Wrzesień 2021

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
 N
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Statut szkoły

ROZDZIAŁ I

                                                      POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                      Podstawa prawna statutu

1. Statut dotyczy Szkoły Podstawowej w Bycinie zwanej dalej „Szkołą”.

2. Statut szkoły zwany dalej „Statutem” został opracowany na podstawie m.in:

1)        Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);

2)        Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 1954, 1985, 2169, z 2017 r. poz. 60, 949, 1292.);

3)        Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189);

4)        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);

5)        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);

6)        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534);

7)        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z póź. zm.);

8)        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);

9)        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591);

10)    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);

11)    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.);

12)    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646);

13)    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635);

14)    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);

15)    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596);

16)    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 poz. 1627);

17)    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. 1578);

18)    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512

19)    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1322

Przepisy i skróty pojęć używanych w Statucie

§ 1

1.  Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

  1) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

  2) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; 

  3) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Bycinie;

  4) Przedszkolu – należy rozumieć oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bycinie

  5) Organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Rudziniec;

  6) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową w Bycinie – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty;

  7) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole Podstawowej w Bycinie;

  8) Nauczycielach – należy przez to rozumieć, zgodnie z Ustawą - Prawo oświatowe i Kartą Nauczyciela - wychowawców i innych pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej w Bycinie;

  9) Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece powierzono jeden z oddziałów w Szkole Podstawowej w Bycinie;

  10) Uczniu/Uczniach – należy przez to rozumieć ucznia lub uczniów objętych obowiązkiem szkolnym uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Bycinie; 

  11) Dziecku/Dzieciach – należy przez to rozumieć dziecko lub dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bycinie;

  12) Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej w Bycinie lub prawnych opiekunów (opiekuna), a także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

  13) Pracowniku szkoły- należy przez to rozumieć każdą osobę zatrudnioną w Szkole Podstawowej w Bycinie;

  14) zajęciach edukacyjnych – należy przez to rozumieć zajęcia o charakterze dydaktyczno – wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów.

§ 2.

Niniejszy Statut określa zasady administrowania, funkcjonowania i działalności edukacyjno – wychowawczej szkoły.

Ogólne informacje o szkole

§ 3.

1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa w Bycinie.

2. Szkoła jest jednostką publiczną, której siedziba mieści się w budynku w Bycinie przy ulicy Szkolnej 13.

3. Szkoła Podstawowa w Bycinie jest ośmioletnią publiczną szkołą podstawową, która w okresie przejściowym ma oddziały do klasy szóstej. Nauka w klasie siódmej i ósmej jest kontynuowana w Szkole Podstawowej w Rudzińcu przy ulicy Gliwickiej 5.

4. Szkoła Podstawowa w Bycinie w budynku szkolnym prowadzi oddział przedszkolny.

5. Szkoła zapewnia bezpłatne kształcenie w zakresie ramowych planów nauczania.

6. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.

7. Szkoła używa stempli i pieczęci zgodnie z odrębnymi zasadami.

8. Szkoła używa pieczęci podłużnej o następującej treści:

SZKOŁA PODSTAWOWA

            W BYCINIE

44 – 120 Pyskowice, ul. Szkolna 13

NIP 969-128-41-75 Regon 001198613 

         tel. 32 230 56 21

9. Szkoła używa małej i dużej, okrągłej pieczęci urzędowej: Szkoły Podstawowej w Bycinie.

10. Szkoła jest samorządową jednostką budżetową.

11. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 4.

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Rudziniec, Rudziniec, ul. Gliwicka 26.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

§ 5.

1. Organ prowadzący szkołę odpowiada za jego działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę należy w szczególności:

    1) zapewnienie warunków działania szkoły z oddziałem przedszkolnym, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

     2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;

     3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

     4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej finansowej w zakresie wykonywania czynności i organizacyjnej szkoły;

     5) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 6.

1.Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 1954, 1985, 2169, z 2017 r. poz. 60, 949, 1292.), Prawo oświatowe ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, uwzględniając program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych naszych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska. W szczególności zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa.

§ 7.

1. Działalność Szkoły jest ukierunkowana na:

    1) rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka;

    2)  rozwijanie w dziecku szacunku dla praw człowieka;

    3) przygotowanie dziecka do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej w oparciu o zasady tolerancji wobec innych krajów, wyznań, narodowości;

    4) rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska naturalnego.

 2. Szkoła w szczególności:

    1) umożliwia realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie;

    2) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności poprzez realizację zadań i treści nauczania zawartych w podstawie programowej;

    3) stwarza warunki do rozwijania różnorodnych zainteresowań poprzez organizowanie wielu form zajęć pozalekcyjnych oraz realizowanie indywidualnych programów nauczania (na podstawie obowiązujących przepisów) uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów;

    4) współpracuje z rodzicami kształtując środowisko wychowawcze stosownie do warunków i wieku uczniów;

    5)  stwarza dzieciom warunki do nabycia następujących umiejętności:

       a) planowania, organizowania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę,

      b) skutecznego porozumienia się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,

      c) samorządności, efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

      d) rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

      e) poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

      f) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,

      g) rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

      h) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych,

   4) udziela pomocy posiadającym trudności w nauce oraz uczniom z wadami postawy;

   5) organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi;

   6) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej przez pedagoga szkolnego, logopedę, nauczycieli i wychowawców w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, zajęć rewalidacyjnych oraz terapeutycznych;

  7) umożliwia rozwój zainteresowań uczniów w miarę posiadanych możliwości, poprzez zwiększanie liczby atrakcyjnych zajęć dodatkowych, pozwalających Uczniom w twórczy sposób spędzić czas w szkole poza godzinami zajęć obowiązkowych;

  8) kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawczą, kreatywność, przedsiębiorczość, kulturę osobistą, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw, pracę zespołową, kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Jednostka podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji;

  9) kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjające aktywnemu uczestnictwu Uczniów w życiu społecznym;

  10) kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

3. Cele i zadania realizowane są na lekcjach, kółkach przedmiotowych i zainteresowań, wycieczkach, „zielonych szkołach”, zajęciach świetlicy szkolnej i innych zajęciach pozalekcyjnych z wykorzystaniem pracowni przedmiotowych, zasobów biblioteki, środków audiowizualnych, pomocy dydaktycznych, z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych.

4. Szkoła wspiera uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez:

1) organizację zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, zajęcia sportowe);

2) indywidualizację pracy na zajęciach lekcyjnych;

3) pomoc w przygotowaniu do konkursów, olimpiad, zawodów sportowych;

4) nagradzanie;

5) promocję osiągnięć uczniów poprzez np.: gazetki szkolne, eksponowanie prac (organizacja wystaw) i dyplomów, umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły i w prasie;

6) możliwość realizacji indywidualnego toku nauki i indywidualnego programu nauki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki udziela dyrektor zgodnie z obowiązującą w szkole „Procedurą udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki”.

Cel wychowawczy Szkoły

§ 8.

1. Naczelnym celem wychowawczym Szkoły jest wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów w duchu odpowiedzialności za swe działanie w rodzinie i w środowisku.

2. Zadania Szkoły, jako środowiska wychowawczego, realizowane są zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym na wszystkich zajęciach przez wszystkich nauczycieli, pedagoga, logopedę, bibliotekarza, wychowawców świetlicy, w ścisłej współpracy z rodzicami uczniów poprzez:

  1) opiekę wychowawców nad wszechstronnym rozwojem osobowym uczniów we wszystkich wymiarach:

        a) intelektualnym i psychicznym,

        b) społecznym,

        c) fizycznym i zdrowotnym,

        d) estetycznym, moralnym i duchowym;

  2) przygotowanie wychowanka do aktywnego samodzielnego życia;

  3) współdziałanie wychowawcze z domem i środowiskiem rówieśniczym dziecka.

3. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

 4. Szczegółowy zakres pracy wychowawczej określa Program Wychowawczo- Profilaktyczny, zatwierdzony przez radę pedagogiczną oraz zaopiniowany przez radę rodziców i samorząd uczniowski.

 

 

 

Cel opiekuńczy Szkoły

§ 9.

1. Szkoła pełni funkcję opiekuńczą w stosunku do uczniów uwzględniając ich wiek, możliwości rozwojowe, dostosowując je do obowiązujących w szkołach przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a w szczególności:

  1) opiekę nad uczniami sprawuje w czasie:

a) zajęć obowiązkowych – nauczyciel uczący wg rozkładu zajęć lub księgi zastępstw,

b) przerw międzylekcyjnych - nauczyciel dyżurujący zgodnie z harmonogramem dyżurów lub zastępstwem, grafik dyżurów i zastępstwa określa dyrektor,

c) zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych – opiekę całkowitą (podczas zajęć i przerw) przejmują nauczyciele prowadzący te zajęcia lub wyznaczeni przez dyrektora do opieki;

  2) każde wyjście ucznia poza teren szkoły (nie dotyczy wyjść śródlekcyjnych) powinno być uzgodnione z rodzicem,

  3) nauczyciele zobowiązani są zapoznać uczniów z tematyką p. poż. i BHP;

  4) w pracowniach i na sali gimnastycznej powinny znajdować się regulaminy BHP;

  5) stoliki i krzesła oraz inny sprzęt w zależności od pracy jest dostosowany do wzrostu dziecka;

2. Szkoła organizuje wycieczki, „kolonie śródroczne” w porozumieniu z rodzicami, z funduszy zgromadzonych przez rodziców, dofinansowania przez radę rodziców lub korzystając z dotacji i wsparcia finansowego sponsorów.

3. Organizacja wycieczek szkolnych i wyjść z uczniami poza teren szkolny odbywa się na zasadach określonych w aktualnych przepisach i „Regulaminie wyjść i wycieczek” obowiązującym w placówce. 

4. Szkoła w ramach posiadanych środków otacza szczególną troską dzieci z rodzin biednych, rozbitych, patologicznych, niewydolnych wychowawczo poprzez:

  1) organizowanie stałej lub doraźnej pomocy materialnej;

  2) dopłaty do różnych form wypoczynku przy współpracy z OPS-em, radą rodziców;

  3) wizyty pedagoga i wychowawców w domach rodzinnych,

  4) organizowanie przez pedagoga i psychologa spotkań i zajęć dla rodziców i uczniów.

5. W Szkole stosuje się różne formy i metody pracy z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się oraz sprawiającymi problemy wychowawcze.

6. Szkoła w miarę potrzeb organizuje nauczanie indywidualne (w oparciu o orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wniosek rodziców dziecka), a dla uczniów z wadami postawy (zgodnie z zaleceniami lekarskimi) – zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

7. W razie potrzeb szkoła organizuje dla uczniów z niepełnosprawnością zajęcia rewalidacyjne.

8. Szczególną opieką Szkoła otacza uczniów oddziałów przedszkolnych i klasy I, stopniowo wprowadzając ich w społeczność szkolną oraz klas IV – ze względu na rozpoczęcie nowego etapu edukacyjnego.

Działalność edukacyjna Szkoły

§ 10.

1. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:

   1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględnia wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

   2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

    a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz nauczycieli i rodziców,

    b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

   3) programy:

a)      Akademia Bezpiecznego Puchatka

b)      Zachowaj Trzeźwy Umysł

c)      Dziecko w sieci

d)     Bezpieczni w sieci

e)      Bądź kumplem, nie dokuczaj

f)       Mamo, tato wolę wodę

g)      Trzymaj Formę

h)      Śniadanie daje moc

i)        Bezpieczna woda, bezpieczny stok

j)        Bieg po zdrowie

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować wymienione programy. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

   1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych,

   2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,

   3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

§ 11.

Rada rodziców tworzy program wychowawczo- profilaktyczny obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

§ 11.A

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

1. Za organizację doradztwa zawodowego w szkole odpowiada dyrektor.

2. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zajmuje się koordynator doradztwa powołany przez Dyrektora.

3. Główne zadania koordynatora w zakresie doradztwa zawodowego:

1) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej, w tym udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom;

4) prowadzenie w miarę możliwości grupowych zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i dalszego kształcenia;

5) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

 

4. Zadania z zakresu doradztwa realizowane są przez wszystkich pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole stosownie do zakresu ich zadań i kompetencji.

 

§ 12.

Zestaw programów szkolnych

W Szkole obowiązuje szkolny zestaw programów i szkolny zestaw podręczników uchwalony przez radę pedagogiczną, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, dopuszczony przez dyrektora na podstawie procedury dopuszczania programów i podręczników do użytku szkolnego w szkole. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny szkoły uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

Działalność innowacyjna i eksperymentalna szkoły

§ 13.

1. Szkoła może prowadzić innowacje pedagogiczne tj. nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne ukierunkowane na poprawę jakości pracy oraz eksperymenty pedagogiczne służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole.

2. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą Szkołę, oddział lub grupę.

3. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez Szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań.

4. Innowacje lub eksperymenty wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę zgody na finansowanie planowanych działań.

5. Udział poszczególnych nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

6. Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie o systemie oświaty, a także w zakresie uzyskania wiedzy i umiejętności koniecznych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków przeprowadzenia sprawdzianu zewnętrznego.

7. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:

   1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;

   2) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole.

 8. Tryb wprowadzania oraz organizację prowadzonej w szkole innowacji lub eksperymentu pedagogicznego określają szczegółowo odrębne przepisy.

Organizacja wolontariatu szkolnego

§ 14.

 1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów.

 2. W szkole może być prowadzona za zgodą dyrektora i rodziców działalność charytatywna (Góra Grosza, zbiórka korków, makulatury, karmy dla zwierząt, WOŚP itp.)

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY

§ 15.

1. Organami szkoły są:

   1) dyrektor szkoły;

   2) rada pedagogiczna;

   3) rada rodziców;

   4) samorząd uczniowski.

 2. Szkoła zapewnia wszystkim organom możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych w Statucie i wewnętrznych regulaminach.

3. Organy szkoły są zobowiązane współdziałać ze sobą. W celu zapewnienia właściwego przepływu informacji o działaniach poszczególnych organów szkoły:

   1) przedstawiciele rady pedagogicznej biorą udział w spotkaniach rady rodziców na ich zaproszenie;

   2) przedstawiciele rady rodziców uczestniczą w posiedzeniach rady pedagogicznej na jej zaproszenie;

   3) przedstawiciele rady rodziców są zapraszani na uroczystości i konkursy szkolne;

   4) dyrektor ma obowiązek spotkać się przynajmniej raz w semestrze z radą rodziców lub jej Prezydium.

