Wrzesień 2021

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
 N
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nasza szkoła - naszą szansą

logo_efs_400

„Człowiek - najlepsza inwestycja"

Gminny Zespół Ekonomicznej Obsługi  Placówek Oświatowych w Rudzińcu jest realizatorem projektu pod nazwą :

„Nasza szkoła – naszą szansą – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu Gminy Rudziniec”image_1_400_03


współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informacje ogólne:

Priorytet IX – Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach

Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do Edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Tytuł projektu„Nasza szkoła – naszą szansą – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu Gminy Rudziniec”

Okres trwania projektu – 01.02.2010 – 31.12.2010 r.

 

Cel ogólny:

Głównym celem projektu jest poprawa oferty edukacyjnej szkół prowadzonych przez Gminę Rudziniec oraz wyrównanie szans edukacyjnych ich uczniów poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych

Cele szczegółowe:

 • - wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych poprzez zajęcia wyrównawcze,
 • - samorealizacja i rozwój osobisty uczniów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych pozalekcyjnych pozaszkolnych ukierunkowanych zwłaszcza na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ITC, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych.

Zasięg projektu:

 • 8 Szkół  Podstawowych  z terenu Gminy Rudziniec, objęcie wsparciem 250 uczniów,
 • Publiczne Gimnazjum, objęcie wsparciem 95 uczniów

Działania projektu:

 • Dodatkowe zajęcia dydaktyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w zakresie: nauczania zintegrowanego, języka polskiego, matematyki, języka niemieckiego, języka angielskiego oraz przyrody,
 • Dodatkowe zajęcia dla uczniów gimnazjum ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
 • Udział w spektaklach teatralnych, seansach kinowych, wycieczkach edukacyjnych
 • Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych na potrzeby realizacji zaplanowanych zaplanowanych ramach projektu działań.

Biuro Projektu:

Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych

ul. Gliwicka 26,  pokój nr 2

44-160 Rudziniec

tel. 32/4000 760

godziny pracy:

poniedziałek – środa  od godz. 7.30 – 15.30

czwartek  od godz. 7.30 – 17.30

piątek od godz. 7.30 – 13.30

 

Koordynator Projektu:

Iwona Filip
tel. 32/ 4000 715

e-mail: promocja@rudziniec.pl

 

Specjalista ds. Obsługi finansowej projektu:

Halina Śmiejkowska

 

Szkolny Koordynator Projektu:

Inga Kubas

 

Sprawozdanie z realizacji projektu unijnego w Szkole Podstawowej w Bycinie.

       W Szkole Podstawowej w Bycinie informacja o fakcie akceptacji złożonego wniosku na realizację projektu unijnego ”Nasza szkoła – naszą szansą – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu Gminy Rudziniec” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego została przyjęta pozytywnie zarówno przez dyrekcję, nauczycieli, jak i rodziców oraz uczniów. W lutym 2010r. rozpoczęto ustalanie harmonogramu działań by realizacja projektu odbywała się płynnie i bez nieprzewidzianych komplikacji.

Nad całym Projektem realizowanym w Szkole, jego obszarami i wszystkimi aspektami kompleksowo czuwa powołany Szkolny Koordynator Projektu – Inga Kubas. Pierwszym krokiem było zebranie kadry nauczycielskiej, która profesjonalnie i z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym przystąpiła do działania. Równocześnie prowadzona była rekrutacji wśród uczniów. Rodzice z troską i zrozumieniem wzięli udział w spotkaniu promującym projekt, a efektem było wyłonienie 30 beneficjentów podzielonych na pięć rodzajów zajęć wyrównawczych:

 • nauczanie zintegrowane prowadzone jest przez panią mgr Joannę Zachodną-Walczak,
 • matematyka realizowana jest przez panią mgr inż. Annę Skurzok-Pietruszewską,
 • j. niemiecki objęła pani Weronika Tomanek,
 • j. angielski profesjonalnie poprowadziła pani Agnieszka Krupa,
 • j. polski, którym zajęła się pani mgr Ewa Urbańczyk.

