Sierpień 2019

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
 N
 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Statut szkoły

Statut

Szkoły Podstawowej

w Bycinie

(tekst jednolity na dzień 28.08.2015r.) 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa prawna statutu

1.       Statut dotyczy Szkoły Podstawowej w Bycinie, zwanej dalej „Szkołą”.

2.       Statut Szkoły zwany dalej „Statutem”, został opracowany na podstawie m.in.:

  1)    ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm[1].);

  2)    ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418);  

 3)    konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, 527);

4)    rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222);

5)        Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U z 22 lutego 2012 r., poz. 204, 2014 r. poz. 251, 1993

6)        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803)

7)        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170)

8)       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. 2014 poz. 478)

9)        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2011 nr 161 poz. 968)

10)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.( Dz. U. z 2015 poz. 843)

11)    Rozporządzenie MEN z 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2009 r. Nr 126, poz. 1041)

12)    Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28)

13)    Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1157)

14)    Rozporządzenie MEN z dnia 7 maja 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532)

15)    Rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz. 208) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia  z jednych typów szkół do innych z dnia 20 lutego 2004 r.  (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232)

16)    Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegania wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. 2003r. Nr 26, poz. 226)

17)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. 2015 poz. 959)

18)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015r w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. 2015 poz. 31)

Przepisy i skróty pojęć używanych w Statucie 

 §1

1.  Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1;

2) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2;

3) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Bycinie;

4) organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Rudzińcu,

5) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową w Bycinie – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty.

6) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie rodziców, Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole Podstawowej w Bycinie;

7) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece powierzono jeden z oddziałów w Szkole Podstawowej w Bycinie

8) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia objętego obowiązkiem szkolnym uczęszczającego do Szkoły; 

9) dziecku – należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szkole;

10) rodzicu – należy przez to rozumieć również opiekuna prawnego ucznia lub dziecka;

11) pracowniku - należy przez to rozumieć każdą osobę zatrudnioną w Szkole Podstawowej w Bycinie;

12) zajęciach edukacyjnych – należy przez to rozumieć zajęcia o charakterze dydaktyczno – wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów;  

 Ogólne informacje o szkole

 § 2

1. Nazwa szkoły brzmi: 

         Szkoła Podstawowa w Bycinie

2. Siedzibą szkoły jest budynek znajdujący się w Bycinie w gminie Rudziniec przy ul. Szkolnej 13
3. Szkoła Podstawowa w Bycinie używa pieczęci podłużnej o następującej treści: 

           SZKOŁA PODSTAWOWA

                       W BYCINIE

            44 – 120 Pyskowice, ul. Szkolna 13 

            NIP 969-128-41-75 Regon 001198613 

                           tel. 32 230 56 21

§ 3

 1. Organem prowadzącym szkołę jest gmina Rudziniec.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

§ 4

 1. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej w Bycinie wynosi 6 lat i jest obowiązkowy dla uczniów.
 2. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci 3-letnich, 4-letnich oraz 5-letnich objętych obowiązkowym odbyciem rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

1)  biblioteki;

2)  pomocy pedagoga szkolnego

3)  logopedy szkolnego 

 § 5

 1. Zasady i tryb postępowania w sprawie obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.
 2. Na zasadach określonych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.         

§ 6

 1. Na zasadach określonych w art. 56 ustawy w szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.
 2. Zasady funkcjonowania w szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

§ 7

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. W szkole mogą być tworzone środki specjalne.
 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej szkoły regulują odrębne przepisy.

§ 8

 1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 9

 1. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposoby dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynniki określają odrębne przepisy.

ROZDZIAL II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 10

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. oraz w przepisach (rozporządzeniach) wydawanych na jej podstawie, uwzględniając program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych naszych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska. W szczególności zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

1. Szkoła umożliwia:

1)        realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie;

2)        zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

3)        rozwijanie różnorodnych zainteresowań poprzez organizowanie wielu form zajęć pozalekcyjnych oraz realizowanie indywidualnych programów nauczania (na podstawie obowiązujących przepisów) uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów.

 2. Szkoła realizuje również zadania poprzez:

1)        umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej i etnicznej;

2)        organizowanie nauki religii na życzenie rodziców (uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci);

3)        udzielanie pomocy pedagogicznej uczniom, którzy sprawiają kłopoty wychowawcze, wykazują zaburzenia w rozwoju bądź też wychowują się w rodzinach niewydolnych wychowawczo;

4)        skierowanie ucznia na konsultacje do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyskowicach lub do innych placówek specjalistycznych udzielających fachowej pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

5)        umożliwienie dzieciom i uczniom wykazującym się wadą postawy ciała z korzystania z gimnastyki korekcyjnej.

6)        organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce otoczenie opieką uczniów niepełnosprawnych objętych obowiązkiem szkolnym (stworzenie atmosfery życzliwości, zapraszanie na imprezy szkolne, odwiedzanie w domu rodzinnym, zorganizowanie nauczania indywidualnego);

7)        udzielanie pomocy logopedycznej dzieciom i uczniom wykazującym wadę wymowy;

8)        niesienie pomocy uczniom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna;

9)        organizowanie współpracy z rodzicami w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz profilaktyki;

10)    organizowanie spotkań z przedstawicielem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Służby Zdrowia. 

§11

 1. Szkoła zapewnia bezpłatne kształcenie w zakresie ramowych planów nauczania.
 2. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.  

§12

 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1)        szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

2)        program wychowawczy, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli;

3)        program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska;

4)        program „Szkoła bez przemocy”.

         2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz programy, o których mowa w ust.1. pkt. b, c, d, e winny stanowić spójną całość.

         3. Program wychowawczy szkoły i szkolny program profilaktyki, o których mowa w ust. 1. pkt. b, c uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

         4. Szkolny zestaw programów nauczania, o którym mowa w ust. 1 pkt. a) oraz zestaw podręczników:

1)        program i podręcznik wybiera nauczyciel i przedstawia Radzie Pedagogicznej;

2)        Rada Pedagogiczna po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców uchwala wybrany program nauczania i podręcznik;

3)        wybrane programy tworzą szkolny zestaw programów nauczania i obowiązują przez trzy kolejne lata;

4)        w uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników – zmiana nie może nastąpić w trakcie trwania roku szkolnego;

5)        Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości obowiązujący w szkole zestaw programów i podręczników od nowego roku szkolnego.

           5. W szkole obowiązuje Wewnątrzszkolny Sposób Oceniania zwany dalej WSO uchwalony przez Radę Pedagogiczną. O WSO stanowią przepisy w odrębnym rozdziale Statutu. 

§13

 1. 1.        Rodzice i nauczyciele na zasadach określonych w statucie współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i opieki oraz profilaktyki.

§14

 1. 1.        Szkoła w zakresie kształcenia, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom:

1)        integrację międzyprzedmiotową,

2)        kształcenie technikami informacyjnymi,

3)        rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań,

4)        nauczanie metodami aktywizującymi,

5)        szerokie uczestnictwo w dostępie do kultury,

6)        edukację proekologiczną i prozdrowotną,

7)        zdolnym – udział w konkursach przedmiotowych,

8)        z trudnościami edukacyjnymi – system pomocy,

9)        udział w konkursach rozwijających zainteresowania,

10)    organizację imprez artystycznych eksponujących ich zdolności w różnych dziedzinach,

11)    międzyklasowe i międzyszkolne współzawodnictwo sportowe,

12)    realizację zadań szkolnego programu profilaktyki,

13)    organizację lekcji „pokazowych” dla nauczycieli i lekcji „otwartych” dla rodziców.  

§15

 1. 1.        Szkoła w zakresie wychowania i opieki zapewnia uczniom:

1)        atmosferę przyjazną, sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności,

2)        szkołę czystą, zdrową i bezpieczną,

3)        organizację (wspólnie z uczniami i ich rodzicami) różnych form życia zespołowego,

4)        współpracę ze szkołami podstawowymi i gimnazjum gminy Rudziniec,

5)        organizację wycieczek szkolnych,

6)        organizację uroczystości środowiskowych dla uczniów, rodziców oraz środowiska lokalnego,

7)        przestrzeganie zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej,

8)        specjalnej troski – opiekę,

9)        znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej – opiekę i pomoc,

10)    z zaburzeniami rozwojowymi i trudnościami w nauce – opiekę,

11)    zdolnym – opiekę,

12)    przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu (Szkolny program profilaktyki),

13)    przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniom (Szkolny program wychowawczy i profilaktyki)

14)    systematyczne utrwalanie prawidłowych nawyków, zachowania na drodze, w czasie wycieczek, w miejscach publicznych.

 1. 2.        W celu ochrony uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego, Szkoła ma obowiązek zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do niepożądanych treści.

