Wrzesień 2021

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
 N
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Formy pomocy finansowej

Uwaga Rodzice!!!

Program rządowy na rok 2015/16 
„Wyprawka szkolna” 

Pomoc zostanie skierowana do trzech grup uczniów:

 1. najmłodszych uczestników edukacji szkolnej – uczniów klas 3 szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
 2. uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum;
 3. uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

 • uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;
 • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne
  i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania
  w rodzinie);
 • uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego.
W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych
. Dopuszcza się również złożenie oświadczenia
o dochodach.
Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia
o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy.

Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły.
Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT) lub oświadczenia
o dokonanym zakupie.

plakat_informacyjny_400