 4. Spory między organami rozstrzygane są drogą negocjacji. Negocjatorem jest dyrektor lub osoba przez niego wskazana. Jeśli negocjacje nie rozwiążą sporu, strony mogą zwrócić się o arbitraż do odpowiednich organów zgodnie z ich kompetencjami.

§ 16.

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Wójta Gminy na podstawie odrębnych przepisów, któremu Wójt powierzył stanowisko kierownicze. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.

Dyrektor Szkoły

§ 17.

1. Dyrektor Szkoły odpowiada za wszystkie sprawy zakładu pracy oraz prawidłowe funkcjonowanie Szkoły.

2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1)        zgodnego współdziałania wszystkich jej członków oraz tworzenia atmosfery życzliwości w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;

 

2)        podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły;

 

3)        dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji;

 

4)        zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1)        kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2)        sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;

3)        sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)        realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

5)        dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

6)        wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

7)        współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

8)        odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII;

9)        stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

10)    występowanie do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadkach:

a)    umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu kolegi/koleżanki,

b)   dopuszczenia się kradzieży,

c)    rażącego naruszenia postanowień Statutu Szkoły,

d)   dopuszczenia się przemocy,

e)    demoralizacji społeczności szkolnej,

f)    przejawiania skłonności do uzależnień i odznaczania się amoralną postawą,

g)   posiadania w szkole i poza szkołą narkotyków, środków odurzających, różnych niebezpiecznych narzędzi oraz stwarzaniu innych sytuacji prowadzących do zagrożeń zdrowia i życia,

h)   naruszania nietykalności osobistej koleżanek/kolegów, nauczycieli i personelu szkolnego w szkole, poza szkołą, na imprezach szkolnych i różnych formach wypoczynku. Dyrektor ze stosownym wnioskiem występuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, opinii rady rodziców i opinii samorządu uczniowskiego,

11)    przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły;

12)    wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa;

13)    wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania;

14)    kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej;

15)    dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych;

16)    podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;

17)    zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki;

18)    organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania;

19)    ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

20)    organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;

21)    ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć;

22)    realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

4. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

1)        organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2)        organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

5. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy w szczególności:

1)        decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2)        decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

3)        występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

4)        dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych;

5)        sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole;

6)        odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły;

7)        tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;

8)        zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym;

9)        zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;

10)    zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

11)    organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli;

12)    zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;

13)    zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka;

14)    współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych;

15)    administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument.

Rada Pedagogiczna

§ 18.

1. W Szkole działa rada pedagogiczna, która jest organem kolegialnym w zakresie realizacji zadań statutowych, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.

6. Rada pedagogiczna wykonuje zadania zgodnie z rocznym planem pracy.

7. Rada obraduje na zebraniach.

8. Zebrania rady pedagogicznej zwoływane są zgodnie z ustalonym przez nią harmonogramem na dany rok szkolny oraz z inicjatyw:

1)   organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

2)   przewodniczącego;

3)   rady rodziców;

4)   organu prowadzącego szkołę;

5)   co najmniej 1/3 członków rady.

 9. Zebrania rady są protokołowane w formie elektronicznej.

10. Osoby uczestniczące w obradach rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobro uczniów, rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 19.

1. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały na zebraniach.

2. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

3. Uchwały rady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów.

§ 20.

1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

2. Zebrania rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym.

3. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§ 21.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)        zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2)        uchwalanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców; 

3)        zatwierdzenie wyników klasyfikacyjnych i promocji uczniów;

4)        uchwalanie Statutu i jego zmian;

5)        podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

6)        podejmowanie uchwał w sprawie wnioskowania dyrektora szkoły do Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie przeniesienia ucznia spełniającego obowiązek szkolny do innej szkoły;

7)        podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów;

8)        zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły po uchwaleniu go przez radę rodziców i zaopiniowaniu przez samorząd uczniowski;

9)        ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

10)    ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy placówki.

§ 22.

1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)        organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)        projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora;

3)        wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)        propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5)        szkolny zestaw programów nauczania oraz programy własne;

6)        przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.

2. Rada pedagogiczna wyraża w szczególności zgodę w sprawach dotyczących:

1)        egzaminu klasyfikacyjnego;

2)        wniosku dyrektora na prowadzenie w szkole eksperymentu.

§ 23.

Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w szkole.

Rada Rodziców

§ 24.

 1. W przedszkolu i w szkole działa oddzielnie rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci i uczniów.

2. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem.

4. Decyzje rady rodziców są jawne, z wyjątkiem niektórych spraw personalnych uznawanych za poufne.

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 6. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców.

 7. Wszelkie działania podejmowane przez radę rodziców na terenie szkoły mogą być podejmowane po konsultacjach z dyrektorem.

Kompetencje Rady Rodziców

§ 25.

 1. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej, dyrektora szkoły, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

2. Rada rodziców opiniuje:

1)        program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

2)        projekt planu finansowego składanego przez dyrektora.

3. Rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

4. Do zadań rady rodziców należy:

1)        reprezentowanie ogółu rodziców;

2)        działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły oraz podnoszenie świadomości rodziców zarówno w zakresie ich praw, jak i obowiązków;

3)        podejmowanie współodpowiedzialności za funkcjonowanie placówki;

4)        współdziałanie rodziców z kadrą pedagogiczną w celu jednolitego oddziaływania na uczniów w procesie wychowania i opieki przez Rodzinę, Przedszkole i Szkołę;

5)        wspieranie nauczycieli we wszystkich działaniach na rzecz podniesienia jakości nauczania i wychowania:

a)        troszczenie się o prawidłowe stosunki społeczne w szkole,

b)        motywowanie uczniów do nauki,

c)        wspieranie uczniów w rozwoju ich zdolności i zainteresowań,

d)       eliminowanie zagrożeń zdrowotnych i wychowawczych,

e)        wspieranie i organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury w środowisku uczniowskim,

f)         wspieranie samorządności uczniowskiej, udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu,

g)        współpraca z dyrektorem i środowiskiem lokalnym,

h)        podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych dla szkoły.

Formy współdziałania Szkoły z Rodzicami

§ 26.

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wymagań edukacyjnych, wychowania, profilaktyki dzieci w następujących formach:

1)        zapoznawanie się podczas zebrań klasowych z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w klasie/grupie przedszkolnej i w szkole;

2)        bieżące uzyskiwanie informacji przez rodziców na temat postępów w nauce i zachowania dziecka w szkole i przedszkolu podczas zebrań i indywidualnych konsultacji dla rodziców;

3)        uzyskiwanie porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka oraz profilaktyki;

4)        pozyskiwanie przez rodziców informacji na temat dostosowania wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

5)        przekazywanie zaleceń PPP na temat pracy z dzieckiem na podstawie opinii z poradni;

6)        uznanie prawa pierwszeństwa w wychowaniu dziecka przez rodziców – szkoła i przedszkole spełniają jedynie funkcję pomocniczą w tym względzie;

7)        upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczych Rodziny.

Prawa i obowiązki rodziców

§ 27.

1. Rodzice mają prawo do:

1)        poznania celów i zadań dydaktyczno-wychowawczych w klasie/grupie przedszkolnej i w Szkole oraz przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów;

2)        uzyskiwania informacji o postępach uczniów w nauce i zachowaniu;

3)        uzyskania zawiadomienia pisemnego o ocenach niedostatecznych ich dzieci na miesiąc przed końcem półrocza/roku szkolnego (rodzice potwierdzają podpisem zapoznanie się z informacją lub po zawiadomieniu listem poleconym potwierdzeniem automatycznie jest dowód nadania);

4)        uzyskania informacji o przewidywanych ocenach półrocznych ich dzieci ze wszystkich przedmiotów nauczania zgodnie z wewnętrznym systemem oceniania;

5)        uzyskania informacji o zastosowaniu wobec jego dziecka kar, o których mowa w dalszej części Statutu;

6)        Rodzice mają prawo w formie pisemnej zwolnić dziecko z zajęć lekcyjnych w danym dniu biorąc tym samym pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w tym czasie.

2. Do szczególnych obowiązków rodziców należy:

1)        dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem do szkoły dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu;

2)        zgłoszenie w szkole zapisu dziecka do klasy I lub oddziału przedszkolnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w innej jednostce;

3)        zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

4)        dopilnowanie uczestnictwa dziecka w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, gimnastyki korekcyjnej, specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych lub innych o charakterze terapeutycznym, przydzielonych uczniowi zgodnie z zaleceniami specjalistycznych poradni lub nauczyciela;

5)        możliwość rezygnacji udziału swojego dziecka z w/w zajęć, ale w przypadku nieuczestniczenia w tych zajęciach wobec uczniów nie będą realizowane zalecenia poradni;

6)        tworzenie sprzyjających warunków do prawidłowego realizowania obowiązku szkolnego swoich dzieci;

7)        systematyczny udział w zebraniach oraz – w przypadku trudności i kłopotów w nauce lub zachowaniu – kontaktowanie się osobiste lub telefoniczne z wychowawcą lub nauczycielem na zasadach wcześniej uzgodnionych;

8)        współdziałanie z wychowawcą w procesie wychowania dziecka m.in. poprzez realizację programu wychowawczo-profilaktycznego;

9)        terminowe usprawiedliwianie nieobecności dziecka spowodowanych chorobą lub specjalnymi okolicznościami, zgodnie z zasadami określonymi w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym;

10)    pisemne potwierdzenie odbioru dziecka ze szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych;

11)    zaopatrzenie dziecka w zeszyty i inne przybory niezbędne do pracy w szkole i w domu;

12)    zaopatrzenie dziecka w obuwie zmienne, którego noszenie jest wymagane w Szkole i Przedszkolu;

13)    ponoszenie odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez dziecko;

14)    informowanie wychowawcy o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka.

3. Informacje o postępach ucznia w nauce, jak i inne związane z pobytem dziecka w placówce, rodzice uzyskują:

1)        w czasie zebrań z rodzicami;

2)        podczas indywidualnych konsultacji wyznaczonych przez nauczyciela lub na prośbę rodzica;

3)        poprzez zawiadomienia w zeszycie korespondencyjnym, przedmiotowym lub dzienniczku.

4. Rodzic ma obowiązek z tygodniowym wyprzedzeniem poinformowania szkoły o uczestnictwie dziecka w zajęciach opiekuńczych w czasie wyznaczonych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

5. O w/w potrzebie rodzic zawiadamia szkołę w formie pisemnej, składając informacje w sekretariacie szkoły.

6. Nieobecność rodziców na spotkaniu klasowym we wrześniu, zwalnia placówkę z  obowiązku zapoznania rodzica z obowiązującymi w szkole dokumentami i wymaganiami edukacyjnymi – z uwagi na nieobecność rodzic winien we własnym zakresie zapoznać się z obowiązującymi dokumentami, które dostępne są u nauczycieli przedmiotów, na stronie internetowej szkoły. W czasie zajęć lekcyjnych i podczas dyżurów na przerwach śródlekcyjnych nauczyciele nie udzielają rodzicom informacji na temat postępów uczniów w nauce.

Samorząd Uczniowski

§ 28.

 1.W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej ,,Samorządem”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Opiekun samorządu uczniowskiego jest wybierany co roku.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

§ 29.

1. Celem działalności samorządu uczniowskiego jest:

1)        uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów Szkoły;

2)        rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;

3)        kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów.

2. Do zadań samorządu w szczególności należy:

1)        organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełnienia obowiązków szkolnych;

2)        przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej;

3)        współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należnych warunków do nauki i udzielaniu pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej;

4)        współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych, organizowaniu wypoczynku i rozrywki;

5)        dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i Szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznej w środowisku;

6)        organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

§ 30.

1. Samorząd ma prawo do:

1)        przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;

2)        wyrażania opinii dotyczących problemów szkoły, udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej;

3)        wydawania gazetek szkolnych, prowadzenia kroniki, korzystania z innych środków mających na celu informowanie uczniów o swojej działalności;

4)        zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkoły o uczniach;

5)        udzielania poręczenia w celu wstrzymania wymierzonej uczniowi kary;

6)        dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież;

7)        opiniowania pracy nauczyciela w związku z oceną jego pracy na wniosek dyrektora;

8)        opiniowania skreślenia z listy uczniów ucznia, który ukończył 18 lat i nie podlega obowiązkowi szkolnemu na jego wniosek lub z urzędu, gdy nie uczęszcza do szkoły;

9)        wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.

2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

3. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

Oddział Przedszkolny

§ 31.

1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

2. Do zadań Przedszkola należy:

1)        wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2)        tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3)        wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4)        zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5)        wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6)        wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7)        tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8)        przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9)        tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10)    współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

11)    Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami.

3. Wynikające z powyższych celów zadania, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1)        fizyczny obszar rozwoju dziecka;

2)        emocjonalny obszar rozwoju dziecka;

3)        społeczny obszar rozwoju dziecka;

4)        poznawczy obszar rozwoju dziecka.

§ 32.

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)        wielodzietność rodziny kandydata;

2)        niepełnosprawność kandydata;

3)        niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)        niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)        niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)        samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)        objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria te mają jednakową wartość.

2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

3. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka lub opiekuna prawnego złożony dyrektorowi w terminie ustalonym corocznie przez organ prowadzący. Do wniosku rodzic zobowiązany jest złożyć niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 2.

5. W miarę wolnych miejsc do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku. O przyjęciu dziecka decyduje dyrektor.

§ 33.

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 22 ze względu na możliwości lokalowe.

§ 34.

1. Praca dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą odbywać się zajęcia dodatkowe: religia, logopedia, język mniejszości narodowej, gimnastyka korekcyjna. W dniach, w których odbywają się zajęcia z religii czas pracy oddziału realizującego podstawę programową można wydłużyć o 0,5 godziny.

 4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1)      z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - około 15 minut;

2)      z dziećmi w wieku 5 - 6 lat - około 30 minut

5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 35.

1. Oddział przedszkolny może zostać podzielony na grupy, w przypadku zwiększenia się liczebności dzieci powyżej 25.

 

§ 36.

1. Organizacją pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora, na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 37.

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej, co roku w arkuszu organizacyjnym. Czas przeznaczony na bezpłatną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie zapewnia się w godzinach od 8.00 do 13.00.

3. Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wnoszone są przez rodziców z dołu tj. w terminie do 15-go każdego miesiąca na kwitariusz. Wysokość i sposób naliczania opłat określa organ prowadzący.

4. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobiera się na podstawie deklaracji złożonej przez rodzica oraz na podstawie obecności w dzienniku dla dzieci, które sporadycznie korzystają z wydłużonego czasu pobytu.