§16

 1. 1.        Ustala się zakres i sposoby wykonywania zadań opiekuńczych, odpowiednio dostosowanych do wieku uczniów i potrzeb naszego środowiska, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny:

1)          nauczyciel winien przebywać z uczniami w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych od chwili rozpoczęcia aż do ich zakończenia;

2)          po zakończonych zajęciach nauczyciel powinien zadbać o pozostawienie przez uczniów porządku w miejscu pracy i nauki;

3)          w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury wg ustalonego harmonogramu dyżurów, dotyczy to również nauczycieli pełniących zastępstwo;

4)          w przypadku nagłego zachorowania ucznia (zasłabnięcia) nauczyciel powinien udzielić pierwszej pomocy, wezwać pogotowie ratunkowe lub rodziców dziecka;

5)          w przypadku konieczności zwolnienia ucznia z zajęć z przyczyn zdrowotnych uczeń może być odprowadzony do domu przez osobę dorosłą (wychowawcę lub innego pracownika szkoły) i musi być oddany pod opiekę osoby dorosłej;

6)          w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony wcześniej z zajęć z innych przyczyn niż zdrowotne, ale tylko w oparciu o pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych;

7)          organizując wycieczkę, nauczyciel winien przypomnieć zasady BHP;

[Wycieczka winna rozpocząć i zakończyć się zbiórką przed szkołą. Na wycieczce przedmiotowej udającej się poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości bez korzystania z publicznych środków lokomocji opiekę może sprawować co najmniej 1 osoba nad grupą 20 uczniów. W innych wypadkach opiekę powinna sprawować  1 osoba nad grupą do 15 uczniów (np. wyjazd autokarem poza miejscowość). Na wycieczkach turystyki kwalifikowanej (np. wycieczki górskie) opiekę sprawować powinna 1 osoba nad grupą do 10 uczniów. Na wycieczce rowerowej opiekę sprawuje 1 osoba nad grupą do 7 uczniów.

Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce, są przydzieleni na zajęcia dydaktyczne do innej klasy. Opiekę nad nimi sprawuje nauczyciel uczący w tej klasie. Wychowawca przydzielający ucznia do danej klasy musi o tym fakcie poinformować wychowawcę tej klasy. Organizację form krajoznawstwa i turystyki przez szkołę określają odrębne przepisy.]

8)          opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczki organizowanej przez szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą Dyrektora inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice;

9)          pracownik szkoły ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

§17

 1. 1.        Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć, możliwości kadrowe i bezpieczeństwo uczniów.
 2. 2.        Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę określają odrębne przepisy

§18

 1. 1.        Ustala się formy sprawowania indywidualnej opieki nad:

1)        uczniami poprzez;

a)    poznanie środowiska i rodziny dziecka,

b)   zapewnienie kontaktów z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

2)        uczniami z zaburzeniami rozwoju poprzez:

a)    organizowanie dodatkowych zajęć (gimnastyka korekcyjna, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, logopedyczne, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, indywidualne dla tych, którzy posiadają orzeczenie z Poradni).

3)        uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy pomocy, w tym stała lub doraźna pomoc materialna poprzez:

a)    czynienie starań o przydzielenie pomocy finansowej stałej lub doraźne;

b)   organizowanie zajęć pozalekcyjnych;

4) uczniami sprawującymi kłopoty wychowawcze;

5) uczniami szczególnie zdolnymi poprzez;

a)   organizowanie kółek zainteresowań lub innych kół przedmiotowych   

§19

 1. 1.        Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale.
 2. 2.        W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece przez okres nauczania obejmujący odpowiednio:

       1) klasy I – III            - I etap edukacyjny,

       2) klasy IV – VI         - II etap edukacyjny.

 1. 3.        Decyzje w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. 4.        Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

1)   z urzędu,

2)   na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,

3)   na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców danego oddziału.

 1. 5.        Wnioski, o których mowa w ust. 4 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwiania Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.
 2. 6.        Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia statutu.

§20

 1. 1.        Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem w szczególności jest ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. 2.        Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY

Zagadnienia podstawowe

§21

 1. 1.        Zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nad szkołą nadzór pedagogiczny, w tym szczególnie zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.
 2. 2.        Organy, o których mowa w ust.1 mogą ingerować w działalność szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

§22

 1. 1.        Organami szkoły są:

1)       Dyrektor Szkoły,

2)       Rada Pedagogiczna,

3)       Rada Rodziców,

4)       Samorząd Uczniowski.

§23

 1. 1.        Szkołą kieruje Dyrektor.

§24

 1. 1.        Kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki oraz profilaktyki jest Rada Pedagogiczna.  

§25

 1. 1.        W szkole działają również organy Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

§26

 1. 1.        Działające w szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
 2. 2.        Celem stworzenia warunków do współpracy, o których mowa w ust.1, Dyrektor nie rzadziej niż raz na półrocze organizuje spotkanie z przedstawicielami wyżej wymienionych organów oraz z Radą Pedagogiczną.

§27

1.   Kompetencje, zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określa Statut Szkoły w oparciu o:

1)  Ustawę o Systemie Oświaty;

2)  Regulamin pracy Rady Pedagogicznej;

3)  Regulamin pracy Rady Rodziców;

4)  Regulamin pracy Samorządu Uczniowskiego.

§28

 1. 1.        Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców oraz organu kolegialnego Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa, wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.
 2. 2.       O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny a w sprawach niewymienionych w art.34 a) ust.1 ustawy także organ prowadzący szkołę.
 3. 3.       Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust.1 uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją Dyrektora.

§29

 1. 1.       Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art.41 ust.3 ustawy.  

§30

 1. 1.        Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w szkole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora.

§31

 1. 1.        Tryb, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

1)        odpowiedzialności dyscyplinarnej;

2)        odpowiedzialności porządkowej;

3)        sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.  

Dyrektor Szkoły 

§32

 1. 1.        Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje organ prowadzący szkołę.
 2. 2.        Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy. 

§33

 1. 1.        Do zadań Dyrektora należy:

1)      kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

3)      realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

4)      dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

5)      współpraca z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim,

6)      wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą.

 1. 2.         Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz profilaktycznych szkoły.     

§34

    Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

 1. 1.       W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły:

1)      przedkładanie Radzie Pedagogicznej do uchwalenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

2)      podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenie ich do innych klas;

3)      występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

4)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji;

5)      realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach;

6)      organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,

 1. 2.         W zakresie spraw organizacyjnych:

1)      przygotowanie projektów planów szkoły;

2)      opracowanie arkusza organizacji szkoły;

3)      ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć;

4)      opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycieli i czuwanie nad ich pełnieniem;

5)      opracowanie harmonogramu uroczystości szkolnych i sprawowanie nadzoru nad jego realizacją;

6)      zatwierdzenie harmonogramu pracy biblioteki;

7)      ustalenie zastępstw za nieobecnego nauczyciela;

8)      wydawania Decyzji w sprawie zwolnienia ucznia z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, odroczenia dziecka od spełniania obowiązku szkolnego,

9)      wykonanie miesięcznego zestawienia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw;

10)  koordynowanie prac wychowawców klasowych;

11)  kontrolowanie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć dodatkowych oraz zajęć nauczania indywidualnego, dziennika oddziału przedszkolnego, pedagoga, logopedy.

 1. 3.          W zakresie spraw finansowych:

1)      opracowanie planu finansowego szkoły;

2)      przedstawienie planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej;

3)      realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi środkami stosownie do przepisów określonych zasad gospodarki finansowej szkół;

 1. 4.          W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:

1)      sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły;

2)      organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;

3)      organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły;

4)      nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych;

5)      organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz konserwacyjno-remontowych;

6)      organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;

 1. 5.       W zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:

1)    zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)    egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły;

3)    wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

§35

 1. 1.        Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. 2.        W zakresie , o którym mowa w ust.1 Dyrektor w szczególności:

1)   decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2)   decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzeniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

3)   decyduje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń; nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

4)   określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;

5)   współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:

b)   zasięga opinii w sprawach organizacji pracy szkoły;

c)    ustala regulamin premiowania i nagradzania pracowników szkoły;

d)   ustala regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

6)   administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem. 

§36

 1. 1.        Dyrektor jest przedstawicielem szkoły na zewnątrz.

§37

 1. 1.        Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 2. 2.        Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb realizacji określają postanowienia regulaminu działalności Rady Pedagogicznej. 

§38

 1. 1.        W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 2. 2.        Dyrektor:

1)   przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne warunki wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły;

2)   składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy szkoły;

3)   udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej oraz profilaktycznej szkoły.  