Zajęcia są prowadzone w szkolnych salach lekcyjnych w godzinach dogodnych dla uczestników, a rozpoczęto je z dniem 1 marca 2010r.

Szkolny Koordynator Projektu na bieżąco spotykał się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia i wspólnie opracowali listę pomocy naukowych koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, wykaz materiałów biurowych pomocnych przy pracach związanych z projektem. Dzięki temu beneficjenci mogą - zgodnie z zakresem prowadzonych zajęć - dowolnie i bez ograniczeń z nich korzystać. Na spotkaniach sukcesywnie i regularnie powstawały harmonogramy zajęć na kolejne miesiące realizowanego projektu. Zawsze konsultowano je z uczestnikami wybierając optymalne godziny dopasowane do planu lekcji beneficjentów. Rozwiązywano problemy pojawiające się podczas realizacji zajęć. Jednak projekt w Szkole Podstawowej w Bycinie nie napotykał na znaczące przeszkody i w zasadzie odbywał się bez zakłóceń.

Pomocnym i kluczowym ogniwem w tym systemie jest Gminne Biuro Projektu, do którego można się zwrócić w każdej problemowej sprawie. Prawidłowo działająca komunikacja na linii Szkolny Koordynator Projektu a Gminne Biuro Projektu, konstruktywne podejmowanie działań, niwelują każdy problem już w momencie jego powstania. Należy podkreślić, że organizowane spotkania robocze w gminnej siedzibie Projektu były bardzo pomocne, pozwalały też na wymianę doświadczeń pomiędzy Koordynatorami Szkolnymi.

Ważna dla sprawnego funkcjonowania systemu realizacji Projektu w szkole jest też dobra współpraca z Dyrektorem placówki. Uczestnicy zajęć również pozytywnie wypowiadają się o zrealizowanych już godzinach. Ich wiedza i postrzeganie świata zostały wzbogacone, a w szkole pozostały kolorowe prace jako wizualny efekt czynnie przeprowadzonych zajęć.

image_2_400_02

Bycina, czerwiec 2010 r.

Szkolny Koordynator Projektu

Inga Kubas

 

 

 Rekrutacja uczestników projektu:

     „Nasza szkoła – naszą szansą – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu Gminy Rudziniec”

    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bycinie  ogłasza nabór beneficjentów obejmujący uczniów klasy pierwszej roku szkolnego 2010/2011.

   Szkolny Koordynator projektu zaprasza na spotkanie informacyjne dla rodziców dniu 16.08.2010r. o godzinie 15.30 gdzie zostanie przedstawiona idea projektu, założenia i cele do osiągnięcia.

Bycina, 10.08.2010 r.

Szkolny Koordynator Projektu   

Inga Kubas

 

Konferencja podsumowująca realizację projektu unijnego w Szkole Podstawowej w Bycinie 

Informacja o wpływie projektu na rozwój uczniów – uczestników zajęć.

 

  W Szkole Podstawowej w Bycinie projekt jest realizowany w pięciu zadaniach obejmujących nauczanie zintegrowane, matematykę, j. polski, j. angielski i j. niemiecki. Każde z tych zajęć cieszyło się dużym zainteresowaniem. Oprócz uczniów zrekrutowanych a tym samym obowiązkowo objętych programem – zawsze w zajęciach uczestniczyli tak zwani wolni słuchacze. Zainteresowani opowiadaniami rówieśników też chcieli brać udział w ciekawych i rozwijających spotkaniach edukacyjnych.

Zajęcia stały się jeszcze ciekawsze, gdy włączono do pracy interesujące gry dydaktyczne, które zmieniły zasadniczo formę prowadzenia zajęć. Stały się one atrakcyjniejsze, wprowadziły elementy rywalizacji w dążeniu do założonych przez prowadzącego nauczyciela celów. Ciekawość dzieci umiejętnie sterowana przez pedagoga pozwalała osiągać coraz lepsze wyniki. Uczniowie rozwinęli w sobie nowe umiejętności pomagające poprawić poziom wiedzy, aktywność i odwagę w jej prezentowaniu.