5. W przypadku niedokonania przez rodzica wpłaty w terminie za każdy dzień zwłoki naliczane są odsetki ustawowe.

6. Przedszkole zastrzega sobie prawo do zmian warunków pobytu dziecka w przedszkolu tj. ograniczenia pobytu do bezpłatnych godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej od 8.00 do 13.00.

7. Rodzice informują pracowników przedszkola o stanie zdrowia dzieci.

8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształtowania dzieci.

9. Sposób i zasady odpłatności za wyżywienie dziecka w przedszkolu ustalane są na podstawie regulaminu firmy cateringowej.

§ 38.

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i z przedszkola odpowiadają rodzice lub inne osoby pełnoletnie przez nich upoważnione:

1)        osobom niepełnoletnim, nieupoważnionym oraz w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane;

2)        życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;

3)        osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w Przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi Przedszkola, od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi Przedszkole;

4)        godziny odbioru dzieci uzależnione są od wyboru pakietu, najpóźniej do godziny zamknięcia przedszkola;

5)        w przypadku niezgłoszenia się po dziecko rodziców lub osób upoważnionych w czasie regulaminowym, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela. Nauczyciel powinien telefonicznie skontaktować się z rodzicami dziecka. Gdy próby skontaktowania się z rodzicami nie przyniosą rezultatu i rodzice nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel zawiadamia o tym dyrektora i Policję. Po wyczerpaniu wszelkich możliwości skontaktowania się z rodzicami, dyrektor ma obowiązek przekazania dziecka do Pogotowia Opiekuńczego. W tej sytuacji sporządza się protokół, który podpisują świadkowie zdarzenia.

2. Rodzice mają obowiązek wywiązać się z zadań stawianych przez Przedszkole:

1)        przyprowadzać i przekazywać dziecko pod opiekę nauczycielowi;

2)        zgłaszać nieobecność dziecka;

3)        odbierać dziecko z Przedszkola zgodnie z ramowym rozkładem dnia.

3. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali, do chwili odebrania dziecka z Przedszkola przez rodzica lub osobę do tego upoważnioną.

4. Wszyscy pracownicy jednostki zobowiązani są do natychmiastowej reakcji na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.

5. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu oraz zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych.

6. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia dyrektora o wszystkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.

 

 

§ 39.

1. Nauczyciel realizuje zadania dydaktyki, wychowania i opieki odpowiadając za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

2. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.

3. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

4. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

5. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczo - wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa w przedszkolu, podczas spacerów i zabaw organizowanych w ogrodzie, wspomaga pomoc wychowawcy.

§ 40.

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 - 7 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.

3. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do:

1)        właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)        rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

3)        opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę o poszanowanie jego godności osobistej;

4)        ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

5)        życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym;

6)        korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego;

7)        rozwijania odpowiednich kierunków działalności;

8)        rozwijania całokształtu osobowości;

9)        przygotowania do odpowiedniego życia w społeczeństwie;

10)    uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych.

4. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy w przypadku:

1)        rażącego łamania regulaminu przedszkola przez rodziców;

2)        stwarzania przez dziecko zagrożenia wśród rówieśników;

3)        nie zgłoszenia się i nieusprawiedliwienia przez rodzica, opiekuna nieobecności dziecka do 1 miesiąca;

4)        zaleganie z opłatnością za przedszkole do 1 miesiąca;

5)        utajnienie choroby dziecka, która uniemożliwia jego przebywanie w grupie przedszkolnej.

5. W przedszkolu dziecko jest traktowane z troską i życzliwością, każde dziecko ma prawo do nietykalności, traktowane jest indywidualnie, w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na terenie przedszkola zabroniony jest wstęp osób nieupoważnionych.

Szkoła Podstawowa

§ 41.

1. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej wynosi osiem lat.

2. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa, bezpłatna do ukończenia 18 roku życia.

3. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

4. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole.

6. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

7. Dyrektor kontroluje spełnianie obowiązku, o którym mowa w ust. 4 oraz obowiązku szkolnego przez dzieci w wieku 7 – 18 lat, zamieszkujące w obwodzie szkoły.

 8. Uczeń, który ukończył 18 lat i nie podlega już obowiązkowi szkolnemu, może na jego wniosek lub z urzędu, gdy nie uczęszcza do szkoły, być skreślony z listy uczniów w drodze decyzji dyrektora, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

Rekrutacja uczniów

§ 42.

 1. O przyjęciu dziecka do wszystkich oddziałów w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły, którzy są przyjmowani z urzędu.

2. Dyrektor przyjmuje:

1)        z urzędu — dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej;

2)        na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1)        świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;

2)        świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia;

3)        w przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, na podstawie pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego.

4. W przypadku przyjęcia ucznia w trakcie roku szkolnego, wymagany jest wykaz ocen klasyfikacyjnych za ostatnie półrocze danego roku szkolnego (jeśli taki się zakończył) i wykaz stopni bieżących (w trakcie trwania półrocza).

Organizacja bezpiecznych warunków pracy

§ 43.

1. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Szkole i Przedszkolu, a także podczas zajęć organizowanych poza placówką.

2. Na bieżąco prowadzone są działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczniów i Pracowników, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Obiekty są kontrolowane przez dyrektora (zgodnie z obowiązującymi przepisami), remontowane i modernizowane (w ramach uzyskanych na ten cel środków finansowych).

4. Plan ewakuacji umieszcza się w widocznym miejscu Szkoły i Przedszkoli.

5. W planie zajęć dydaktyczno – wychowawczych uwzględnia się, w miarę możliwości organizacyjnych:

1)        potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

2)        potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu;

3)        zasadę niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu.

6. Wszystkie pomieszczenia szkolne i przedszkolne utrzymuje się w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym.

7. Przerwy między zajęciami uczniowie spędzają pod nadzorem nauczycieli pełniących dyżury zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem dyżurów. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, uczniowie mogą spędzać przerwy na świeżym powietrzu pod opieką nauczycieli.

 8. Uczniowie mogą brać udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywania prac narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej i po zapewnieniu właściwej opieki.

9. W czasie organizowanych w placówce: zawodów sportowych, konkursów, spotkań z ciekawymi osobami i wszelkich innych imprez uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób upoważnionych.

10. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do przeprowadzania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się regulaminy użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.

11. W pomieszczeniach, w których występuje zwiększone ryzyko wypadków (sala gimnastyczna, świetlica, biblioteka, pracownie) wywieszone są regulaminy korzystania z tych pomieszczeń, opracowane przez nauczycieli.

12. Organizację zajęć, imprez i wycieczek poza terenem placówki oraz zielonej szkoły określa regulamin wyjść i wycieczek oraz zielonej szkoły, obowiązujący w szkole.

13. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania lekcji i zajęć pozalekcyjnych zgodnych z tygodniowym planem lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

14. Początek i koniec zajęć lekcyjnych wyznacza dla nauczyciela i uczniów dzwonek.

15. Uczeń może być zwolniony z lekcji tylko na podstawie pisemnej prośby rodzica lub poprzez osobisty odbiór dziecka przez rodziców, po wyrażeniu zgody przez wychowawcę lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

16. W sali lekcyjnej na przerwie mogą przebywać uczniowie tylko pod opieką nauczyciela.

17. Każdy pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku na terenie placówki niezwłocznie udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

18. Uczeń, który doznał urazu ma obowiązek poinformowania o tym fakcie nauczyciela, który podejmuje działania zgodnie z obowiązującą procedurą. Rodzice mają obowiązek zapoznać się ze sporządzoną dokumentacją powypadkową.

19. Uczniowie klas I - III mają możliwość pozostawienia w szkole części podręczników i przyborów szkolnych w przydzielonych w szafkach. Uczniowie klas 4 – 8 mogą zostawiać swoje rzeczy w szafkach, usytuowanych na korytarzu szkolnym.

20. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów korzystających z Internetu, na sprzęcie komputerowym w pracowniach szkolnych zainstalowano bezpieczne oprogramowanie.

21. Opiekę medyczną na terenie szkoły sprawuje raz na dwa tygodnie pielęgniarka szkolna.

22. W razie złego samopoczucia lub wypadku dziecka rodzice o zaistniałej sytuacji są natychmiast informowani. 

23. Uczniowie rozpoczynający lekcje o godz. 8.00 wchodzą do szkoły na 15 minut przed lekcjami, a uczniowie rozpoczynający lekcje o innej godzinie – wraz z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci wchodzą na dolny korytarz budynku Szkoły.

24. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, przebywają w tym czasie w bibliotece lub pod opieką innego nauczyciela.

25. W celu poprawy bezpieczeństwa uczniów oraz przy rozwiązywaniu szczególnie trudnych problemów wychowawczych Dyrekcja, Pedagog na bieżąco współpracują z policją oraz w miarę potrzeb z innymi instytucjami zajmującymi się problemami dzieci.

26. Dla podniesienia bezpieczeństwa uczniów w Szkole oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych funkcjonują procedury:

1)      procedura postepowania w sytuacji, jeżeli do szkoły docierają sygnały, że uczeń/ uczennica jest wykorzystywana seksualnie;

2)      procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia stosowania przemocy fizycznej pozaszkolnej względem dziecka;

3)      procedury postępowania wobec ucznia znajdującego się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

4)      procedura postepowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk;

5)      procedura postepowania wobec ucznia, który przedstawia niepokojące zachowania o charakterze seksualnym;

6)      procedura postepowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia;

7)      procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia na lekcji i przerwie  stwarzającego zagrożenie dla  bezpieczeństwa i  zdrowia własnego  oraz innych;

8)      procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenie szkoły przez ucznia;

9)      procedura postępowania w przypadku dewastacji mienia szkolnego lub cudzej własności;

10)  procedury postępowania w wypadku, gdy uczeń przyniesie do szkoły alkohol (papierosy);

11)  procedury postępowania w przypadku fałszerstwa.

Organizacja roku szkolnego

§ 44.

 1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa półrocza: I półrocze i II półrocze.
 2. Pierwsze półrocze trwa od 1 września do niedzieli poprzedzającej dzień 16 stycznia. Drugie półrocze trwa od poniedziałku po zakończeniu I półrocza do 31 sierpnia.
 3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

§ 45.

Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich w szkole określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 46.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący placówkę do 29 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności:

1)        liczbę oddziałów poszczególnych klas i grup przedszkolnych;

2)        liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

3)        dla poszczególnych oddziałów:

a)    tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,

b)   tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,

c)    tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

d)   wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

e)    wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

f)    tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

4)        liczbę pracowników Szkoły ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

5)        liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

6)        liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

7)        ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;

8)        liczbę godzin zajęć świetlicowych;

9)        liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

3. Poprzez ankiety, rozmowy indywidualne itp. zbierane są informacje na temat potrzeb rodziców i uczniów.

4. Dzień, w którym odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki, Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

5. Formy realizacji dwóch obowiązkowych godzin wychowania fizycznego w klasach IV – VIII, w ramach tygodniowego wymiaru godzin uzależnione są od możliwości organizacyjnych szkoły.

8. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewnia katecheta i nauczyciele wg harmonogramu, ustalonego przez dyrektora.

 

Formy prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuńczej oraz profilaktycznej szkoły

§ 47.

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Zasady tworzenia oddziałów określają odrębne przepisy, przy czym podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych nowożytnych, zajęć komputerowych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV –VIII prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 26 uczniów.

4. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach z języków obcych nowożytnych, zajęć komputerowych i informatyki można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

5. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

6. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor po poinformowaniu rady oddziałowej rodziców dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 5.

7. Dyrektor może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 6, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 5 na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

8. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

9. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 7 i 8 w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

10. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 7 i 8, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

§ 48.

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora zaopiniowany przez radę pedagogiczną na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym, ustalić do 8 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

1) Dodatkowe dni wolne od pracy mogą być ustalone:

a)    w dzień, w którym w szkole przeprowadzany jest egzamin w klasie ósmej na zakończenie nauki w szkole podstawowej,

b)   w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy,

c)    w inne dni uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.

2) W czasie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w szkole na wniosek rodziców organizowana jest opieka dla uczniów w formie zajęć świetlicowych w godzinach planu lekcji.

Formy pracy szkoły

§ 49.

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a w szczególnych przypadkach może zostać skrócona do 30 minut.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 - 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

4. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne:

1)        przerwy są 10 minutowe i jedna 20 min,

2)        w uzasadnionych przypadkach dyrektor może skrócić przerwy o 5 min.

5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 50.

 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Pedagog szkolny. Do jego zadań należy pomoc uczniom, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom klas, w szczególności w zakresie:

1)        rozpoznawania oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2)        ustalania zasad postępowania z uczniami mającymi problemy z nauką i sprawiającymi kłopoty wychowawcze oraz z ich rodzicami;

3)        określenia form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym wybitnie uzdolnionym odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

4)        współorganizowania zajęć dydaktycznych;

5)        udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki;

6)        działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

7)        prowadzenia edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;

8)        wspierania nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia;

9)        udzielania nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

10)    wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez porady, konsultacje oraz warsztaty dla rodziców i nauczycieli;

11)    podejmowania działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2. Zadania te pedagog realizuje:

1)        we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką szkolną, logopedą, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi,

2)             we współpracy z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku i uczniowi w przedszkolu oraz szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły oraz w środowisku społecznym.

4. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole wynika w szczególności:

1)        z niepełnosprawności;

2)        z niedostosowania społecznego;

3)        z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)        z zaburzeń zachowania i emocji;

5)        ze szczególnych uzdolnień;

6)        ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7)        z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8)        z choroby przewlekłej;

9)        z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)    z niepowodzeń edukacyjnych;

11)    z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12)    z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu i szkole rodzicom dzieci i uczniów oraz nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

 6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)        rodzicami uczniów;

2)        poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;

3)        placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)        innymi przedszkolami i szkołami;

5)        organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  jest udzielana z inicjatywy:

1)        ucznia;

2)        rodziców ucznia;

3)        dyrektora

4)        nauczyciela, wychowawcy grupy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

5)        higienistki szkolnej;

6)        poradni;

7)        nauczyciela;

8)        pracownika socjalnego;

9)        asystenta rodziny;

10)    kuratora sądowego;

11)    organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 9. W przedszkolu i szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1)   zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)   zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3)   zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4)   zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, rewalidacyjne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5)   zajęć wczesnego wspomagania w przedszkolu;

6)   zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

7)   zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

8)   porad i konsultacji;

9)   warsztatów.