Rada Pedagogiczna

§39

 1. 1.        W szkole działa Rada Pedagogiczna.

§40 

 1. 1.        W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. 2.        W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. 3.        Przewodniczącym rady jest Dyrektor.
 4. 4.        Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin działalności uchwalony przez radę, normujący następujące zagadnienia:

1)        sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej;

2)        wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej;

3)        kompetencje przewodniczącego Rady Pedagogicznej;

4)        zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu szkoły. 

§41

 1. 1.        Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)        zatwierdzenie planów pracy szkoły;

2)        uchwalenie wyników klasyfikowania i promocji uczniów;

-       zgoda na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;

-       postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego;

-       promowanie do klasy programowo wyższej ucznia szkoły podstawowej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

3)        zatwierdzenie „Wewnątrzszkolnego Sposobu Oceniania”, programu wychowawczego szkoły, szkolnego programu profilaktyki, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4)        ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5)        uchwalenie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności;

6)        przygotowanie projektu statutu szkoły lub placówki albo jego zmian;

7)        zatwierdzenie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów;

 1. 2.        Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)        powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę;

2)        przedłużenia powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi;

3)        organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych;

4)        projekt planu finansowego szkoły;

5)        wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

6)        propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych;

7)        wychowawczych i opiekuńczych;

8)        podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do art.56 ustawy;

9)        o dopuszczeniu do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania;

10)    delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora szkoły lub placówki;

11)    o wprowadzenie program wychowawczego, profilaktycznego szkoły;

12)    wniosek o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

13)    wyrażanie zgody (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

14)    w sprawie ustalenie oceny pracy Dyrektora szkoły;

15)    ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

16)    ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia;

17)    zezwolenie na indywidualny program nauki;

18)    zezwolenie na indywidualny tok nauki;

19)    wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

20)    wniosek o nadanie imienia szkole;

21)    wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

 1. 3.        Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.
 2. 4.        Rada Pedagogiczna ponadto:

1)        może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowisko kierownicze w szkole;

2)        deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach.

 1. 5.        Rada Pedagogiczna ma prawo:

1)        wymagać od Dyrektora realizacji uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;

2)        na zakończenie roku szkolnego otrzymać od Dyrektora ogólne wnioski sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

3)        do przedstawienia jej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyników przeprowadzonego mierzenia jakości pracy szkoły;

4)        na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej – do zorganizowania zebrania Rady Pedagogicznej. 

6.  Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki. 

7.   Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

8.    Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

9.    Uchwały Rady Pedagogicznej formułowane są w postaci aktu prawnego, a fakt ich podjęcia oraz potwierdzenie spełnienia wymogów dla ich ważności odnotowane są w protokole z zebrania.

Rada rodziców

§42

 1. 1.        Dla zapewnienia współpracy i zorganizowanego współdziałania rodziców w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych i dydaktycznych działa w szkole Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców.
 2. 2.        Rada Rodziców jest wewnątrzszkolnym, samorządnym przedstawicielstwem rodziców współdziałającym z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim w realizacji zadań statutowych szkoły.
 3. 3.        Zasady tworzenia Rady Rodziców określa ustawa oraz regulamin Rady Rodziców.
 4. 4.        Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 5. 5.        Kompetencje Rady Rodziców określa ustawa i inne przepisy prawa oświatowego.

§43

Rada Rodziców posiada następujące kompetencje i prawo do:

 1. 1.        Uchwalania regulaminu swojej działalności.
 2. 2.        Opiniowanie:

1)    programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;

2)    programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

3)    programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

4)    projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

 1. 3.        Występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrekcji szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 2. 4.        Decydowanie o wydatkowaniu swoich funduszy zgodnie z planem finansowym, rozpatrując również wnioski o dotacje na potrzeby szkoły.
 3. 5.        Zaznajomienie rady z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi klasy i szkoły przez wychowawcę i Dyrektora.
 4. 6.        Znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.
 5. 7.        Uzyskiwania rzetelnej informacji o uczniach, ich zachowaniu, postępie i przyczynach trudności w nauce.
 6. 8.        Uzyskiwania informacji i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia uczniów.
 7. 9.        Wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii o pracy szkoły.
 8. 10.    Przekazywania części swoich uprawnień Prezydium Rady Rodziców w formie uchwały.
 9. 11.    Wyrażania swoich decyzji w formie uchwał zgodnie z regulaminem rady Rodziców.
 10. 12.    Odwoływanie się w sprawach spornych z innymi organami szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, celem uzyskania właściwej wykładni i oceny prawnej.
 11. 13.    Występowanie rodzica do komisji rozpatrującej ponowne ustalenie oceny pracy nauczyciela (jeśli wcześniej nauczyciel odwoływał się od oceny ustalonej przez Dyrektora). 

§44

 1. 1.        Szczegółowe zadania poszczególnych ogniw Rady Rodziców, tj. rady klasowej rodziców, prezydium, przewodniczącego Rady Rodziców, sekretarza, skarbnika i komisji rewizyjnej reguluje regulamin działalności Rady Rodziców.  

Samorząd Uczniowski

§45

 1. 1.        Wszyscy uczniowie szkoły, z mocy prawa tworzą samorząd uczniowski, który powołuje Radę Samorządu Uczniowskiego.

§46

 1. 1.        Organy samorządu uczniowskiego są jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
 2. 2.        Organami samorządu uczniowskiego są:

1)            Samorząd Klasowy;

2)            Zarząd Samorządu Uczniowskiego;

3)            Rada Samorządu Uczniowskiego.

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego

§47

 1. 1.        Samorząd klasowy:

1)         reprezentuje klasę na zewnątrz;

2)         organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie);

3)         wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy);

4)         organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

 1. 2.        Zarząd samorządu uczniowskiego:

1)    kieruje pracą samorządu uczniowskiego;

2)    czuwa nad terminową realizacją planu pracy;

3)    pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych;

4)    rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów;

5)    może występować z wnioskami do Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji;

6)    może wydawać gazetkę szkolną.

 1. 3.        Rada Samorządu Uczniowskiego:

1)    uchwala regulamin samorządu uczniowskiego;

2)    dokonuje zmian w regulaminie na wniosek przewodniczącego;

3)    ustala i zatwierdza plan pracy samorządu uczniowskiego na dany rok szkolny;

4)    opiniuje wybór opiekuna samorządu uczniowskiego;

5)    wnioskuje o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

6)    opiniuje w sprawie wniosku Dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

7)    opiniuje w sprawie wzoru jednolitego stroju;

8)    opiniuje program wychowawczy szkoły.

§48

 1. 1.        Tryb wyboru organów samorządu uczniowskiego, tryb wyboru opiekuna samorządu uczniowskiego oraz tryb uchwalania i dokonywania zmian w regulaminie samorządu uczniowskiego reguluje regulamin samorządu uczniowskiego.
 2. 2.        Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

Planowanie działalności szkoły.

§49

 1. 1.        Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli na dwa półrocza: I półrocze i II półrocze.
 2. 2.        Pierwsze półrocze trwa od 1 września do niedzieli poprzedzającej dzień 16 stycznia. Drugie półrocze trwa od poniedziałku po zakończeniu I półrocza do 31 sierpnia.
 3. 3.        Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

§50

1.  Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

1)       szkolny zestaw programów nauczania;

2)       program wychowawczy szkoły;

3)       program profilaktyki szkoły;

4)       arkusz organizacji szkoły;

5)       tygodniowy rozkład zajęć;

6)       szkolne plany nauczania;

7)       program „Szkoła bez przemocy”.

§51

 1. 1.        Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy i program profilaktyki szkoły określają w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz profilaktycznej szkoły.
 2. 2.        Program wychowawczy i program profilaktyki szkoły przygotowuje Rada Rodziców i  po  pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną uchwala go.
 3. 3.        Nauczyciele przygotowują w oparciu o program wychowawczy i program profilaktyki    klasowe programy wychowawcze.

§52

 1. 1.        Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
 2. 2.        W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

1)   liczbę pracowników szkoły;

2)   ogólną liczbę godzin zajęć z przedmiotów obowiązkowych;

3)   ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§53

 1. 1.        Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. 2.        Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny czas na zajęcia edukacyjne (kształcenie zintegrowane) wyznaczone planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel.  

§54

 1. 1.        Zasady tworzenia, treści i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy. 

Formy prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczeji opiekuńczej oraz profilaktycznej szkoły.

§55

 1. 1.        Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne, o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym oraz profilaktycznym, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. 2.        Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a w szczególnych przypadkach może zostać skrócona do 30 minut.
 3. 3.        W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne.
 4. 4.        Przerwy są 10 minutowe i dwie 20 min.
 5. 5.        W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może skrócić przerwy o 5 min.
 6. 6.        Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując tygodniowy czas zajęć, o których mowa w ust.3.

