Wrzesień 2021

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
 N
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Godziny pracy pedagoga szkolnego w Roku Szkolnym 2018/19

w Szkole Podstawowej w Bycinie

Poniedziałek  

9.50-10.35

12.45-13.30

13.40-14.25  

Środa

9.50-10.35

Pedagog szkolny – mgr Elżbieta Kagan


Godziny pracy logopedy szkolnego w Roku Szkolnym 2018/19

w Szkole Podstawowej w Bycinie

Poniedziałek  

13.40-14.25  

Środa

12.45-13.30

13.40-14.25

Logopeda szkolny – mgr Weronika Anioł

 

 

ZASADY I ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ


Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach jest rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 roku.
Projektowane cele wprowadzonych zmian:

  • Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej "jak najbliżej ucznia", tzn. w środowisku jego nauczania i wychowania - w przedszkolu, szkole, placówce i środowisku rodzinnym (poprzez działania wpierające rodziców).
  • Umożliwienie organizowania tej pomocy w sposób uwzględniający specyfikę pracy przedszkola, szkoły, placówki i pozytywnie zweryfikowane w praktyce już wcześniej stosowane w nich rozwiązania organizacyjne.
  • Zapewnienie uczniom lepszej opieki poprzez większą elastyczność procedur i zmniejszenie ilości niezbędnej dokumentacji.

Istota pomocy - specjalne potrzeby edukacyjne

Istotą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom ma być:

  • rozpoznawanie i zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
  • rozpoznawanie ich indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Udzielana jest ona uczniom przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy z nimi. Udzielają jej nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, a w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole prowadzone są zajęcia specjalistyczne:
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia rozwijające uzdolnienia
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.


bratekORTOGRAFFITI z Bratkiem dla klas I-III       

ORTOGRAFFITI z Bratkiem to kompleksowy program wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas I-III, który integruje działania nauczyciela, ucznia i rodzica w jeden spójny system. Program koncentruje się na dwóch zasadniczych obszarach: praca z dzieckiem i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela.

 ortograffitiORTOGRAFFITI dla klas IV-VI

ORTOGRAFFITI to seria zeszytów ćwiczeń adresowanych do uczniów klas IV–VI, którzy mają trudności w nauce ortografii lub specyficzne trudności w uczeniu się, objawiające się dysleksją, dysortografią i dysgrafią.

certyfikat_400

bycina_certyfikat1_400

Ten program realizuje pedagog szkolny mgr Elżbieta Kagan oraz dyrektor szkoły mgr Anna Czarny.