 

 

 

 

Zajęcia edukacyjne

Język Mniejszości Narodowej

§ 51.

1. W Szkole i w Przedszkolu może być prowadzona nauka języka mniejszości narodowej dla tych uczniów, których rodzice sobie tego życzą oraz w klasach V, VI nauki własnej historii i kultury;

1)   życzenie wyrażone jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione;

2)   uczniowie nie korzystający z nauki języka mniejszości narodowej objęci są zajęciami opiekuńczo - wychowawczymi – świetlica szkolna, (mogą przebywać również w bibliotece szkolnej lub na zajęciach innego nauczyciela);

3)   nauczanie języka mniejszości narodowej odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

2. Złożenie wniosku jest równoznaczne z:

1)   w przypadku nauki języka mniejszości – zaliczeniem tych zajęć do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia i umieszczeniem oceny na świadectwie;

2)   w przypadku nauki własnej historii i kultury – zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia i umieszczeniem oceny na świadectwie.

3. Ocena z języka mniejszości narodowej ma wpływ na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej.

4. Rodzice dziecka lub ucznia mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości i nauki własnej historii i kultury. Oświadczenie składa się dyrektorowi, nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z zaprzestaniem udziału dziecka lub ucznia w nauce języka mniejszości narodowej oraz w klasie V i VI własnej historii i kultury.

5. Oświadczenie składa się w postaci pisemnej.

6. Nauka języka mniejszości w oddziale przedszkolnym jest organizowana w formie sześciu zajęć przedszkolnych tygodniowo, tzn. 6 x 30 min.

7. Nauka języka mniejszości w szkole w klasach I-VIII jest organizowana w formie dodatkowej nauki języka mniejszości w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

8. W klasie V oraz VI odbywa się dodatkowa godzina własnej historii i kultury.

9. Nauczanie języka mniejszości w formie dodatkowej nauki w oddziale klasowym odbywać się może, gdy liczba dzieci wynosi 7 lub międzyklasowym od 3 osób.

Religia

§ 52.

1. Religia jako szkolny przedmiot nadobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:

1)         życzenie wyrażone jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione;

2)        rodzice dziecka lub ucznia mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki religii. Oświadczenie składa się dyrektorowi, nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja.

3)        oświadczenie składa się w postaci pisemnej;

4)        uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii objęci są zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi (z wyjątkiem, gdy jest to pierwsza lub ostatnia godzina lekcyjna danej klasy).

2. Nauka religii w Przedszkolu jest organizowana w formie 2 zajęć tygodniowo, tzn. 2 x 30 min.

3. Nauka religii w szkole w klasach I-VIII jest organizowana w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

4. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy i podręczniki zatwierdzone przez władze kościelne.

5. Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor wyłącznie na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub właściwe władze zwierzchnie w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych.

6. Nauczyciela religii zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela.

7. Nauczyciel religii: wchodzi w skład rady pedagogicznej i ma takie same obowiązki jak pozostali nauczyciele.

8. Ocena z religii (dla zdeklarowanych uczniów) jest umieszczona na świadectwie szkolnym:

1)    ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy oraz jest wliczana do obliczania średniej ocen do uzyskania świadectwa z wyróżnieniem;

2)   ocena z religii wystawiana jest wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę.

9. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych;

10. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły.

11. Szczegółowe zasady warunków i sposobu organizowania nauki religii w Szkole regulują odrębne przepisy.

Wychowanie do życia w rodzinie

§ 53.

1. W szkole organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” dla uczniów klas IV-VIII, których rodzice nie wyrażą pisemnego sprzeciwu na uczestnictwo w zajęciach.

2. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia;

1)        Uczniowie nieuczęszczający na lekcje wdżwr objęci są zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi (z wyjątkiem, gdy jest to pierwsza lub ostatnia godzina lekcyjna danej klasy);

2)        Szczegółowe zasady warunków i sposobu organizowania tych zajęć regulują odrębne przepisy.

Biblioteka szkolna

§ 54.

1. W szkole działa biblioteka szkolna. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów podczas zajęć edukacyjnych i po ich zakończeniu.

2. Biblioteka szkolna:

1)   jest instytucją kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych);

2)   jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;

3)   jest pracownią szkolną, służącą realizacją potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych szkoły;

4)   jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi nauczyciel - bibliotekarz
oraz nauczyciele innych przedmiotów korzystając ze zgromadzonych zbiorów;

5)   służy popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy o regionie;

6)   pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

3. Rolą biblioteki szkolnej jest stworzenie warunków dostępu do informacji, wdrożenie do samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz inspirowania do kreatywnego czytania poprzez różne formy rozwijające zainteresowania zajęć czytelniczych, prowadzonych przez nauczyciela.

4. Wyposażenie biblioteki stanowią odpowiednie meble biblioteczne oraz urządzenia telekomunikacyjne, które umożliwiają:

1)        bezpieczne i funkcjonalne przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów;

2)        zorganizowanie warsztatu biblioteczno - informacyjnego umożliwiającego realizację przypisanych bibliotece zadań.

§ 55.

1.   Organizacja biblioteki:

1)   bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:

a)    zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki;

b)   zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2)   zbiory - biblioteka gromadzi następujące materiały:

a)    wydawnictwa informacyjne;

b)   lektury do języka polskiego;

c)    literaturę popularnonaukową;

d)   wybrane pozycje literatury pięknej;

e)    wydawnictwa albumowe;

f)    odpowiednią prasę dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli;

g)   podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania;

h)   materiały multimedialne;

3)   czas pracy biblioteki:

a)    godziny pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu;

b)   biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

2.   Prawa i obowiązki czytelników określone są w Regulaminie biblioteki szkolnej.

3. Z biblioteki mogą  korzystać:

dzieci oddziału przedszkolnego;

1)   uczniowie klas I – VIII;

2)   nauczyciele i inni pracownicy szkoły;

3)   inne osoby – za zgodą dyrektora.

 

4. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

5. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:

1)   właściwą obsadę personalną;

2)   odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;

3)   zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;

4)   inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;

5)   zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;

6)    stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.

6. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami określa regulamin biblioteki.

Organizacja zajęć dodatkowych

§ 56.

1. Każdego roku ankietowana jest reprezentatywna grupa rodziców i uczniów w celu rozpoznania potrzeb Uczniów dotyczących zajęć dodatkowych.

2. W celu rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów, poszerzenia ich wiedzy i umiejętności szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne z różnych przedmiotów oraz zajęcia sportowe, zgodnie z potrzebami rozwojowymi uczniów.

3. Zajęcia dodatkowe organizowane są w salach lekcyjnych, na sali gimnastycznej, świetlicy, bibliotece, na boisku i poza terenem szkolnym.

4. Niektóre zajęcia obowiązkowe np. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, nauczanie języków obcych nowożytnych, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów (np. ,,zielona szkoła”).

5. Wymiar zajęć wymienionych w ust. 1 określa organ prowadzący szkołę w miarę możliwości finansowych, przy czym liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań i innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły jest określona przez organ prowadzący.

6. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone:

1)   ze środków jakimi dysponuje szkoła za zgodą organu prowadzącego;

2)   w formie wolontariatu, z inicjatywy nauczycieli w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły;

3)    w ramach pensum 40 godzinnego tygodnia pracy.

Formy opieki i pomocy uczniom

§ 57.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole może być organizowana w formie:

1)        zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów klas I - VIII oraz dzieci z oddziału przedszkolnego, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych w grupach uczniów;

2)        zajęć specjalistycznych: zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów klas I – VIII oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Prowadzą je nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej w grupach uczniów;

a)    zajęć logopedycznych przeznaczone są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę,

b)   zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

3)        zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów klas I – VIII oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie pracy o charakterze terapeutycznym lub socjoterapeutycznym;

4)        nauczania indywidualnego, które jest prowadzone na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na zajęciach realizowane są treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego poziomu edukacyjnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia objętego nauczaniem, zgodnie ze wskazaniami poradni PP;

5)        indywidualny program lub tok nauki – na podstawie odrębnych przepisów;

6)        w/w zajęcia prowadzone są w szkole za zgodą rodziców uczniów, biorących udział w tych zajęciach.

2. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na organizowanie pomocy i opieki uczniom z darowizn lub funduszy rady rodziców.

 

 

Organizacja współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

oraz z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom.

 

§ 58.

1. W ramach działań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych Szkoła współpracuje z:

1)        Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pyskowicach;

2)        Placówkami opiekuńczo-wychowawczymi;

3)        Sądem Rodzinnym, Kuratorami Sądowymi, Policją;

4)        Poradniami specjalistycznymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom (Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), w szczególności w zakresie:

a)    rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz wspierania dziecka, nauczycieli i rodziców w ich pokonywaniu,

b)   rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych uczniów oraz podejmowania stosownej profilaktyki i działań naprawczych.

2. Organizacją współdziałania z PPP oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom zajmuje się Pedagog szkolny przy współudziale zespołu wychowawczego, wychowawcy świetlicy i wychowawców klas.

3. W ramach współpracy z wymienionymi instytucjami podejmowane są m.in. działania w zakresie:

1)        rozpoznania środowiska rówieśniczego uczniów;

2)        diagnozy środowiska rodzinnego uczniów;

3)        obserwacji zachowań w klasie uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi;

4)        kierowania uczniów na indywidualne badania psychologiczno – pedagogiczne;

5)        prowadzenia badań psychologicznych uczniów;

6)        wykorzystywania w pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej indywidualnych wyników badań specjalistycznych oraz badań prowadzonych przez psychologa z poradni psychologiczno-pedagogicznej;

7)        realizowania zaleceń i wniosków wynikających z przeprowadzonych badań;

8)        tworzenia w szkole warunków do prowadzenia zajęć wspierających ucznia, organizowanie tych zajęć oraz monitorowanie postępów uczniów uczęszczających na te zajęcia;

9)        organizowania zajęć nauczania indywidualnego dla uczniów z orzeczeniami PPP.

Bezpieczeństwo uczniów

§ 59.

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:

1)        zapewnienie uczniom przebywającym w szkole podczas opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2)        organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – zasady i organizację w/w dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły;

3)        omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach;

4)        zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki po zajęciach lekcyjnych;

5)        szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp;

6)        dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy;

7)        systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej;

8)        utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości;

9)        sprawdzanie czy urządzenia sportowe oraz sprzęt stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej i boiska szkolnego jest bezpieczny, w szczególności bramki do gry i konstrukcje podtrzymujące tablice z koszem są przymocowane na stałe do podłoża;

10)    dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów;

11)    kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,

oraz:

12)    nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;

13)    nauczyciel i inny pracownik obsługi szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub kieruje tę osobę do dyrektora;

14)    każdy pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem poprzez przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej):

1) na 20 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza teren miejscowości i nie korzysta z publicznych środków lokomocji,

2) na 15 uczniów – jeżeli wycieczka korzysta z publicznych środków lokomocji lub udaje się poza teren miejscowości,

3) na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej.

3. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

4. Uwzględniając zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania, Dyrektor corocznie podejmuje decyzję dotyczącą podziału oddziału na grupy, na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa.

5. Zajęcia w Szkole i poza nią prowadzone są zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.

Świetlica szkolna

§ 60.

1. W szkole prowadzona jest świetlica sprawująca działalność opiekuńczo – wychowawczą. Zasady działalności świetlicy określa Regulamin Świetlicy zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

 2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas I – III, którzy ze względu na czas pracy ich rodziców muszą dłużej przebywać w szkole oraz uczniów dojeżdżających spoza obwodu szkoły.

3. Świetlica prowadzi zajęcia w grupie wychowawczej zgodnie z ustalonym rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych i organizuje pomoc w nauce uczestnikom zajęć świetlicowych.

4. Liczba uczniów w grupie na jednego nauczyciela nie powinna przekraczać 25 osób.

Praktyki pedagogiczne

§ 61.

 1. Szkoła przyjmuje studentów szkół wyższych o kierunku pedagogicznym na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem delegującym praktykanta.

2. Student – praktykant może przebywać na terenie Szkoły i uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych zgodnie z programem praktyki, na podstawie podpisanego porozumienia z dyrektorem.

3. Dyrektor wyznacza nauczyciela - opiekuna praktykanta i określa jego obowiązki.

§ 62.

1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwości korzystania z:

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym minimalnym wyposażeniem;

2) biblioteki;

3) świetlicy;

4) gabinetu logopedycznego;

5) pomieszczenia do spożywania posiłków;

6) gabinetu pielęgniarki szkolnej, uwzględniając zarządzenia ZOZ – u;

7) pomieszczeń administracyjnych i gospodarczych;

 8) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych (sala gimnastyczna, boisko do gier sportowych, plac zabaw);

9) sanitariatów.

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 63.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych zgodnie z arkuszem organizacyjnym na dany rok szkolny:

1)        nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. – KK (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm[1].)

2)        Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

2. Zasady zatrudnienia nauczyciela i innych pracowników szkoły, o których mowa w ust.1 określa Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy.

3. Każdy Pracownik Szkoły zobowiązany jest w szczególności do:

1)        przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)        przestrzegania obowiązującego w Szkole regulaminu pracy;

3)        sumiennego i starannego wykonywania swoich obowiązków;

4)        przestrzegania ustalonego czasu pracy;

5)        przestrzegania tajemnicy służbowej, dbania o dobre imię Szkoły;

6)        dbania o ład i porządek w miejscu pracy i należyty stan używanego sprzętu;

7)        przestrzegania zasad współżycia społecznego;

8)        poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim;

9)                 niezwłocznego zawiadomienia Dyrekcji o zauważonym wypadku lub wystąpieniu zagrożenia życia lub zdrowia uczniów lub innych pracowników szkoły.

Nauczyciele

§ 64.

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o szanowanie godności osobistej ucznia, a w szczególności nauczyciel obowiązany jest:

1)         rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2)        wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3)        dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4)        kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5)        dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

3. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodzica o przewidywanych dla ucznia stopniach śródrocznych (rocznych) z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania, zgodnie z „Wewnątrzszkolnym Sposobem Oceniania uczniów Szkoły Podstawowej w Bycinie”. 

§ 65.