§56

 1. 1.        Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnie z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych dla danej klasy do użytku szkolnego.
 2. 2.        Liczba uczniów w oddziale nie może przekraczać 25 osób.
 3. 3.        W szkole możliwe jest tworzenie oddziałów integracyjnych w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić do 19 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów (z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego realizowanego w warunkach integracji). W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów w oddziale można obniżyć do dwóch.
 4. 4.        Corocznie można dokonywać podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa.

1) Dyrektor Szkoły obowiązkowo dokonuje podziału na grupy na zajęciach języków obcych i informatyki w oddziałach liczących 24 i więcej uczniów.

 1. 5.        W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.
 2. 6.        Niektóre zajęcia, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych, międzyszkolnych a także podczas wycieczek i wyjazdów (zajęcia są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych).
 3. 7.        Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych jest dowolna. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.
 4. 8.        Każdorazowe zorganizowane opuszczenie terenu szkoły przez nauczyciela wraz z zespołem klasowym, przedszkolnym wymaga zgłoszenia tego dyrekcji szkoły.
 5. 9.        Każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona Dyrektorowi Szkoły. 

Oddział przedszkolny

§57

 1. 1.        Oddział przedszkolny w szkole jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm[2].) i nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej Szkoły.
 2. 2.        Zgodnie z w/w Ustawą (art. 14 ust. 3 i 3a ustawy) 6 latki rozpoczynają naukę w szkole, a 5-ciolatki  odbywają obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
 3. 3.        Oddział przedszkolny zachowuje odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły, na zasadach określonych dla oddziałów przedszkolnych, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszkola.
 4. 4.        Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 osób.
 5. 5.        Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci, objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego oraz młodsze, które ukończyły trzeci rok życia.
 6. 6.        Jeżeli w oddziale są wolne miejsca, Dyrektor Szkoły może na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjąć dzieci spoza obwodu szkoły.
 7. 7.        Czas zajęć w ramach, których realizowana jest podstawa programowa w oddziale przedszkolnym wynosi 5 godzin dziennie. W ramach podstawy programowej realizowana jest edukacja przedszkolna oraz język angielski. Godzina zajęć obowiązkowych trwa 60 minut.
 8. 8.        Oddział przedszkolny czynny jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
 9. 9.        Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w oddziale przedszkolnym prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 10. 10.    Na wniosek rodziców w oddziale przedszkolnym mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe odpłatne, a czas ich trwania powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 11. 11.    W oddziałach przedszkolnych organizuje się dodatkowo naukę religii w wymiarze 1 godziny tygodniowo (za zgodą rodziców) – 2 razy w tygodniu po 30 minut.
 12. 12.    Do realizacji celów statutowych oddział przedszkolny posiada odpowiednie pomieszczenie.

§58

 1. 1.        Organizację wychowania przedszkolnego, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący.
 2. 2.        Oddział przedszkolny realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Podstawę programową wychowania przedszkolnego regulują odrębne przepisy.
 3. 3.        Zajęcia prowadzone w przedszkolu są dokumentowane w dzienniku zajęć oddziału przedszkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. 4.        Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości, potrzeb rozwojowych oraz środowiskowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym, dając im poczucie  bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,

2) w trakcie zajęć poza budynkiem szkoły zapewnia opiekę nauczyciela oraz dodatkowo jedną osobę dorosłą,

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

4) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i pedagogiem szkolnym zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc specjalistyczną,

5) wyjazdy zorganizowane poza teren placówki regulują odrębne przepisy.

 1. 5.        Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 2. 6.        Dzieci mogą być również odbierane przez inne osoby zapewniające bezpieczeństwo dziecku upoważnione pisemnie przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. 7.        Dzieci nie wydaje się osobom, co do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takich przypadkach szkoła prosi o interwencję służby porządkowe.
 4. 8.        Wychowawstwo w oddziale przedszkolnym powierza się nauczycielom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje.
 5. 9.        Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki.  

§59

 1. 1.       Do podstawowych zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego należy: 

1) miesięczne planowanie pracy z dzieckiem w oparciu o program nauczania, plan rozwoju szkoły, roczny plan pracy szkoły, program wychowawczy szkoły, wyniki obserwacji pedagogicznych,  

2) odpowiedzialność za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:

a) warunków wspomagających wszechstronny rozwój dziecka, jego zdolności,

b) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,

c) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

d) włączenia ich w działalność szkoły,

e) tworzenia warunków do ich zainteresowań.  

3) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,  

4) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną, pedagogiczną i zdrowotną. Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej oraz placówek, instytucji oświatowych i naukowych, 

5) doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

 1. 2.        W oddziale przedszkolnym może być zatrudniony pracownik niepedagogiczny do pomocy wychowawcy.

§60

 1. 1.        Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, przepisów oświatowych oraz niniejszego statutu, a w szczególności:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny umysłowej,

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

4) poszanowania jego godności osobistej,

5) poszanowania jego własności,

6) partnerskiej rozmowy na każdy temat,

7) akceptacji jego osoby,

8) doświadczania konsekwencji własnego zachowania.

 1. 2.        Wychowanek ma obowiązek:

1) zgłaszać niedyspozycje zdrowotne,

2) nie przeszkadzać innym w zabawie,

3) po zakończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy,

4) dzielić się z rówieśnikami zabawkami,

5) szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów,

6) zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy,

7) nie przeszkadzać odpoczywającym dzieciom,

8) nie oddalać się od grupy. 

Biblioteka szkolna 

§61

W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna dostępna w wyznaczonych godzinach.

 1. 1.         Biblioteka szkolna:

1)   służy do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły;

2)   jest pracownią szkolną, służącą realizacją potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych szkoły;

3)   jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi nauczyciel - bibliotekarz
oraz nauczyciele innych przedmiotów korzystając ze zgromadzonych zbiorów;

4)   służy doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli;

5)   popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy o regionie;

6)   pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

§62

 1. 1.        Z biblioteki mogą  korzystać:

1)    dzieci oddziału przedszkolnego,

2)    uczniowie klas I – VI,

3)    nauczyciele i inni pracownicy szkoły,

4)    inne osoby – za zgodą Dyrektora.

 1. 2.        Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

§63

Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:

 1. 1.        Gromadzenie i opracowywanie zbiorów.
 2. 2.        Udostępnianie zbiorów czytelnikom.
 3. 3.        Prowadzenie poradnictwa czytelniczego.
 4. 4.        Prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej.
 5. 5.        Prowadzenie dokumentacji biblioteki (plan pracy, roczne sprawozdanie).
 6. 6.        Sporządzanie zestawień wyników czytelnictwa.
 7. 7.        Współpraca z nauczycielami i wychowawcami.
 8. 8.        Dbałość o księgozbiór, wystrój i estetykę pomieszczenia.
 9. 9.        Propagowanie wiedzy o przydatności czytania książek i czasopism w życiu człowieka.
 10. 10.    Organizowanie konkursów czytelniczych.

§64

1.   Organizacja biblioteki:

1) Nadzór bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor Szkoły, który:

a) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki;

b)  zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) Zbiory-Biblioteka gromadzi następujące materiały:statut inne dokumenty

a) wydawnictwa informacyjne;

b) lektury do języka polskiego;

c) literaturę popularnonaukową;

d) wybrane pozycje literatury pięknej;

e) wydawnictwa albumowe;

f) odpowiednią prasę dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli;

g) podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania;

h) materiały multimedialne;

3) Czas pracy biblioteki:

a) godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu;

b) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego. 

2.   Prawa i obowiązki czytelników określone są w Regulaminie biblioteki szkolnej.  

Język Mniejszości Narodowej 

§65

1.   W szkole jest prowadzona nauka języka mniejszości narodowej dla tych uczniów, których rodzice wyrażają zgodę:

1)  zgoda nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmieniona;

2) nauczanie języka mniejszości narodowej odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez MEN.

3) ocena z nauki języka mniejszości narodowej (dla zdeklarowanych uczniów) jest umieszczona na świadectwie szkolnym;

4) ocena z nauki języka mniejszości narodowej nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy oraz jest wliczana do obliczania średniej ocen do uzyskania świadectwa z wyróżnieniem;

5)    ocena z nauki języka mniejszości narodowej wystawiana jest wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę;

Religia w szkole 

§66 

 1. 1.        Religia jako szkolny przedmiot nadobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają zgodę:

6)       zgoda nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmieniona;

7)       nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne;

8)       nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor Szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań;

9)       nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej;

10)   nauczyciel religii ma takie same obowiązki jak pozostali nauczyciele;

11)   nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo;

12)   ocena z religii (dla zdeklarowanych uczniów) jest umieszczona na świadectwie szkolnym;

13)   ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy oraz jest wliczana do obliczania średniej ocen do uzyskania świadectwa z wyróżnieniem;

14)  ocena z religii wystawiana jest wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę;

15)  uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych;

16)  nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi Dyrektor Szkoły oraz inni pracownicy nadzoru pedagogicznego. 