Programy komputerowe również otwarły nowe drogi do rozszerzania wiedzy w nauczaniu dzieci, poszerzyły metody  pracy z dzieckiem – pokazały jak można wykorzystać nowe techniki.

                                                                                                          Szkolny Koordynator Projektu

                                                                                                                          Inga Kubas

 

Sprawozdanie podsumowujące  realizację projektu unijnego w Szkole Podstawowej w Bycinie

od lutego do grudnia 2010r.

 

     W Szkole Podstawowej w Bycinie  prace nad kształtem, celami, założeniami projektu, jego praktycznym obrazem i wpasowaniem się w realia zajęć szkolnych, trwały już na etapie pisania wniosku koniecznego do ubieganie się o przyznanie tego zadania. Dla wszystkich: uczniów, nauczycieli, administracji było to nowe wyzwanie, z którym chcieliśmy się zmierzyć dla dobra całej społeczności szkolnej.

    Informacja o akceptacji wniosku została przyjęta z zadowoleniem ale i odpowiedzialnością. Był to nasz pierwszy unijny projekt, do którego stanęliśmy bez jakiegokolwiek doświadczenia w tym zakresie. Do naszej pomocy i sprawnego przeprowadzenia przez zawiłości projektu pomocą służyło zawsze dostępne Gminne Biuro Projektu i Gminny Koordynator Projektu. Nasza współpraca dotyczyła każdego elementu  realizacji, każdego dokumentu i każdego wynikającego problemu. W szkole realizacją zadania zajął się powołany do tej pracy Szkolny Koordynator Projektu. Wielokrotnie spotykaliśmy się by przekazać konieczne informacje,  eliminować komplikacje i błędy, wzajemnie sobie pomagać.

    Najpierw zaczęliśmy kompletować kadrę do prowadzenia zajęć, potem nastąpił etap rekrutacji uczestników połączony z licznymi spotkaniami z rodzicami i opiekunami dzieci. Te spotkania miały przybliżyć ideę przedsięwzięcia, jego cel i założenia. Ostatecznie nad realizacją projektu w Szkole Podstawowej w Bycinie pracowało 6 nauczycieli, w zajęciach uczestniczyło 32 uczniów, przeprowadzono 5 rodzajów zajęć wyrównawczych: z  matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego i zajęć zintegrowanych. Zrealizowano 177 godzin w czasie 8 miesięcy. Poprzez cały czas praktycznej realizacji projektu otrzymywaliśmy pełne wyposażenie w różnorodne materiały biurowe dostępne zarówno dla beneficjentów jak i prowadzących nauczycieli. Otrzymane pomoce naukowe w postaci książek dydaktycznych, bajek, słowników, płyt DVD z lekturami szkolnymi, ciekawych gier dla młodszych i starszych dzieci, programów komputerowych znacznie uatrakcyjniły prowadzone zajęcia. Uczestnicy chętnie i efektywnie przyswajali przekazywane wiadomości, rozwijali swoje zainteresowania i poprawiali nieustannie poziom wiedzy, uczyli się jak elementy zdrowej rywalizacji pomagają w zdobywaniu wiedzy. Kilkakrotnie przeprowadzone ankiety jasno potwierdzały, że atrakcyjność zajęć została dostrzeżona przez uczniów, że chętnie i aktywnie w nich uczestniczą. Podczas spotkań i rozmów z rodzicami   pozytywny odbiór  realizowanego projektu był często podkreślany.

            Realizacja projektu w placówce szkolnej w Bycinie przebiegała sprawnie i bez większych problemów. Każdy  - począwszy od dyrektora, poprzez nauczycieli i uczniów uczestniczących w zajęciach odpowiedzialnie i rzeczowo wypełniał swoje zadania, a dobra współpraca i komunikacja pomogły zdobyć nowe doświadczenia.

                                                                                                              Szkolny Koordynator Projektu

                                                                                                                             Inga Kubas