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczą. Jest odpowiedzialny, za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczyciele mając na uwadze osobisty rozwój ucznia, winni współdziałać na rzecz tworzenia w świadomości ucznia zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw.
 3. Koniecznie jest podejmowanie przez nauczycieli działań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych ucznia.
 4. Do obowiązku nauczyciela należy w szczególności:

1)        odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

2)        poznanie osobowości, warunków życia, środowiska, z którego pochodzi oraz stanu zdrowia uczniów;

3)        poznanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań uczniów;

4)        rzetelne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

5)        prawidłowa realizacja programów nauczania;

6)        opracowanie rozkładów materiałów (planów nauczania) na dany rok szkolny, opracowanie wymagań edukacyjnych z każdego przedmiotu, opracowanie kryteriów oceniania i form sprawdzania umiejętności i wiedzy uczniów;

7)        doskonalenie zawodowe;

8)        troska o warsztat pracy i wyposażenie klasopracowni (pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny);

9)        tworzenie warunków do aktywnego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się;

10)    wyrabianie u ucznia umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej;

11)    przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych oraz egzaminu po ósmej klasie;

12)    wdrażanie uczniów do czynnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, rodziny, środowiska i kraju;

13)    kształcić i wychowywać młodzież w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

14)    upowszechnianie samorządności, jako metody wychowawczej;

15)    wyrabianie w uczniach odpowiedzialności za powierzone im zadania;

16)    kształtowanie takich cech jak: odwaga, uczciwość, koleżeńskość, prawdomówność;

17)    ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji;

18)    organizowanie opieki profilaktyczno-resocjalizacyjnej do istniejących potrzeb;

19)    pomoc uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;

20)    współpraca z rodzicami ucznia;

21)    informowanie Uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

22)    jawne, bezstronne i obiektywne ocenianie postępów edukacyjnych uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie;

23)    informowanie rodziców, wychowawców, dyrektora i radę pedagogiczną o wynikach edukacyjnych oraz wychowawczych swoich uczniów;

24)    aktywny udział w pracach rady pedagogicznej;

25)    udział w spotkaniach organizowanych przez nauczycieli doradców metodycznych (konsultacji przedmiotowych);

26)    sumienne pełnienie przydzielonych dyżurów nauczycielskich oraz odprowadzanie uczniów po zakończonych zajęciach;

27)    prawidłowe prowadzenie dokumentacji określonej przepisami i wymaganiami dyrekcji;

28)    przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

 

5. Nauczyciel ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od wychowawców, rodziców, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły lub z innych źródeł, dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia.

§ 66.

1. Nauczyciel (oprócz dyrektora) jest zobowiązany w ramach czasu pracy, który nie może przekraczać 40 godz./tyg. oraz ustalonego wynagrodzenia, realizować:

1)        zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. Zajęcia te są rejestrowane w dziennikach zajęć pozalekcyjnych;

2)        zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym;

3)        uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

2. Nauczyciel ma prawo do:

1)        szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i uczniów;

2)        wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi;

3)        jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy;

4)        stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego;

5)        decydowania o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej postępów swoich uczniów;

6)        wypowiadania się przy ustalaniu oceny zachowania uczniów;

7)        wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla swoich uczniów;

8)        korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek, instytucji oświatowych i naukowych oraz komisji przedmiotowych działających na terenie szkoły;

9)        wdrażania za zgodą dyrektora nowatorskich programów i metod pracy.

3. Dyrektor Szkoły powierza – w razie potrzeby – wybranym nauczycielom funkcję opiekuna nauczyciela stażysty i kontraktowego. Obowiązki osoby pełniącej wyżej wymienioną funkcję regulują odrębne przepisy.

 4. Dyrektor szkoły w przypadku naruszenia przez nauczyciela ustaleń statutu, regulaminu pracy, przepisów BHP lub norm etyki zawodowej, może udzielić mu kary porządkowej zgodnie z kodeksem pracy.

5. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz dokonywanie oceny pracy nauczycieli określają odrębne przepisy

Wychowawca

§ 67.

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale zwanemu wychowawcą. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca prowadzi oddział przez cały cykl nauki od klas I – III i od IV – VIII.

2. Nauczyciel wychowawca w oparciu o Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły realizuje następujące zadania, dostosowując je do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły:

1)        tworzy warunki wspomagające rozwój psychofizyczny ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)        inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów dążąc do stworzenia jednolitego zespołu;

3)        podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów wspólnie z klasą, nauczycielami i rodzicami.

3. W celu realizacji tych zadań wychowawca w szczególności:

1)        stara się otoczyć indywidualną opieką każdego wychowanka;

2)        planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)    różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki, integrujące zespoły uczniowskie,

b)   ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3)        współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka;

4)        stara się utrzymywać stały kontakt z rodzicami uczniów;

5)        ma obowiązek natychmiastowego informowania rodziców o problemach i kłopotach związanych z ich dziećmi;

6)        ma obowiązek rozpoznawania potrzeb dziecka oraz zgłaszania ich do pedagoga, psychologa, logopedy lub poradni działając w ścisłym kontakcie z rodzicami;

7)        organizuje zebrania mające na celu pokazanie osiągnięć dziecka;

8)        współpracuje z Pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb, trudności, problemów (także zdrowotnych) oraz ich przezwyciężaniu, a także w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;

9)        dobiera odpowiednie formy realizacji swych zadań uwzględniając wiek uczniów, ich potrzeby, warunki środowiskowe i możliwości Szkoły;

10)    ustala ocenę zachowania swoim wychowankom;

11)    informuje na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania;

12)    informuje na piśmie rodziców uczniów, którym zgodnie z zaleceniami poradni specjalistycznych lub nauczyciela przedmiotu przydzielono zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, gimnastyki korekcyjnej, specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne lub inne o charakterze terapeutycznym o konsekwencjach nieuczestniczenia w nich przez dziecko;

13)    prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia, korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek, instytucji oświatowych i naukowych oraz zespołu wychowawczego działającego w szkole.

4. Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycieli - doradców, pedagoga szkolnego, logopedy, pracowników Poradni Psychologicznej, pielęgniarki szkolnej, kuratorów zawodowych, pracowników Wydziału Prewencji Policji, współpracuje z instytucjami kulturalnooświatowymi działającymi w środowisku.

5. Realizując zadania wychowawca spotyka się z rodzicami na wywiadówkach organizowanych nie rzadziej niż 2 razy w półroczu oraz:

1)        wychowawca może organizować indywidualne spotkania z rodzicami w przypadkach uzasadnionych koniecznością pomocy uczniom;

2)        o terminach spotkań, decyduje dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną;

3)        informacje o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem jej odbycia;

4)        w wywiadówkach mogą uczestniczyć nauczyciele niebędący wychowawcami.

6. Szczegółowe zasady informowania rodziców o bieżących i okresowych wynikach w nauce oraz zachowaniu ich dzieci określa „Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów Szkoły Podstawowej w Bycinie”.

§ 68

1. Bezpośredniej pomocy młodemu nauczycielowi - wychowawcy udziela opiekun stażu lub dyrektor szkoły.

2. Dyrektor może przydzielić jednemu nauczycielowi wychowawstwo w 2 oddziałach.

§ 69.

1. Zmiana wychowawcy może nastąpić:

1)        w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich zasadności przez dyrektora szkoły;

2)        na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy;

3)        w wyniku decyzji dyrektora szkoły, podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

2. Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu prowadzącego szkołę.

§ 70.

1. Zadania pedagoga szkolnego:

1)        w zakresie działań ogólnowychowawczych:

a)        dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole po I i II półroczu,

b)        udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywaniu przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci,

c)        współudział w opracowywaniu planu wychowawczo - profilaktycznego szkoły;

2)        w zakresie profilaktyki wychowawczej:

a)        udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

b)        współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

c)        prowadzenie programów profilaktyczno – wychowawczych;

3)        w zakresie pomocy materialnej:

a)        organizowanie pomocy materialnej uczniom z rodzin zaniedbanych środowiskowo i osieroconym, z rodzin wielodzietnych, mającym szczególne trudności materialne,

b)        wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów osieroconych i z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich;

4)        w zakresie indywidualnej opieki pedagogicznej (prowadzonej w stosunku do uczniów wymagających szczególnej i specjalistycznej opieki):

a)        diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspierania mocnych stron uczniów,

b)        rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania oraz przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się,

c)        poznawanie problemów rodzin uczniów oraz ich własnych postaw i trudności,

d)       dokonywanie obserwacji uczniów podczas zajęć szkolnych, w celu dokonania diagnozy zaburzeń kierowanie na badania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

e)        rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

f)         określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

g)        organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

h)        planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,

i)          udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

j)          organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie.

2. Kontrolowanie efektywności stosowanych form terapeutycznych w stosunku do uczniów zagrożonych, przejawiających zaburzenia emocjonalne i zachowania oraz wnioskowanie dotyczące udzielania dalszej specjalistycznej opieki i pomocy:

1)        dokonywanie okresowych kontroli obecności uczniów na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, osiąganych przez nich wyników w nauce;

2)        analizowanie efektów podejmowanych działań wspólnie z wychowawcą klasy, uczniem i jego rodzicami w celu uzyskania pozytywnych zmian w zachowaniu, wzbudzanie motywacji do dalszej pracy;

3)        informowanie rady pedagogicznej o efektach pomocy i opieki specjalistycznej udzielanej uczniom.

3. Organizacja pracy pedagoga szkolnego w celu realizacji zadań:

1)        współpraca na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami i radą rodziców w rozwiązywaniu pojawiających się problemów dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych;

2)        współpraca ze służbą zdrowia, Sądem Rodzinnym i dla Nieletnich, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi organizacjami i instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania;

3)        zapewnianie w swoim tygodniowym rozkładzie zajęć czas na kontakty z uczniami i ich rodzicami;

4)        prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

5)        przedstawianie informacji radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów.

4. Prowadzenie dokumentacji.

Logopeda

§ 71.

1. W szkole pomoc logopedyczną organizuje logopeda.

2. Do jego zadań należy:

1)        korygowanie zakłóceń procesu porozumiewania się i umożliwianie przezwyciężania problemów uczniom mającym trudności w mówieniu i rozumieniu;

2)        prowadzenie badań przesiewowych w oddziałach przedszkolnych i klasach pierwszych w celu orientacji w skali zaburzeń, w tym mowy głośne i pisma;

3)        ocenianie rozwoju mowy i języka uczniów z zaburzeniami mowy, wyłonionych na podstawie badań przesiewowych;

4)        prowadzenie z uczniami terapii indywidualnej bądź w grupie dwuosobowej – w zależności od stopnia zaburzeń i etapu pracy;

5)        prowadzenie dokumentacji – Dziennika Zajęć Specjalistycznych;

6)        podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej.

3. Organizacja pracy w celu realizacji zadań:

1)        ścisła współpraca z rodzicami;

2)        współpraca z nauczycielami;

3)        współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu wymiany doświadczeń i konsultacji w sprawach uczniów ze złożonymi zaburzeniami mowy.

4. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

5. Długość zajęć wynosi 45 minut.

§ 72.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest:

1)        ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;

2)        omawianie spraw dydaktyczno-wychowawczych danego zespołu, określanie zasad i form współpracy nauczyciel – rodzic.

Zespoły przedmiotowe i zespół wychowawczy

§ 73.

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.

2. W Szkole pracują następujące zespoły przedmiotowe:

1)        edukacji wczesnoszkolnej;

2)        przedmiotów humanistycznych (języki nowożytne, historia, muzyka, plastyka);

3)        przedmiotów ścisłych (przyroda, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka);

3. Zespół przedmiotowy:

1)        dokonuje wyboru programów nauczania na rozpoczynający się w danym roku szkolnym cykl kształcenia, uwzględniając:

a)    doświadczenia lat ubiegłych,

b)   możliwości stworzenia własnych programów,

c)    dostosowanie wybranych programów do aktualnych warunków szkoły oraz predyspozycji danego oddziału i przedstawia swoje propozycje radzie pedagogicznej,

2)        dokonuje wyboru podręczników warunkujących realizację programu i przedstawia swoje propozycje radzie pedagogicznej;

3)        tworzy Przedmiotowy System Oceniania w oparciu o Wewnątrzszkolne Ocenianie;

4)        współdziała w zakresie takiego ułożenia planów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych, który zapewni realizację korelacji międzyprzedmiotowych;

5)        współdziała w planowaniu badań wyników nauczania – szczególnie ich terminów, które ustala również z innymi zespołami;

6)        współpracuje w zakresie ustalania wymagań edukacyjnych i ustala sposób informowania o nich rodziców;

7)        organizuje konkursy, współzawodnictwa, itp.;

8)        opracowuje sposoby rozpoznawania potrzeb i oczekiwań uczniów oraz rodziców na podstawie przeprowadzonych ankiet w wybranych reprezentatywnych grupach;

9)        organizuje pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

10)    udziela pomocy koleżeńskiej nauczycielom młodym i rozpoczynającym pracę w tutejszej jednostce;

11)    organizuje doskonalenie w obrębie zespołu (uczestniczenie w warsztatach i konferencjach metodycznych, lekcje koleżeńskie, przekazywanie wiadomości zdobytych na różnych formach dokształcania itp.), proponuje tematykę szkoleń w ramach WDN;

12)    odpowiada za realizację programów oraz poziom wiadomości i umiejętności uczniów.

4. W szkole pracuje zespół wychowawczy obejmujący wszystkich wychowawców klas, pedagoga, opiekuna samorządu uczniowskiego.

5. Zespół wychowawczy:

1)        koordynuje działania wychowawcze na terenie szkoły;

2)        planuje realizację zadań wynikających z Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły;

3)        rozpoznaje i analizuje sytuację rodzinną uczniów;

4)        organizuje pomoc dla uczniów;

5)        diagnozuje potrzeby uczniów i ich rodziców w zakresie pomocy pedagogicznej i wychowawczej;

6)        organizuje współdziałania szkoły z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi placówkami specjalistycznymi;

7)        wnioskuje do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej w sprawach wychowawczych;

8)        pomaga wychowawcom klas w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych;

9)        współpracuje z innymi zespołami w zakresie realizacji oddziaływań profilaktycznych w szkole.

§ 74.

1. W Szkole działa WDN - Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli.

2. Dyrektor może powoływać ponadto doraźne zespoły (komisje) do pracy nad bieżącymi sprawami jednostki lub też – po uzgodnieniu z radą pedagogiczną – utworzyć inne zespoły stałe.

3. Pracą zespołów (komisji) kierują liderzy (przewodniczący) powołani przez dyrektora na wniosek zespołu. Ich zadaniem jest planowanie i organizowanie pracy zespołu oraz współpraca z dyrektorem w zakresie problemów, którymi zajmuje się zespół (komisja).

Bibliotekarz

§ 75.