ROZDZIAŁ  V

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  SZKOŁY

Zagadnienia podstawowe

§67

 1. 1.       W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych zgodnie z arkuszem organizacyjnym na dany rok szkolny.

1) Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. – KK (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm[3].)

2) Organ prowadzący szkołę i Dyrektor Szkoły są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

 1. 2.        Zasady zatrudnienia nauczyciela i innych pracowników szkoły, o których mowa w ust.1 określa Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy. 

§68

 1. 1.        Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich wynagrodzenia określają odrębne przepisy.

Zakres zadań nauczycieli – przepisy ogólne

§69

 1. 1.          Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o szanowanie godności osobistej ucznia, a w szczególności nauczyciel obowiązany jest:

1)        rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2)        wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3)        dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4)        kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5)        dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 1. 2.          Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.
 2. 3.          Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodzica o przewidywanych dla ucznia stopniach śródrocznych (rocznych) z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania, zgodnie z „Wewnątrzszkolnym Sposobem Oceniania uczniów Szkoły Podstawowej w Bycinie”. 

§70

 1. 1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczą. Jest odpowiedzialny, za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
  1. 2.     Nauczyciele mając na uwadze osobisty rozwój ucznia, winni współdziałać na rzecz tworzenia w świadomości ucznia zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw.
  2. 3.      Koniecznie jest podejmowanie przez nauczycieli działań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych ucznia.
  3. 4.      Do obowiązku nauczyciela należy w szczególności:

1)       odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

2)       poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów;

3)       poznanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań uczniów;

4)       rzetelne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

5)       prawidłowa realizacja programów nauczania;

6)       opracowanie rozkładów materiałów (planów nauczania) na dany rok szkolny, opracowanie wymagań edukacyjnych z każdego przedmiotu, opracowanie kryteriów oceniania i form sprawdzania umiejętności i wiedzy uczniów;

7)       doskonalenie zawodowe;

8)       troska o warsztat pracy i wyposażenie klasopracowni (pomoce dydaktyczne i sprzęt  szkolny);

9)          tworzenie warunków do aktywnego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się;

10)      wyrabianie u ucznia umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej;

11)   przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych oraz sprawdzianu po szóstej klasie;

12)      wdrażanie uczniów do czynnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, rodziny, środowiska i kraju;

13)   upowszechnianie samorządności, jako metody wychowawczej;

14)   wyrabianie w uczniach odpowiedzialności za powierzone im zadania;

15)   kształtowanie takich cech jak: odwaga, uczciwość, koleżeńskość, prawdomówność;

16)   ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji;

17)   organizowanie opieki profilaktyczno-resocjalizacyjnej do istniejących potrzeb;

18)   pomoc uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;

19)   zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenianiu uczniów;

20)      współpraca z rodzicami (opiekunami) ucznia;

21)   znajomość warunków domowych ucznia, środowiska, z którego pochodzi;

22)   aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej;

23)   udział w spotkaniach organizowanych przez nauczycieli doradców metodycznych (konsultacji przedmiotowych);

24)   sumienne pełnienie przydzielonych dyżurów nauczycielskich oraz odprowadzanie uczniów po zakończonych zajęciach;

25)   przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

 1. 5.      Nauczyciel ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od wychowawców, rodziców, pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły lub z innych źródeł, dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia.  

§71

Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz dokonywanie oceny pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

Zakres zadań wychowawczych

Przepisy ogólne

§72

 1. 1.          Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)       tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)       inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3)       podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1)        otacza indywidualną opieką każdego ucznia;

2)        wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)       planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;

b)       ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3)        zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia;

4)        współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którzy napotykają na niepowodzenia szkolne i potrzebują indywidualnej pomocy;

5)        utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

a)       poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci;

b)       włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły;

6)             współpracuje z pedagogiem, psychologiem, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań uzdolnionych uczniów.

Organizację i formy udzielania na terenie szkoły pomocy, o której mowa w ust.2 pkt.6 określają przepisy w sprawach zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedgogicznej.
 1.  
Wychowawca 

§73

 1. 1.         Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej;

4)      zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych w ramach pracy wychowawczej.

 1. 2.         Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b) konsultuje treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami oraz niepowodzeniami);

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

b) wspierania ich w działaniach wychowawczych,

c) otrzymywania od nich pomocy w pracy opiekuńczo – wychowawczej z ich dziećmi;

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozpoznawaniu potrzeb i trudności naszych uczniów.

 1. 3.         Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycieli - doradców, pedagoga szkolnego, logopedy, pracowników Poradni Psychologicznej, pielęgniarki szkolnej, kuratorów zawodowych, pracowników Wydziału Prewencji Policji, współpracuje z instytucjami kulturalnooświatowymi działającymi w środowisku.
 2. 4.         Realizując zadania wymienione w § 70 ust.2, pkt.5 wychowawca w szczególności spotyka się z rodzicami na wywiadówkach organizowanych nie rzadziej niż 2 razy w półroczu.

1)      Ponadto wychowawca może organizować indywidualne spotkania z rodzicami w przypadkach uzasadnionych koniecznością pomocy uczniom.

2)      O terminach spotkań, o których mowa w ust.1 decyduje Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

3)      Informacje o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem jej odbycia.

4)      W wywiadówkach mogą uczestniczyć nauczyciele niebędący wychowawcami.

 1. 5.         Szczegółowe zasady informowania rodziców o bieżących i okresowych wynikach w nauce oraz zachowaniu ich dzieci określa „Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów Szkoły Podstawowej w Bycinie”.
  1. 6.         Zmiana wychowawcy może:

1)        w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich zasadności przez Dyrektora Szkoły;

2)        na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy;

3)        w wyniku decyzji Dyrektora Szkoły, podyktowanej: stwierdzonymi błędami wychowawczymi lub organizacją pracy Szkoły.

 1. 7.          Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu prowadzącego szkołę.
 2. 8.         Bezpośredniej pomocy młodemu nauczycielowi - wychowawcy udziela opiekun stażu, Dyrektor.  

Nauczyciel – pedagog 

§74

 1. 1.         Zadania nauczyciela – pedagoga:

1) w zakresie działań ogólnowychowawczych:

a) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole po I i II półroczu,

b) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywaniu przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci,

c)  współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno – opiekuńczo –wychowawczego szkoły;

2) w zakresie profilaktyki wychowawczej:

a) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

b)  współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

c)  prowadzenie programów profilaktyczno – wychowawczych;

3) w zakresie pomocy materialnej

a) organizowanie pomocy materialnej uczniom z rodzin zaniedbanych środowiskowo i osieroconym, z rodzin wielodzietnych, mającym szczególne trudności materialne,

b) wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów osieroconych i z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich;

4) w zakresie indywidualnej opieki pedagogicznej (prowadzonej w stosunku do uczniów wymagających szczególnej i specjalistycznej opieki):

a)  diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspierania mocnych stron uczniów,

b) rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania oraz przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się,

c) poznawanie problemów rodzin uczniów oraz ich własnych postaw i trudności,

d) dokonywanie obserwacji uczniów podczas zajęć szkolnych, w celu dokonania diagnozy zaburzeń kierowanie na badania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

 1. 2.         Kontrolowanie efektywności stosowanych form terapeutycznych w stosunku do uczniów zagrożonych, przejawiających zaburzenia emocjonalne i zachowania oraz wnioskowanie dotyczące udzielania dalszej specjalistycznej opieki i pomocy:

1) dokonywanie okresowych kontroli obecności uczniów na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, osiąganych przez nich wyników w nauce;

2) analizowanie efektów podejmowanych działań wspólnie z wychowawcą klasy, uczniem i jego rodzicami w celu uzyskania pozytywnych zmian w zachowaniu, wzbudzanie motywacji do dalszej pracy;

3) informowanie Rady Pedagogicznej o efektach pomocy i opieki specjalistycznej udzielanej uczniom.

 1. 3.         Organizacja pracy nauczyciela – pedagoga w celu realizacji zadań:

1) współpraca na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami i Radą Rodziców w rozwiązywaniu pojawiających się problemów dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych;

2)  współpraca ze służbą zdrowia, Sądem Rodzinnym i dla Nieletnich, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi organizacjami i instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania;

3) zapewnianie w swoim tygodniowym rozkładzie zajęć czas na kontakty z uczniami i ich rodzicami;

4) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

5)  przedstawianie informacji Radzie Pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów.

