdąży wykonać ćwiczenia na lekcji i robi to bezbłędnie.

Stopień dobry:

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował większość wiadomości i umiejętności, zawartych w programie zajęć komputerowych. Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze zdąży wykonać ćwiczenia na lekcji i robi to niemal bezbłędnie.

Stopień dostateczny:

Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą. Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej zajęć komputerowych. Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy. Zazwyczaj zdąży wykonać ćwiczenia na lekcji.

Stopień dopuszczający:

Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej. Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie udaje mu się ukończyć wykonania niektórych ćwiczeń na lekcji. Braki w wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki.

Stopień niedostateczny:

Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze, prostych zadań. Nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej. Nie wykazuje postępów w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie udaje mu się ukończyć zaczętych na lekcji ćwiczeń. Nie ma wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki na wyższym poziomie.

ZAJĘCIA TECHNICZNE / TECHNIKA

Stopień celujący:

Uczeń pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wiedzę wykraczającą poza wymagania programowe, uzyskuje bardzo dobre oceny ze sprawdzianów, a podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy. Ponadto bierze udział w konkursach przedmiotowych, np. z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Stopień bardzo dobry:

Uczeń pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto uzyskuje co najmniej dobre oceny ze sprawdzianów i wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Stopień dobry:

Uczeń podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. Ze sprawdzianów otrzymuje co najmniej oceny dostateczne, a podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku.

 Stopień dostateczny:

Ucznia pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny. Na stanowisku pracy nie zachowuje porządku.

Stopień dopuszczający:

 Uczeń z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Ze sprawdzianów osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji.

Stopień niedostateczny:

Uczeń nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.