1. Do zadań bibliotekarza należy:

1)        rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów;

2)        przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji;

3)        wdrażanie do poszanowania książki;

4)        udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

5)        otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;

6)        współdziałanie z nauczycielami;

7)         rozwijanie życie kulturalne szkoły;

8)        wspieranie doskonalenia nauczycieli;

9)        gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych;

10)    obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej;

11)    zaspakajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów i nauczycieli) potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

12)    podejmowanie – zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania – różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;

13)    pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole;

2. Do zadań pedagogicznych bibliotekarza należy:

1)        udostępnianie zbiorów: książek i innych źródeł - zgodnie z regulaminem biblioteki;

2)        prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej;

3)        prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa;

4)        udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej – zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania;

5)        udział w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi.

3. Do prac organizacyjno - technicznych bibliotekarza należy:

1)        gromadzenie zbiorów;

2)        prowadzenie ewidencji i opracowywanie zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3)        selekcja zbiorów;

4)        prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki.

§ 76.

  1. Wszyscy pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci i mają za zadanie ochronę ich przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej. Każdy pracownik ma obowiązek dbania o kulturę języka ojczystego.

2. Pedagog, wychowawcy organizują spotkania profilaktyczne dla rodziców i dzieci.

ROZDZIAŁ VI

Uczniowie Szkoły

§ 77.

1. Uczniami Szkoły są dzieci spełniające warunki określone w § 41 ust. 3.

2. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną nie dłużej niż o jeden rok.

3. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.

 4. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Prawa ucznia

§ 78.

 1. Uczeń ma w szczególności prawo do :

1)        właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)        zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania;

3)        opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności;

4)        życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

5)        swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

6)        rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

7)        sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

8)        pomocy w przypadkach trudności w nauce;

9)        korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;

10)    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru podczas zajęć pozalekcyjnych;

11)    wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

 1. W myśl  Konwencji o Prawach Dziecka uczeń ma prawo do:

1)        bezpłatnej edukacji,

2)        bycia ze swoją rodziną lub z tymi, którzy zaopiekują się nim najlepiej;

3)        odpowiedniego standardu życia,

4)        opieki zdrowotnej;

5)        uczeń niepełnosprawny ma prawo do specjalnej opieki i rehabilitacji;

6)        do wypoczynku i czasu wolnego;

7)        do zabawy i uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym;

8)        do bezpieczeństwa – nie można go krzywdzić i zaniedbywać;

9)        wyrażania swoich opinii i do wspólnego spotykania się i wyrażania swoich poglądów;

10)    uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych;

11)    odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych, a w okresie świąt kalendarzowych i ferii być zwolnionym od zadań domowych;

12)    otrzymania stypendium za osiągnięcia dydaktyczne lub sportowe zgodnie z ustalonymi wymaganiami oraz otrzymania pomocy materialnej i socjalnej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Obowiązki ucznia

 

§ 79.

 

1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do :

1)        przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów;

2)        podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora i innych nauczycieli;

3)        systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych;

4)        przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności w terminie do 2 tygodni od powrotu do szkoły;

5)        przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

6)        przestrzegania porządku w klasie, właściwego zachowania się podczas zajęć lekcyjnych i na przerwach;

7)        aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły;

8)        dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;

9)        dbania o schludny wygląd;

10)    noszenia przyzwoitego, schludnego stroju, długość odzieży ma przykrywać pępek ucznia;

11)    na uroczystościach szkolnych (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Święto Edukacji Narodowej, Święta Narodowe) – być odświętnie ubranym: granatowa lub czarna spódnica/spodnie i biała bluzka u dziewcząt, granatowe lub czarne spodnie i biała koszula u chłopców;

12)    do noszenia tylko takiej biżuterii, która nie naraża go na uszkodzenie ciała;

13)    znajomości słów i melodii hymnu państwowego i szkolnego oraz odpowiedniego zachowania się podczas śpiewania/słuchania hymnów;

14)    dbania o piękno mowy ojczystej, nieużywania wulgaryzmów;

15)    dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole;

16)    stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości, przeciwstawiania się przejawom brutalności, przemocy, wandalizmowi i agresji, zapobieganie plotkarstwu;

17)    codziennego noszenia zmiennego obuwia;

18)    niewychodzenia poza budynek szkolny podczas zajęć szkolnych przewidzianych planem lekcji.

2. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu.

3. Uczniowi nie wolno na lekcji posiadać włączonego telefonu komórkowego ani korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych np.: MP3, dyktafon, aparat fotograficzny. Nie stosowanie się do w/w ustępu grozi utratą sprzętu – zdeponowanie w szkolnej szafie metalowej – aż do odbioru przez rodziców oraz wpisaniem uwagi do zeszytu wychowawcy. Zebranie 3 uwag w półroczu wpłynie na ocenę z zachowania.

 § 80.

1. Każdy uczeń w przypadku naruszenia jego praw może złożyć skargę. Procedura składania skargi, jej rozpatrywania i odwołania jest następująca:

1)        uczeń składa do opiekuna samorządu uczniowskiego skargę wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej podpisaną przez rodziców;

2)        opiekun samorządu uczniowskiego odnotowuje wniesioną skargę i informuje o tym fakcie dyrektora;

3)        skarga powinna być rozpatrzona w ciągu 14 dni przez zespół powołany przez Dyrektora w składzie: opiekun samorządu uczniowskiego, wychowawca, członek zespołu wychowawczego lub inny nauczyciel wskazany przez dyrektora;

4)        po rozpatrzeniu skargi, zainteresowany uczeń otrzymuje pisemną decyzję zespołu rozpatrującego;

5)        w przypadku otrzymania decyzji, która nie satysfakcjonuje ucznia, ma on prawo do odwołania się od podjętej decyzji w ciągu 14 dni od jej otrzymania, odwołanie składa do opiekuna samorządu uczniowskiego, który ponownie informuje o tym dyrektora;

6)        powtórne rozpatrzenie sprawy odbywa się w ciągu kolejnych 14 dni przy nowym składzie zespołu powołanego przez dyrektora: opiekun samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców i pedagog. Uczeń o podjętej decyzji informowany jest na piśmie;

7)        przy braku zgody z podjętą decyzją, uczeń w ciągu 7 dni ma prawo odwołania się do dyrektora, który podejmuje decyzję w ciągu 7 dni i jest ona ostateczna.

Nagrody i kary

§ 81.

1. Ucznia można nagradzać za:

1)        bardzo dobre wyniki w nauce,

2)        wzorową postawę, działalność i odwagę,

3)        wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,

4)        udział w pracach społecznych.

2. Nagrodami, o których mowa w ust.1 są:

1)        pochwała wychowawcy wobec całej klasy;

2)        pochwała wychowawcy lub dyrektora wobec uczniów szkoły;

3)        list pochwalny wychowawcy lub dyrektora do rodziców;

4)        dyplom uznania od dyrektora;

5)        nagroda rzeczowa przyznana przez wychowawcę lub dyrektora;

6)        udział w imprezach finansowanych przez szkołę.

3. Wychowawca lub dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.

4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że nie ma to charakteru wiążącego.

5. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.

6. Uczeń klas I-III za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz udział w konkursach i zawodach sportowych w otrzymuje na koniec roku szkolnego dyplom „Wzorowego Ucznia”, oraz nagrodę.

7. Uczeń klas IV-VIII otrzymuje tytuł „Wzorowego Ucznia” i nagrodę rzeczową, jeżeli w klasyfikacji końcowej ma najwyższą średnią ocen na danym poziomie edukacyjnym, i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

8. Nagrody i wyróżnienia przyznaje dyrektor lub nauczyciel – organizator konkursów.

 

§ 82.

 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybień obowiązków, o których mowa w §76, uczeń może zostać ukarany:

1)        upomnieniem wychowawcy klasy;

2)        pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji, jeżeli wybrała go społeczność klasy;

3)        upomnieniem lub naganą dyrektora;

4)        pozbawieniem pełnionych na forum szkoły funkcji, jeżeli wybrała go społeczność szkolna;

5)        zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych;

6)        obniżeniem oceny z zachowania.

2. Dyrektor może również wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

3. Zastosowana kara powinna być obiektywna do popełnionych uchybień. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

4. Kary z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt.1 i 2, nakłada dyrektor.

5. O nałożonej karze informuje się rodziców.

6. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w formie pisemnej w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust.4.

7. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

8. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególne rażące naruszenie szkolnych obowiązków.

9. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 8 następuje, jeżeli:

1)        uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa,

2)        uczeń w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych przez szkołę.

10. Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust.8, w okolicznościach określonych w ust.9, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia udzielonym przez nauczyciela, organ samorządu szkolnego lub radę rodziców.

11. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust.8 i ust.9. dyrektor na wniosek rady pedagogicznej może wystąpić do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadkach:

1)        potrzeby wyrwania dziecka ze środowiska, w którym ono źle funkcjonuje lub dla dobra środowiska;

2)        gdy wszyscy rodzice uczniów z danej klasy zgłoszą na piśmie umotywowane prośby o przeniesieniu ucznia;

3)        Uczeń świadomie spowoduje w szkole niebezpieczeństwo powszechne, polegające na wywołaniu zagrożenia, przerwaniu zajęć edukacyjnych i zamach na bezpieczeństwo osób przebywających na terenie szkolnym;

4)        Uczeń dopuści się czynów chuligańskich o znacznym stopniu szkodliwości moralnej lub materialnej (np. wszczynanie bójek i awantur na terenie szkoły, umyślne uszkodzenie ciała innych uczniów lub pracowników szkoły połączone z poważnymi następstwami, znieważanie innych uczniów, ich rodziców, grono pedagogiczne lub innych pracowników szkoły, celowe niszczenie i uszkadzanie mienia szkolnego, zdewastowanie pomieszczeń szkolnych, kradzieże);

5)        zachowanie ucznia powoduje dużą szkodliwość wychowawczą i społeczną, ulega on nałogom: pali papierosy, spożywa alkohol na terenie szkoły, przychodzi na zajęcia pod wpływem alkoholu, używa narkotyków lub innych środków odurzających albo przynosi je na teren szkoły, namawia innych do ich zażywania, natomiast udzielane wcześniej kary nie przynoszą pożądanych rezultatów.

12. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

§ 83.

 1. Nauczyciele i inni pracownicy mają obowiązek powiadomić policję, kuratora lub Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń:

1)        dokonał włamania, kradzieży lub w inny zuchwały sposób zniszczył lub przywłaszczył sobie mienie szkoły lub członka szkolnej społeczności;

2)        był agresywny w stosunku do innych osób, stwarzając zagrożenie zdrowia i życia;

3)        wnosi na teren szkolny narkotyki, alkohol, papierosy, sam ich używa lub namawia do tego innych;

4)        posiada przedmioty zagrażające zdrowiu i życiu innych osób (takie jak: materiały wybuchowe, narzędzia ostre itp.).

2. W przypadku absolwenta o powyższych wykroczeniach wychowawca ma prawo powiadomić pisemnie szkołę wyższego szczebla.

ROZDZIAL VII

WEWNĄTRZSZKOLNY SPOSÓB OCENIANIA

Postanowienia ogólne

§ 84.

 

 1. Ocenianie osiągnięć ucznia przenika cały proces dydaktyczny.
 2. Reforma systemu edukacji obejmuje wprowadzenie nowego, spójnego i bardziej obiektywnego systemu oceniania. Jego podstawą jest ocenianie wewnątrzszkolne polegające na rozpoznawaniu postępów ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów w oparciu o podstawę programową oraz formułowania oceny.

 

Cele, zasady i organizacja WSO

§ 85.

 

1. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:

1)        poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

2)        pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)        motywowanie ucznia do dalszej pracy, dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

4)        umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

5)        monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)        formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);

2)        bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie;

3)        ustalanie ocen na koniec roku szkolnego (półrocza) i warunki ich poprawiania;

4)        przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych.

3. Zasady oceniania to:

1)        przyjęta w szkole skala i forma ocen bieżących oraz klasyfikacji śródrocznej stosowana jest przez wszystkich nauczycieli, a przedmiotowy system oceniania jest oparty na WSO szkoły;

2)        w ocenianiu bieżącym dopuszczenie pewnych odmienności wynikających ze specyfiki przedmiotu lub indywidualnej koncepcji dydaktycznej nauczyciela;

3)        w przypadku ucznia z trudnościami w nauce; umożliwienie uzupełniania partii materiału we własnym rytmie, o ile jego praca jest systematyczna i polegająca na współpracy z nauczycielem;

4)        w przypadku ucznia zdolnego; umożliwienie realizowania zadań dodatkowych, wynikających z jego inicjatywy lub na polecenie i pod kierunkiem nauczyciela i opiekuna;

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji tych zajęć, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

7. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, a wychowawcy o zasadach oceniania z zachowania.

8. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania;

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nauczyciel bierze przede wszystkim  pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

10. Oceny są jawne:

1)        sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela;

2)        nauczyciel zobowiązany jest do umożliwienia uczniom samooceny ich wiadomości i umiejętność według reguł przyjętych w przedmiotowym systemie oceniania;

3)        oceny bieżące, klasyfikacyjne w klasach IV-VIII ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne przedmioty, zajęcia edukacyjne, zaś ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy.

11. Ucznia oceniamy za:

1)        wiedzę (biorąc pod uwagę jej zakres, rozumienie, stopień opanowania, sposób wyrażania);

2)        umiejętności;

3)        wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu;

4)        przygotowanie do zajęć i pracę na zajęciach.

5)        Systematyczność

 

Formułowanie wymagań edukacyjnych, sposoby ich sprawdzania oraz zasady informowania o nich uczniów i rodziców

 

§ 86.

 

1. Nauczyciel opracowuje wymagania edukacyjne dotyczące kolejnych etapów realizowanego programu nauczania (temat lekcji, dział materiału, półrocze, rok szkolny).

2. Na pierwszej lekcji organizacyjnej – na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o:

1)        wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych rocznych i semestralnych ocen klasyfikacyjnych;

2)        sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;

3)        warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania;

4)        warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.

3. Nauczyciel udostępnia do wglądu zarówno uczniom jak i rodzicom sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne udostępniane są uczniom do wglądu na lekcji, rodzicom podczas konsultacji, zebrań klasowych lub w innym uzgodnionym terminie. Uczeń ma prawo przeanalizować każdą sprawdzoną i ocenioną przez nauczyciela pracę pisemną stanowiąca formę kontroli wiedzy i umiejętności (prace klasowe, kartkówki, itp.)