 1. 4.         Prowadzenie dokumentacji.  

Logopeda 

§75 

 1. Zadaniem logopedy jest:

1)      korygowanie zakłóceń procesu porozumiewania się i umożliwianie przezwyciężania problemów uczniom mającym trudności w mówieniu i rozumieniu;

2)      prowadzenie badań przesiewowych w oddziałach przedszkolnych i klasach pierwszych w celu orientacji w skali zaburzeń, w tym mowy głośne i pisma;

3)      ocenianie rozwoju mowy i języka uczniów z zaburzeniami mowy, wyłonionych na podstawie badań przesiewowych;

4)      prowadzenie z uczniami terapii indywidualnej bądź w grupie dwuosobowej – w zależności od stopnia zaburzeń i etapu pracy;

5)      prowadzenie dokumentacji – Dziennika Zajęć Specjalistycznych;

6)      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej.

 1. Organizacja pracy w celu realizacji zadań:

1)      ścisła współpraca z rodzicami;

2)      współpraca z nauczycielami;

3)      współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu wymiany doświadczeń i konsultacji w sprawach uczniów ze złożonymi zaburzeniami mowy. 

ROZDZIAŁ VI

UCZNIOWIE

Zasady rekrutacji

§76

 1. 1.          Szkoła przeprowadza rekrutacje uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. 2.          Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci od trzeciego roku życia, przy czym:

a)       w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci, które mają – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zamieszkują w obwodzie szkoły z zastrzeżeniem art.16 ust. 3 ustawy[4].

b)       w następnej kolejności przyjmuje się dzieci, które są młodsze oraz zamieszkują w obwodzie szkoły,

c)       pozostałe dzieci przyjmuje się w zależności od możliwości organizacyjnych szkoły w danym roku szkolnym.

 1. 3.          Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego trwa zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rudziniec na dany rok kalendarzowy do 31 marca danego roku.
 2. 4.          O przyjęciu dziecka decyduje powołana komisja szkolna.
 3. 5.          Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rudziniec na dany rok kalendarzowy trwa do ok.1kwietnia do 21 kwietnia danego roku.
 4. 6.          Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do publicznej wiadomości trwa zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rudziniec na dany rok kalendarzowy do ok.22 kwietnia danego roku.
 5. 7.          Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rudziniec na dany rok kalendarzowy trwa od ok.25 kwietnia do ok. 27 kwietnia danego roku.
 6. 8.          Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rudziniec na dany rok kalendarzowy do końca kwietnia danego roku.
 7. 9.          W miarę możliwości do przedszkola przyjmuje się dzieci po zakończonej rekrutacji. 

§77

 1. 1.          Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art.16 ust.3 ustawy[5], a także dzieci w stosunku, do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły na podstawie art.16 ust.1 ustawy[6].
 2. 2.          Do szkoły przyjmuje się:

1)       z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

2)       na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.

 1. 3.          Dziecko mieszkające w obwodzie danej szkoły jest przyjmowane poza systemem rekrutacji.
 2. 4.           W celu potwierdzenia realizacji obowiązku szkolnego w szkole obwodowej, rodzice składają zgłoszenie do 31 marca danego roku.
 3. 5.          W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się uwzględniając kolejność kryteriów:

1)        w szkole obowiązek spełnia rodzeństwo dziecka,

2)        miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły,

3)        w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

 1. 6.          Przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu, o którym mowa w ust.2 pkt.2 wymaga zawiadomienia Dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.
 2. 7.          Postępowanie rekrutacyjne kandydatów do klas pierwszych:

1)      postepowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły,

2)      Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej,

3)      do zadań komisji w szczególności należy:

a)         ustalenie wyników postepowania rekrutacyjnego,

b)        podanie do publicznej wiadomości – tablicy ogłoszeń – listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w formie listy zawierającej imię i nazwisko,

c)        sporządzenie protokołu postepowania rekrutacyjnego.

 1. 8.         W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. W przypadku dzieci, o których mowa w art. 14 ust. 1a, ustawy[7] rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
 2. 9.         Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  1. 10.      Do klasy programowo wyższej w Szkole przyjmuje się uczniów na podstawie:

1)     świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

2)     pozytywnych wyników klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku:

a)    przyjmowania do szkoły ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art.16 ust.8 ustawy[8],

b)   ubiegania się do klasy bezpośrednio wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły,

3)     świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.  

Obowiązki rodziców  

§78

1.       Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, o którym są obowiązani do:

1)    dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy szkole podstawowej;

2)    zapewnienia regularnego i punktualnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

3)    informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, Dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku; 

2.       Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1)    dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)    zapewnienia regularnego i punktualnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)    zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

4)    informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, Dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego. 

3.       Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4.       Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym oraz w szkole podstawowej.  

Prawa i obowiązki ucznia

§79

 1. 1.          Uczeń ma w szczególności prawo do :

1)       właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)       zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania;

3)       opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,

4)       życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

5)       swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6)       rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7)       sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8)       pomocy w przypadkach trudności w nauce,

9)       korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

10)   korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru podczas zajęć pozalekcyjnych,

11)   wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

 1. 2.          W myśl  Konwencji o Prawach Dziecka uczeń ma prawo do:

1)       bezpłatnej edukacji,

2)       bycia ze swoją rodziną lub z tymi, którzy zaopiekują się nim najlepiej,

3)       odpowiedniego standardu życia,

4)       opieki zdrowotnej,

5)       uczeń niepełnosprawny ma prawo do specjalnej opieki i rehabilitacji,

6)       do wypoczynku i czasu wolnego,

7)       do zabawy i uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym,

8)       do bezpieczeństwa – nie można go krzywdzić i zaniedbywać,

9)       wyrażania swoich opinii i do wspólnego spotykania się i wyrażania swoich poglądów

§80

 1. 1.          Uczeń jest w szczególności zobowiązany do :

1)       przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów,

2)       podporządkowania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli,

3)       systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych,

4)       przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności w terminie do 2 tygodni od powrotu do szkoły,

5)       przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

6)       przestrzegania porządku w klasie, właściwego zachowania się podczas zajęć lekcyjnych i na przerwach,

7)       aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły,

8)       dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

9)       dbanie o schludny wygląd,

10)   noszenia przyzwoitego, schludnego stroju, długość odzieży ma przykrywać pępek ucznia,

11)   do noszenia tylko takiej biżuterii, która nie naraża go na uszkodzenie ciała,

12)   dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole.

 1. 2.         Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu.
 2. 3.         Uczniowi nie wolno na lekcji posiadać włączonego telefonu komórkowego ani korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych np.: MP3, dyktafon, aparat fotograficzny. Nie stosowanie się do w/w ustępu grozi utratą sprzętu – zdeponowanie w szkolnej szafie metalowej – aż do odbioru przez rodziców oraz wpisaniem uwagi do zeszytu wychowawcy. Zebranie 3 uwag w półroczu wpłynie na ocenę z zachowania. 

Nagrody i kary

§81

 1. 1.      Ucznia można nagradzać za:

1)       bardzo dobre wyniki w nauce,

2)       wzorową postawę, działalność i odwagę,

3)       wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,

4)       udział w pracach społecznych.

 1. 2.      Nagrodami, o których mowa w ust.1 są:

1)       pochwała wychowawcy wobec całej klasy,

2)       pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów szkoły,

3)       list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców,

4)       dyplom uznania od Dyrektora,

5)       nagroda rzeczowa przyznana przez wychowawcę lub Dyrektora,

6)       udział w imprezach finansowanych przez szkołę,

 1. 3.      Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
 2. 4.      Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że nie ma to charakteru wiążącego.
 3. 5.      Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.

§82

 1. 1.          Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybień obowiązków, o których mowa w §76, uczeń może zostać ukarany:

1)       upomnieniem wychowawcy klasy,

2)       pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji, jeżeli wybrała go społeczność klasy,

3)       upomnieniem lub naganą Dyrektora,

4)       pozbawieniem pełnionych na forum szkoły funkcji, jeżeli wybrała go społeczność szkolna,

5)       zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,

6)       obniżeniem oceny z zachowania.

 1. 2.         Dyrektor może również wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 2. 3.          Zastosowana kara powinna być obiektywna do popełnionych uchybień. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
 3. 4.         Kary z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt.a i b, nakłada Dyrektor.
 4. 5.         O nałożonej karze informuje się rodziców.
 5. 6.         Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w formie pisemnej w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust.4.
 6. 7.         Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
 7. 8.         Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególne rażące naruszenie szkolnych obowiązków.
 8. 9.         Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 8 następuje, jeżeli:

a ) uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa,

b ) uczeń w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych przez szkołę,

 1. 10.      Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust.8, w okolicznościach określonych w ust.9, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia udzielonym przez nauczyciela, organ samorządu szkolnego lub Radę Rodziców.
 2. 11.     Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust.8 i ust.9 określają odrębne przepisy.

ROZDZIAL VII

WEWNĄTRZSZKOLNY SPOSÓB OCENIANIA

Postanowienia ogólne

§83

 1. 1.         Oceniania osiągnięć ucznia przenika cały proces dydaktyczny.
 2. 2.         Reforma systemu edukacji obejmuje wprowadzenie nowego, spójnego i bardziej obiektywnego systemu oceniania. Jego podstawą jest ocenianie wewnątrzszkolne polegające na rozpoznawaniu postępów ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych.
 3. 3.         Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów w oparciu o podstawę programową oraz formułowania oceny.

Cele, zasady i organizacja WSO 

§84 

 1. 1.         Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:

1)      Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

2)      Pomoc uczniowie w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

3)      Motywowanie ucznia do dalszej pracy, dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

4)      Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 1. 2.         Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)        formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców;

2)        bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie;

3)        ustalanie ocen na koniec roku szkolnego (półrocza) i warunki ich poprawiania;

4)         przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;

 1. Zasady oceniania:

1)        przyjęta w szkole skala i forma ocen bieżących oraz klasyfikacji śródrocznej stosowana jest przez wszystkich nauczycieli, a przedmiotowy system oceniania jest oparty na WSO szkoły;

2)        w ocenianiu bieżącym dopuszcza się pewne odmienności wynikające ze specyfiki przedmiotu lub indywidualnej koncepcji dydaktycznej nauczyciela;

3)        w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

4)        decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza lub poradnię pedagogiczno-psychologiczną lub inną poradnie specjalistyczną.

5)        nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców  o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, a wychowawcy o zasadach oceniania z zachowania.

6)        nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania;

7)        oceny są jawne;

8)        sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela;

9)        nauczyciel zobowiązany jest do umożliwienia uczniom samooceny ich wiadomości i umiejętność według reguł przyjętych w przedmiotowym systemie oceniania;

10)    oceny bieżące, klasyfikacyjne w klasach IV-VI ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne przedmioty, zajęcia edukacyjne, zaś ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy. 

 1. 4.         Ucznia oceniamy za:

1)        wiedzę (biorąc pod uwagę jej zakres, rozumienie, stopień opanowania, sposób wyrażania);

2)        umiejętności;

3)        wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu;

4)        przygotowanie do zajęć i pracę na zajęciach.

 

Formułowanie wymagań edukacyjnych, sposoby ich sprawdzania oraz zasady informowania o nich uczniów i rodziców

§85

 1. Nauczyciel opracowuje wymagania edukacyjne dotyczące kolejnych etapów realizowanego programu nauczania (temat lekcji, dział materiału, półrocze, rok szkolny)
 2. Wymagania powinny być formułowane jako opis wiadomości i umiejętności do opanowania przez ucznia po określonym etapie kształcenia.
 3. Opis należy zredagować szczegółowo uwzględniając postępy i osiągnięcia z zakresu wiedzy i umiejętności.

1)        Nauczyciel przedstawia uczniom:

a)      przyjęty do realizacji program nauczania;

b)      osiągnięcia i umiejętności wynikające z przyjętego programu nauczania;

c)      podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań i inne środki dydaktyczne;

 1. 4.         Opisując wiadomości i umiejętności , nauczyciel dostosowuje wymagania do poziomów określających stopień osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

Poziomy wymagań edukacyjnych

§86

 1. 1.         Wymagania konieczne i podstawowe

 - obejmują wiedzę przystępną, niezbędną, bezpośrednio użyteczną na danym etapie nauczania oraz w czasie dalszej nauki i pozaszkolnej działalności ucznia.

 1. 2.         Wymagania rozszerzające i dopełniające

- obejmują treści trudniejsze, pośrednio użyteczne, przydatne. Lecz nie niezbędne na danym etapie nauczania.

 1. 3.         Wymagania wykraczające

- zawarte w programie nauczania

 1. 4.         Sformułowane i stosowane przez nauczyciela wymagania edukacyjne oznaczają przypisanie poziomowi wymagań edukacyjnych oceny z przedmiotu: 

1)      P - poziom podstawowy 

2)      PP- poziom ponadpodstawowy

POZIOM                                                                   OCENA

konieczny                                                                   dopuszczająca

P    podstawowy                                                       dostateczny

rozszerzający                                                             dobra

PP  dopełniający                                                        bardzo dobra

wykraczający                                                             celująca 


Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

§87

Klasy I-III

 1. W klasach I-III oceny śródroczne i klasyfikacyjne są ocenami opisowymi i ustala je wychowawca klasy.
 2. Ocena opisowa to pisemna informacja o osiągnięciach dziecka, jego problemach dydaktycznych i wychowawczych, ukazująca jego rozwój w określonym przedziale czasowym.
 3. Ocena opisowa ma następujące funkcje:

1)      Diagnostyczną- dając odpowiedz na pytanie jak daleko w rozwoju jest uczeń względem wymagań stawianych przez nauczyciela

2)      Informacyjną - przekazującą informacje, co dziecko zdołało opanować, poznać, zrozumieć i jaki był wkład jego pracy.

3)      Korekcyjną - odpowiadającą na pytanie, nad czym dziecko musi jeszcze popracować, co poprawić, co zmienić, udoskonalić.

4)      Motywacyjną- zachęcającą dziecko do dalszego rozwoju, dalszego wysiłku, dającą wiarę we własne możliwości i nadzieję na osiągnięcie sukcesu.

5)      Rozwojową- odnoszącą się zarówno do ucznia jak i nauczyciela, koncertującą się na dziecku, ale również aktywizującą nauczyciela, mobilizująca go do zmian i dalszego rozwoju.

 1. W roku szkolnym nauczyciel gromadzi spostrzeżenia, które składają się na jego wiedzę o dziecku.

1)        Gromadzone spostrzeżenia i obserwacje pozwolą nauczycielowi przekazać dziecku i rodzicom informację o postępach dydaktyczno-wychowawczych. Dają pełny obraz poziomu wiedzy prezentowanej przez konkretnego ucznia, jego ogólnego rozwoju i zaangażowania w pracy.

2)        Spostrzeżenia te ocenia nauczyciel w kartach pracy, ćwiczeniach, zeszytach, sprawdzianach i diagnozach stemplami, a w dzienniku symbolami:

                   Stempel:          Wspaniale pracujesz,         symbol          +A

                   Stempel:          Bardzo dobrze pracujesz, symbol           A

                   Stempel:          Dobrze pracujesz,              symbol           B

                   Stempel:          Nie pracuj tak dalej,          symbol         - B

                   Stempel:          Popracuj jeszcze,               symbol           C

                   Stempel:          Za mało pracujesz,             symbol         -C

 1. 5.         Z religii wystawiane są oceny cyfrowe w skali 1-6: 

1-niedostateczny 

2- dopuszczający 

3- dostateczny 

4- dobry 

5- bardzo dobry 

6- celujący 

 1. Z języka angielskiego oraz języka mniejszości narodowej- niemieckiej oceny bieżące wystawiane są w skali cyfrowej od 1-6, natomiast oceny śródroczne oraz końcowo roczne opisowo:

Uczeń wspaniale opanował materiał leksykalny (z danego języka) - ocena celująca

Uczeń bardzo dobrze opanował materiał leksykalny- ocena bardzo dobra

Uczeń dobrze opanował materiał leksykalny - ocena dobra

Uczeń dostatecznie/ wystarczająco opanował materiał - ocena dostateczna

Uczeń słabo opanował materia ł - ocena dopuszczająca

Uczeń nie opanował materiału leksykalnego - ocena niedostateczna 

 1. 7.              Klasyfikacja śródroczna- ocena jest wynikiem półrocznej obserwacji rozwoju dziecka. Do jej redagowania nauczyciel wykorzystuje informacje zgromadzone w kartach szkolnych osiągnięć. Ocena ta wskazuje, nad czym uczeń musi jeszcze popracować, co poprawić, co zmienić, udoskonalić. 
 2. Klasyfikacja końcowo roczna- ocena jest wynikiem rocznej obserwacji i spostrzeżeń zawartych w kartach szkolnych osiągnięć uczniów. Ocenę redaguje wychowawca klasy.

§88 

KLASY IV-VI

 1. 1.             W klasach IV-VI przyjmuje się następujące oceny:

1)        bieżące, określające poziom bieżących wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu pewnego odcinka wiedzy,

2)        klasyfikacji śródrocznej i końcowo rocznej, ustalone w wyniku klasyfikacji, określające poziom wiedzy i umiejętności z zakresu danego przedmiotu oraz postępy ucznia w nauce tego przedmiotu.