4. Wymagania powinny być formułowane, jako opis wiadomości i umiejętności do opanowania przez ucznia po określonym etapie kształcenia.

5. Opis należy zredagować szczegółowo uwzględniając postępy i osiągnięcia z zakresu wiedzy i umiejętności.

6. Nauczyciel przedstawia uczniom:

1)   przyjęty do realizacji program nauczania;

2)   osiągnięcia i umiejętności wynikające z przyjętego programu nauczania;

3)   podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań i inne środki dydaktyczne;

7. Opisując wiadomości i umiejętności, nauczyciel dostosowuje wymagania do poziomów określających stopień osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 

 

Poziomy wymagań edukacyjnych

§ 87.

 

1)   Wymagania konieczne i podstawowe - obejmują wiedzę przystępną, niezbędną, bezpośrednio użyteczną na danym etapie nauczania oraz w czasie dalszej nauki i pozaszkolnej działalności ucznia.

2)   Wymagania rozszerzające i dopełniające - obejmują treści trudniejsze, pośrednio użyteczne, przydatne. Lecz nie niezbędne na danym etapie nauczania.

3)   Wymagania wykraczające - zawarte w programie nauczania.

4)   Sformułowane i stosowane przez nauczyciela wymagania edukacyjne oznaczają przypisanie poziomowi wymagań edukacyjnych oceny z przedmiotu:

P - poziom podstawowy

PP- poziom ponadpodstawowy

POZIOM                                                                   OCENA

konieczny                                                                   dopuszczająca

P    podstawowy                                                       dostateczny

            rozszerzający                                                             dobra

PP  dopełniający                                                        bardzo dobra

            wykraczający                                                             celująca

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

§ 88.

Klasy I - III

 1. W klasach I - III oceny śródroczne i klasyfikacyjne są ocenami opisowymi i ustala je wychowawca klasy.
 2. Ocena opisowa to pisemna informacja o osiągnięciach dziecka, jego problemach dydaktycznych i wychowawczych, ukazująca jego rozwój w określonym przedziale czasowym.
 3. Ocena opisowa ma następujące funkcje:

1)   diagnostyczną- dając odpowiedz na pytanie jak daleko w rozwoju jest uczeń względem wymagań stawianych przez nauczyciela;

2)   informacyjną - przekazującą informacje, co uczeń zdołał opanować, poznać, zrozumieć i jaki był wkład jego pracy;

3)   korekcyjną - odpowiadającą na pytanie, nad czym uczeń musi jeszcze popracować, co poprawić, co zmienić, udoskonalić;

4)   motywacyjną - zachęcającą ucznia do dalszego rozwoju, dalszego wysiłku, dającą wiarę we własne możliwości i nadzieję na osiągnięcie sukcesu;

5)   rozwojową - odnoszącą się zarówno do ucznia jak i nauczyciela, koncentrującą się na dziecku, ale również aktywizującą nauczyciela, mobilizującą go do zmian i dalszego rozwoju.

 1. W roku szkolnym nauczyciel gromadzi spostrzeżenia, które składają się na jego wiedzę o uczniu.:

1)   gromadzone spostrzeżenia i obserwacje pozwolą nauczycielowi przekazać uczniowi i rodzicom informację o postępach dydaktyczno-wychowawczych. Dają pełny obraz poziomu wiedzy prezentowanej przez konkretnego ucznia, jego ogólnego rozwoju i zaangażowania w pracy;

2)   spostrzeżenia te ocenia nauczyciel w kartach pracy, ćwiczeniach, zeszytach, sprawdzianach i diagnozach stemplami, a w dzienniku symbolami:

                   Stempel:          Wspaniale pracujesz,         symbol          +A

                   Stempel:          Bardzo dobrze pracujesz, symbol           A

                   Stempel:          Dobrze pracujesz,              symbol           B

                   Stempel:          Nie pracuj tak dalej,          symbol         - B

                   Stempel:          Popracuj jeszcze, symbol     C

                   Stempel:          Za mało pracujesz,             symbol         -C

5. Z religii wystawiane są oceny cyfrowe w skali 1-6:

1 - niedostateczny

2- dopuszczający

3- dostateczny

4- dobry

5- bardzo dobry

6- celujący

6. Z języka angielskiego oraz języka mniejszości narodowej- niemieckiej oceny bieżące wystawiane są w skali cyfrowej od 1-6, natomiast oceny śródroczne oraz końcowo roczne opisowo:

Uczeń wspaniale opanował materiał leksykalny (z danego języka) - ocena celująca

Uczeń bardzo dobrze opanował materiał leksykalny- ocena bardzo dobra

Uczeń dobrze opanował materiał leksykalny - ocena dobra

Uczeń dostatecznie/ wystarczająco opanował materiał - ocena dostateczna

Uczeń słabo opanował materiał - ocena dopuszczająca

Uczeń nie opanował materiału leksykalnego - ocena niedostateczna

7. Klasyfikacja śródroczna - ocena jest wynikiem półrocznej obserwacji rozwoju dziecka. Do jej redagowania nauczyciel wykorzystuje informacje zgromadzone w kartach szkolnych osiągnięć. Ocena ta wskazuje, nad czym uczeń musi jeszcze popracować, co poprawić, co zmienić, udoskonalić.

8. Klasyfikacja końcowo roczna - ocena jest wynikiem rocznej obserwacji i spostrzeżeń zawartych w kartach szkolnych osiągnięć uczniów. Ocenę redaguje wychowawca klasy.

 

§ 89.

KLASY IV-VIII

1. W klasach IV-VIII przyjmuje się następujące oceny:

1)        bieżące, określające poziom bieżących wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu pewnego odcinka wiedzy;

2)        klasyfikacji śródrocznej i końcowo rocznej, ustalone w wyniku klasyfikacji, określające poziom wiedzy i umiejętności z zakresu danego przedmiotu oraz postępy ucznia w nauce tego przedmiotu.

2. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i końcowo roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

6   -   celujący

5   -   bardzo dobry

4   -   dobry

3   -   dostateczny

2   -   dopuszczający

1   -   niedostateczny

3. Przy zapisywaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.

4. Ocena poziomu wiedzy i umiejętności ucznia powinna być dokonywana w różnych formach i warunkach zapewniających jej obiektywność.

Sposoby sprawdzania wymagań edukacyjnych

 

§90.    

1. Formy sprawdzania wiedzy:

1)   W celu uzyskania obiektywnej oceny ucznia nauczyciele stosują następujące formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:

a)    praca ucznia na zajęciach edukacyjnych;

b)   wypowiedź ustna;

c)    ćwiczenia praktyczne;

d)   zadania domowe;

e)    dodatkowa praca ucznia (nadobowiązkowa);

f)    prowadzenie zeszytu przedmiotowego;

g)   prace pisemne: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki itp.

2)   Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne i końcowo roczne uzyskiwane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych i sprawdzianów wpisuje się do dziennika lekcyjnego.

2. Ogólne reguły stosowania przyjętych form sprawdzania wiedzy oraz zasady przeprowadzenia prac klasowych i sprawdzianów:

1)        w trakcie jednych zajęć edukacyjnych uczeń nie powinien być oceniany więcej niż dwa razy;

2)        jednym z elementów oceniania może być aktywność;

3)        uczeń może w jednym półroczu dwa razy z każdego przedmiotu bez konsekwencji zgłosić nieprzygotowanie do odpowiedzi/kartkówki, każde następne nieprzygotowanie powoduje wystawienie oceny niedostatecznej;

4)        uczeń może zgłosić nieodrobienie pracy domowej, zgłosić brak zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń, atlasu, przyborów szkolnych (np. matematycznych) - za każdym zgłoszeniem otrzymuje -4 punkty (według REGULAMINU PUNKTACJI OCENY ZACHOWANIA), każde następne zgłoszenie nieprzygotowania jest podstawą do wystawienia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu;

5)        uczeń, który wg zaświadczenia lekarskiego jest niezdolny do wykonywania ćwiczeń gimnastycznych oraz innych form aktywności fizycznej zostaje czasowo zwolniony z lekcji wychowania fizycznego na mocy Decyzji Dyrektora Szkoły.

6)        za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub złe wykonanie pracy nadobowiązkowej nie może być podstawą do wystawienia uczniowi oceny niedostatecznej lub dopuszczającej;

7)        przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki lub plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć;

8)        nauczyciel może sprawdzić bez wcześniejszej zapowiedzi wiadomości dotyczące trzech ostatnich lekcji (kartkówka, odpowiedz ustna);

9)        wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad samooceny (ocena własnych postępów i osiągnięć);

10)    pisemne sprawdziany wiadomości dotyczące większej partii materiału nauczyciel jest zobowiązany zapowiedzieć minimum tydzień wcześniej;

11)    nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania określonej ilości pisemnych sprawdzianów i prac klasowych w jednej klasie: sprawdzian, praca klasowa - nie więcej niż jeden na dzień i nie więcej niż trzy na tydzień;

12)    nauczyciel przed każdym sprawdzianem / pracą klasową podaje uczniom punktację przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganą do otrzymania określonej oceny;

13)    sprawdzian/ praca klasowa może zawierać zadanie, polecenie wykraczające poza podstawę programową oceniane oceną celującą;

14)    nauczyciel poprawiając sprawdzian powinien uwzględnić następujące zasady:

ocena niedostateczna      -        0 - 30% liczby punktów

ocena dopuszczająca       -      31 - 49%liczby punktów

ocena dostateczna           -      50 - 75% liczby punktów

ocena dobra                     -      76 - 89% liczby punktów

ocena bardzo dobra         -      90 - 95% liczby punktów

ocena celująca                 -      96 – 100% liczby punktów

 

15)    uczeń może otrzymać ocenę celującą pod warunkiem, że wykonał poprawnie dodatkowe zadanie/ polecenie (wymaganie wykraczające) i uzyskał ze sprawdzianu/ pracy klasowej od 96 do 100% maksymalnej liczby punktów;

16)    nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić i ocenić wiadomości i umiejętności uczniów, co najmniej 5 razy (5 ocen cząstkowych) w półroczu;

17)    prace pisemne nauczyciel zobowiązany jest ocenić, podać wyniki i omówić w terminie 2 tygodni;

18)    nauczyciel zobowiązany jest do kontroli zeszytów uczniowskich raz w półroczu. Zeszyt sprawdzany jest pod kątem kompletności notatek, ich poprawności merytorycznej, estetyki i poprawności ortograficznej.

 

Poprawa ocen bieżących

§ 91.

 1. Poprawa oceny odbywa się w tej samej formie sprawdzania wiadomości i umiejętności, w wyniku której została uzyskana.
 2. Uczeń może poprawić ocenę w terminie do miesiąca. Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może poprawić oceny bieżącej w tym terminie, to nauczyciel na prośbę ucznia ma obowiązek ustalić nowy termin i miejsce poprawiania oceny.
 3. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, dopuszczającą oraz dostateczną.

1)      „Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę niedostateczną otrzymaną ze sprawdzianu (sprawdzian, test, klasówka – bez względu na nazewnictwo). Ocenę wyższą od niedostatecznej mogą poprawić, wybierając jeden sprawdzian z całego półrocza”. (zmiana czerwiec 2019)

Klasyfikowanie śródroczne i końcowo roczne

§ 92.

 1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów w I i II etapie edukacyjnym przeprowadza się pod koniec półrocza. Polega ono na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
 2. Klasyfikowanie końcowo roczne, począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania według skali określonej w szkolnym systemie oceniania.
 3. Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana, jako średnia z ocen bieżących.
 4. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu całego roku szkolnego. Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne, jak i za samodzielne prace pisemne. Odstępstwa od tej zasady dopuszczalne są na następujących przedmiotach: technika, muzyka, plastyka, informatyka, wychowanie fizyczne. Oceny za sprawdziany wpisywane są do dziennika w kolorze czerwonym.
 5. Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną, z co najmniej 5 ocen bieżących ustalonych podczas różnorodnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności.
 6. Na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel zobowiązany jest do uzasadnienia wystawionej oceny.
 7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
 8. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na I półrocze z danego przedmiotu ma prawo poprawy oceny w terminie do 15 kwietnia, w terminie dwóch miesięcy od wystawienia oceny niedostatecznej. Treści poprawy i formy sprawdzenia wiadomości ustala nauczyciel danego przedmiotu.
 9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, nauczyciel przedmiotu może określić formy pomocy stwarzające uczniowi szansę uzupełnienia braków. O planowanych formach pomocy zainteresowany nauczyciel informuje rodziców poprzez zapis w dzienniku w miejscu ,,kontakt z rodzicami”.
 10. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania:

1)      uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny;

2)      wniosek w tej sprawie składa uczeń, jego rodzice lub wychowawca klasy do dyrektora szkoły;

3)      na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 1. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w trybie i na zasadach przewidzianych dla egzaminu poprawkowego w poniższych terminach:

1)   egzamin klasyfikacyjny za I półrocze przeprowadza się w terminie do 15 kwietnia - wniosek powinien wpłynąć do dyrektora szkoły w terminie 2 tygodni od posiedzenia rady pedagogicznej;

2)   egzamin klasyfikacyjny roczny przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich - wniosek powinien wpłynąć do dyrektora szkoły w terminie 2 tygodni od posiedzenia rady pedagogicznej;

 1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami. Termin też może ulec zmianie z powodu czasowej niezdolności nauczyciela danego przedmiotu do pracy.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej
 3. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu i wychowawca. Jeżeli nauczyciel przedmiotu jest zarazem wychowawcą trzecią osobą jest nauczyciel pokrewnego przedmiotu wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
 4. Uczeń, który w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych otrzymał ocenę niestateczną, może zdawać egzamin poprawkowy.
 5. Egzaminy poprawkowe przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych Rozporządzeniem MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
 6. Zmiany w szkolnym systemie oceniania dokonywane są na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

§ 93.

Tryb odwoławczy od rocznych ocen klasyfikacyjnych

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych. Zastrzeżenia muszą zawierać uzasadnienie.

2. Dyrektor rozpatruje zasadność zastrzeżeń i zawiadamia o decyzji ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

4. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wyznacza dyrektor po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), w drugiej połowie sierpnia.

5. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)    dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)    nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)   dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,

b)   wychowawca oddziału,

c)   wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)  pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

e)    psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

f)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)   przedstawiciel rady rodziców.

6. Nauczyciel, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)        w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)    imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

b)   termin sprawdzianu,

c)    zadania sprawdzające,

d)   ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

2)        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)    imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

b)   termin posiedzenia komisji,

c)    wynik głosowania,

d)   ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 94.

Egzaminy klasyfikacyjne

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w danym okresie klasyfikacyjnym.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęć technicznych, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia skierowaną do dyrektora szkoły najpóźniej 1 dzień przed konferencją podsumowującą I półrocze albo 2 dni przed końcową konferencją klasyfikacyjną w przypadku egzaminu za I lub II półrocze albo cały rok. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 3 może się odbywać w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1) może się odbywać w czasie całego roku szkolnego.

8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, techniki, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala egzaminator po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i informuje o nim dyrektora, przy czym nie może to być termin późniejszy niż 1 dzień przed konferencją podsumowującą dany rok szkolny i przedostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

14. Zadania egzaminacyjne ustala egzaminator, a zatwierdza dyrektor (wicedyrektor). Stopień trudności pytań powinien być zróżnicowany i odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na poszczególne stopnie.

15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

 3) zadania egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”.

18. W ciągu jednego dnia uczeń może być egzaminowany z co najwyżej 2 przedmiotów oprócz plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego.

19. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora.

§ 95.

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 96.

Egzaminy poprawkowe

1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. Podania o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa uczeń do dyrektora w terminie do 1 dnia przed konferencją podsumowującą dany rok szkolny z zastrzeżeniem, że gdy będzie pisał najpierw sprawdzian po odwołaniu od oceny to podanie składa w terminie do 1 dnia po przeprowadzonym sprawdzianie.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: sztuka, technika, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Zadania egzaminacyjne (na wszystkie stopnie) ustala egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

1)        skład komisji;

2)        termin egzaminu poprawkowego;

3)        nazwę zajęć edukacyjnych;

4)        imię i nazwisko ucznia;

5)        zadania egzaminacyjne;

6)        ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłe informacje o odpowiedziach ustnych i zwięzła informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora, nie później niż do końca września.

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 10.

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

11. Przepisy te stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 97.

Egzamin ósmoklasisty

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

1)        język polski;

2)        matematykę;

3)        język obcy nowożytny;

4)        jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:

1)        nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów;

2)        przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem.

7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.

§ 98.

Promowanie uczniów

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 2.

1)   Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę bieżącą.

4. Uczeń klasy IV - VII otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

5. Uczeń klasy IV - VII, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć.

6. Uczeń klasy IV - VII,, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

7. Uczeń klasy VIII kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem ust. 3, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej oraz ponadto przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

8. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.

9. Uczeń klasy VIII kończy szkołę z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem ust. 3, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania i ponadto przystąpił do sprawdzianu. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć.

 10. Uczeń, który realizuje indywidualny tok nauki może być promowany w czasie całego roku szkolnego.

11. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym.

11. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym.

§ 99.

1.Wewnątrzszkolne ocenianie podlega ewaluacji w zakresie wymagań programowych, sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, motywowania uczniów, sposobu powiadamiania uczniów i rodziców o osiągnięciach edukacyjnych oraz trybu poprawiania ocen klasyfikacyjnych.

2. Ewaluacja przybierać będzie różnorodne formy: ankietowania uczniów, rodziców, nauczycieli oraz badania wyników nauczania.

§ 100.

Ocenianie zewnętrzne realizowane jest w formie sprawdzianów po III i VIII klasie szkoły podstawowej. Zasady przeprowadzania sprawdzianów po VIII klasie regulują osobne przepisy.

Ogólne kryteria ustalania oceny

§ 101.

1. Nauczyciel oceniając ucznia, uwzględnia następujące elementy:

1)        zakres i jakość wiadomości;

2)        rozumienie materiału naukowego;

3)        posługiwanie się i operowanie nabytymi umiejętnościami;

4)        kulturę przekazywania wiadomości.

2. Stopnie w ocenianiu:

1)   Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a)    posiada wiadomości wykraczające poza wymagania programowe, wykorzystuje treści i wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ, a jego dodatkowa wiedza wynika z samodzielnych poszukiwań i przemyśleń;

b)   rozumie zgodne z nauką uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz;

c)    samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych, odnosi sukcesy w konkursach, w których wymagana jest wiedza i umiejętności z nauczanego przedmiotu;

d)   potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy, a przekazując widomości stosuje poprawny język, styl, swobodnie posługuje się terminologia naukową, jego wypowiedz cechuje wysoki stopień kondensacji.

2)   Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a)    wyczerpująco opanował cały materiał programowy (koniec roku lub półrocza), posiada wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ;

b)   rozumie zgodne z nauką uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek ingerencji nauczyciela;

c)    bierze udział w konkursach wymagających dodatkowej wiedzy i umiejętności z nauczanego przedmiotu, sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji, samodzielnie, umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce, potrafi łączyć wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadania;

d)   stosuje poprawny język, styl, poprawnie posługuje się terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje kondensacja i zgodność z wymaganiami z poszczególnych przedmiotów nauczania.

3)   Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a)    opanował zdecydowaną większość materiału programowego, posiada wiadomości powiązane związkami logicznymi, definicje, fakty i pojęcia;

b)   poprawnie rozumie uogólnienia i związku między nimi oraz wyjaśnia zjawiska przy pomocy inspiracji nauczyciela;

c)    potrafi zastosować wiedzę w typowych sytuacjach, umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, a trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela;

d)   w swojej wypowiedzi nie popełnia błędów językowych, popełnia natomiast usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmuje, stosuje język przedmiotu w terminach naukowych, jego wypowiedz jest umiarkowanie skondensowana.

4)   Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)    opanował materiał nauczania w stopniu zadawalającym;

b)    zna podstawowe fakty, definicje i pojęcia pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień;

c)    wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych sytuacjach, potrafi wykonać proste zadania, a pod kierunkiem nauczyciela umie skorzystać z podstawowych źródeł informacji;

d)   popełnia niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazuje w języku zbliżonym do potocznego, jego wypowiedź jest mało skondensowana

5)   Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a)    posiada poważne braki w wiedzy, które jednak można usunąć w dłuższym okresie czasu;

b)   nie rozumie podstawowych uogólnień, nie potrafi wyjaśnić zjawisk;

c)    nie umie stosować wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela;

d)   popełnia liczne błędy, jego styl jest nieporadny, ma trudności w wysławianiu się.

6)   Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)    ma duże braki wiedzy, które nie rokują nadziei na ich usunięcie przy pomocy nauczyciela;

b)   nie rozumie prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych umiejętności i przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy;

c)    wykazuje się brakiem systematyczności oraz chęci do nauki;

d)   braki uniemożliwiają mu naukę na dalszym etapie nauczania:

- nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu;

- popełnia liczne błędy, stosuje rażąco nieporadny styl, ma duże trudności w mówieniu językiem literackim.

Ocenianie zachowania

§ 102.

 1. Postanowienia ogólne:

1)        uczniowie podlegają ocenie zachowania, która składa się z trzech ocen obejmujących:

a)    stosunek do obowiązków szkolnych, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

b)   zaangażowanie w życie szkoły; dbałość o honor i tradycje szkoły, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych

c)    kulturę osobistą; dbałość o piękno mowy ojczystej, okazywanie szacunku innym, godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;

2)        każdy uczeń oceniany jest co miesiąc, tzn. pod koniec każdego miesiąca otrzymuje trzy oceny.

3)        Ocena za półrocze jest średnią oceną wszystkich ocen miesięcznych danego półrocza.

4)        Podstawą do wystawienia oceny zachowania jest punktacja.

5)        Punkty przydzielane są przez nauczycieli, wychowawców, opiekunów według niniejszego REGULAMINU

6)        Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

2. Postanowienia szczegółowe:

1)        Za stosunek do obowiązków szkolnych każdy uczeń na początku miesiąca otrzymuje punkty stałe + 30,

a)    brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak zadania, brak przyborów matematycznych, brak podręcznika, atlasu i innych potrzebnych na daną lekcję przyborów szkolnych powoduje odjęcie – 4 punktów od otrzymanych 30, natomiast trzeci i kolejny raz skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej

b)   Uczeń może być tylko dwa razy nieprzygotowany z wiedzy w ciągu półrocza, następne nieprzygotowanie spowoduje wystawienie oceny niedostatecznej.

2) Za zaangażowanie w życie szkoły każdy uczeń na początku miesiąca otrzymuje punkty stałe + 10. W ciągu miesiąca uczeń otrzymuje dodatkowe punkty za:

a)    pełnienie obowiązków dyżurnego klasowego przez cały tydzień bez uwagi o niewywiązywaniu się ze swoich obowiązków + 5 punktów (1 punkt na każdy dzień w tygodniu);

b)   niepełnienie obowiązków  - 5 punktów,

c)    pomoc nauczycielowi w przygotowaniu lekcji wg uznania nauczyciela od + 1 do + 10 punktów;

d)   pracę w kółkach zainteresowań według opiekuna organizacji od + 1 do + 5 punktów tygodniowo;

e)    dekorację klasy, szkoły wg uznania zlecającego od + 1 do 10 punktów;

f)    przygotowanie akademii, uroczystości szkolnej, udział w części artystycznej itp. według uznania opiekuna (osoby odpowiedzialnej za powyższe formy imprez szkolnych) od +1 do + 15 punktów;

g)   nie przygotowanie się do akademii, uroczystości szkolnej od – 1 do –15 punktów;

h)   reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych wg uznania osoby odpowiedzialnej od +1 do + 10 punktów,

i)     udział w wolontariacie - od +1 do + 15 punktów,

j)     inne: np. pomoc koleżeńska - od +1 do + 15 punktów;

3)      Za kulturę osobistą każdy uczeń na początku miesiąca otrzymuje punkty stałe +30. Od jego kulturalnego zachowania zależy, czy będzie zasługiwał na miano wzorowego pod koniec miesiąca. Uczeń traci punkty z otrzymanych na początku miesiąca za:

a)    nieusprawiedliwioną nieobecność na lekcji – za jedną godzinę –1 punkt;

b)   każde spóźnienie – 1 punkt;

c)    złe zachowanie w stosunku do nauczyciela, wychowawcy, koleżanek, kolegów i osób starszych od –1 do –20 punktów;

d)   nieodpowiednią lub naganną higienę osobistą od –1 do –5 punktów;

e)    nieodpowiednie lub naganne zachowanie na lekcji od –1 do – 15 punktów;

f)    brak obuwia zmiennego po raz pierwszy w danym miesiącu -`1 punkt,

- po raz drugi w danym miesiącu – 2 punkty,

- po raz trzeci w danym miesiącu – 3 punkty,

- za każdy następny raz w danym miesiącu kolejne minusowe punkty;

g)   stwarzanie sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu na terenie szkoły lub poza nią od –1 do – 30 punktów;

h)   niszczenie mienia szkolnego, społecznego, brak poszanowania własnej lub cudzej własności od –1 do – 20 punktów;

i)     niszczenie środowiska naturalnego i złe traktowanie zwierząt od –1 do – 20 punktów;

j)     wulgarne słownictwo od –1 do – 15 punktów;

k)   używanie telefonu komórkowego w szkole bez zezwolenia nauczyciela –5 punktów;

l)     nieodpowiedni strój i wygląd na akademiach i wyjazdach kulturalnych  od –1 do – 5 punktów;

m) symulowanie obecności w szkole (długie przesiadywanie w toalecie lub innym miejscu bez uzasadnienia) od –5 do – 15 punktów;

n)   opuszczenie terenu szkoły bez zezwolenia od –15 do – 30 punktów

Postanowienia końcowe:

 1. Uczniom zachowującym się nagannie Samorząd Uczniowski ma prawo przydzielić punkty ujemne, po uzgodnieniu z opiekunem Samorządu lub wychowawcą klasy.
 2. W wyjątkowych przypadkach drastycznego naruszenia regulaminu, ocena półroczna (roczna) może zostać zmieniona przez wychowawcę klasy nawet po klasyfikacji.
 3. Uczeń – od wystawionej oceny zachowania – może odwołać się do dyrektora szkoły tylko w przypadku, gdy ocena została ustalona niezgodnie z regulaminem. Ponowną ocenę ustala dyrektor szkoły wspólnie z wychowawcą. Ocena ustalona przez dyrektora szkoły jest nieodwołalna.

SKALA OCEN

Ilość punktów                    30 – 29            - ocena wzorowa

Ilość punktów                    28 – 24            - ocena bardzo dobra

Ilość punktów                    23 – 16            - ocena dobra

Ilość punktów                    15 – 8              - ocena poprawna

Ilość punktów                    7 – 2                - ocena nieodpowiednia

Ilość punktów1 - ...(ujemne wartości)       - ocena naganna

Skala ocen pomocna przy wystawianiu oceny półrocznej i rocznej:

 

ocena naganna                      - 1 punkt,

ocena nieodpowiednia         - 2 punkty,

ocena poprawna                   - 3 punkty,

ocena dobra                          - 4 punkty,

ocena bardzo dobra              - 5 punktów,

ocena wzorowa                    - 6 punktów.

 

Suma punktów za poszczególne oceny cząstkowe zachowania w półroczu (roku) podzielona przez ilość ocen w półroczu (roku) da średnią ocenę zachowania w półroczu (roku).

 

Pełny tekst WSO jest do wglądu dla wszystkich zainteresowanych.

Przed klasyfikacją nauczyciele i wychowawcy mają obowiązek przypomnienia uczniom szczegółowych zasad ustalania ocen, a także warunków ich poprawiania.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 103.

1. Podstawą gospodarki finansowej Szkoły jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym Szkoły.

2. Szkoła uzyskuje dochody własne:

1)   określone ustawą:

a)    z opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,

b)   ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz szkoły,

c)    z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu szkoły,

d)   darowizn na rzecz szkoły,

2) określone uchwałą Rady Gminy:

a)    z opłat za wynajem pomieszczeń;

b)   za żywienie;

c)    za udział uczniów w koloniach. Środki wymienione w punktach 1) i 2) Szkoła gromadzi na oddzielnych rachunkach dochodów własnych.

 

 

§ 104.

 1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży lub rozszerzanie i wzbogacanie działalności dydaktycznej i opiekuńczej szkoły.

2. W Szkole mogą działać związki zawodowe zrzeszające pracowników szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach rady Pedagogicznej.

§ 105.

1. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie Szkoły tracą moc postanowienia zawarte w statucie wcześniejszym.

2. Statut Szkoły wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

Niniejszy dokument został zatwierdzony w dniu 18 listopada 2017r. uchwałą Nr 7 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Bycinie.

 

 


[1] Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729, Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027, Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935, Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592, Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859, Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080, Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130. Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 129, poz. 734, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381, Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 611, z 2013 r. poz. 849, 905, 1036, 1247, z 2014 r. poz. 538, z 2015 r. poz. 396, 541.