 1. 2.             Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i końcowo roczne ustala się w stopniach według następującej skali: 

6   -   celujący

5   -   bardzo dobry

4   -   dobry

3   -   dostateczny

2   -   dopuszczający

1   -   niedostateczny

 1. 3.             Przy zapisywaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowania plusów i minusów.
 2. 4.             Ocena poziomu wiedzy i umiejętności ucznia powinna być dokonywana w różnych formach i warunkach zapewniających jej obiektywność.

Sposoby sprawdzania wymagań edukacyjnych

§89                                                                          

 1. 1.             Formy sprawdzania wiedzy:

1)        W celu uzyskania obiektywnej oceny ucznia nauczyciele stosują następujące formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:

a)         praca ucznia na zajęciach edukacyjnych;

b)        wypowiedz ustna;

c)         ćwiczenia praktyczne;

d)        zadania domowe;

e)         dodatkowa praca ucznia (nadobowiązkowa);

f)         prowadzenie zeszytu przedmiotowego;

g)        prace pisemne: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki itp.

2)        Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne i końcowo roczne uzyskiwane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych i sprawdzianów wpisuje się do dziennika lekcyjnego.

 1. 2.             Ogólne reguły stosowania przyjętych form sprawdzania wiedzy oraz zasady przeprowadzenia prac klasowych i sprawdzianów:

1)        w trakcie jednych zajęć edukacyjnych uczeń nie powinien być oceniany więcej niż dwa razy;

2)        jednym z elementów oceniania może być aktywność;

3)        uczeń może w jednym półroczu dwa razy z każdego przedmiotu bez konsekwencji zgłosić nieprzygotowanie do odpowiedzi/kartkówki, każde następne nieprzygotowanie powoduje wystawienie oceny niedostatecznej;

4)        uczeń może zgłosić nieodrobienie pracy domowej, zgłosić brak zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń, atlasu przyborów szkolnych (np. matematycznych)- za każdym zgłoszeniem otrzymuje -4 punkty (według REGULAMINU PUNKTACJI OCENY ZACHOWANIA), każde następne zgłoszenie nieprzygotowania jest podstawą do wystawienia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu;

5)        uczeń, który wg zaświadczenia lekarskiego jest niezdolny do wykonywania ćwiczeń gimnastycznych oraz innych form aktywności fizycznej zostaje czasowo zwolniony z lekcji wychowania fizycznego na mocy Decyzji Dyrektora Szkoły.

6)        za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub złe wykonana pracy nadobowiązkowej nie może być podstawą do wystawienia uczniowi oceny niedostatecznej lub dopuszczającej;

7)        przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki lub plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć;

8)        nauczyciel może sprawdzić bez wcześniejszej zapowiedzi wiadomości dotyczące trzech ostatnich lekcji (kartkówka, odpowiedz ustna);

9)        wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad samooceny (ocena własnych postępów i osiągnięć);

10)    pisemne sprawdziany wiadomości dotyczące większej partii materiału nauczyciel jest zobowiązany zapowiedzieć minimum tydzień wcześniej;

11)    nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania określonej ilości pisemnych sprawdzianów i prac klasowych w jednej klasie: sprawdzian, praca klasowa- nie więcej niż jeden na dzień i nie więcej niż trzy na tydzień;

12)    nauczyciel przed każdym sprawdzianem / pracą klasową podaje uczniom punktację przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganą do otrzymania określonej oceny;

13)    sprawdzian/praca klasowa może zawierać zadanie, polecenie wykraczające poza podstawę programową oceniane oceną celującą;

14)    uczeń może otrzymać ocenę celującą pod warunkiem, że wykonał dodatkowe zadanie/polecenie (wymaganie wykraczające) i uzyskał ze sprawdzianu/ pracy klasowej od 90 do 100% maksymalnej liczby punktów;

15)    nauczyciel poprawiając sprawdzian powinien uwzględnić następujące zasady:

 • ocena niedostateczna      -        0 - 30% liczby punktów
 • ocena dopuszczająca       -      31 - 49%liczby punktów
 • ocena dostateczna           -      50 - 75% liczby punktów
 • ocena dobra                     -      76 - 89% liczby punktów
 • ocena bardzo dobra         -      90 - 100% liczby punktów

16)    nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić i ocenić wiadomości i umiejętności uczniów co najmniej 5 razy (5 ocen cząstkowych) w półroczu;

17)    prace pisemne nauczyciel zobowiązany jest ocenić, podać wyniki i omówić w terminie 2 tygodni;

18)    nauczyciel zobowiązany jest do kontroli zeszytów uczniowskich raz w półroczu. Zeszyt sprawdzany jest pod kątem kompletności notatek, ich poprawności merytorycznej, estetyki i poprawności ortograficznej.  

Poprawa ocen bieżących

§90

 1. 1.             Poprawa oceny odbywa się w tej samej formie sprawdzania wiadomości i umiejętności, w wyniku której została uzyskana.
 2. 2.             Uczeń może poprawić ocenę w terminie do miesiąca. Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może poprawić oceny bieżącej w tym terminie, to nauczyciel na prośbę ucznia ma obowiązek ustalić nowy termin i miejsce poprawiania oceny.
 3. 3.             Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, dopuszczającą oraz dostateczną.

Klasyfikowanie śródroczne i końcowo roczne

&91

 1. 1.             Klasyfikowanie śródroczne uczniów w I i II etapie edukacyjnym przeprowadza się pod koniec półrocza. Polega ono na okresowym posumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
 2. 2.             Klasyfikowanie końcowo roczne, począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania według skali określonej w szkolnym systemie oceniania.
 3. 3.             Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana, jako średnia z ocen bieżących.
 4. 4.             Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu całego roku szkolnego. Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne, jak i za samodzielne prace pisemne. Odstępstwa od tej zasady dopuszczalne są na następujących przedmiotach: technika, muzyka, plastyka, informatyka, wychowanie fizyczne. Oceny za sprawdziany wpisywane są do dziennika w kolorze czerwonym.
 5. 5.             Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną, z co najmniej 5 ocen bieżących ustalonych podczas różnych form sprawdzania wiedzy.
 6. 6.             Na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel zobowiązany jest do uzasadnienia wystawionej oceny.
 7. 7.             Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na I półrocze z danego przedmiotu ma prawo poprawy oceny w terminie do 15 kwietnia.(w terminie 2 miesięcy)? Treści poprawy i formy ich sprawdzenia ustala nauczyciel danego przedmiotu.
 8. 8.             Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, nauczyciel przedmiotu może określić formy pomocy stwarzające uczniowi szansę uzupełnienia braków. O planowanych formach pomocy zainteresowany nauczyciel informuje rodziców poprzez zapis w dzienniku w miejscu ,, kontakt z rodzicami”
 9. 9.             Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania

1)        Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

2)        Wniosek w tej sprawie składa uczeń, jego rodzice lub wychowawca klasy do Dyrektora Szkoły.

3)        Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 1. 10.         Egzamin klasyfikacyjny może zdawać również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą
 2. 11.         Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w trybie i na zasadach przewidzianych dla egzaminu poprawkowego w poniższych terminach:

1)        egzamin klasyfikacyjny za I półrocze przeprowadza się w terminie do 15 kwietnia - wniosek powinien wpłynąć do Dyrektora Szkoły w terminie 2 tygodni od posiedzenia Rady Pedagogicznej;

2)         egzamin klasyfikacyjny roczny przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich - wniosek powinien wpłynąć do Dyrektora szkoły w terminie 2 tygodni od posiedzenia Rady Pedagogicznej;

 1. 12.         Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami. Termin też może ulec zmianie z powodu czasowej niezdolności nauczyciela danego przedmiotu do pracy.
 2. 13.         W skład komisji wchodzą: Dyrektor Szkoły, nauczyciel przedmiotu i wychowawca. Jeżeli nauczyciel przedmiotu jest zarazem wychowawcą trzecią osobą jest nauczyciel pokrewnego przedmiotu wyznaczonego przez Dyrektora szkoły.
 3. 14.         Uczeń, który w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych otrzymał ocenę niestateczną, może zdawać egzamin poprawkowy.
 4. 15.         Egzaminy poprawkowe przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych Rozporządzeniem MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów art. 44zb ustawy o systemie oświaty[9].
 5. 16.         Zmiany w szkolnym systemie oceniania dokonywane są na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

Ocenianie zewnętrzne

§92

 1. 1.             Ocenianie zewnętrzne realizowane jest w formie sprawdzianów po III i VI klasie szkoły podstawowej. Zasady przeprowadzania sprawdzianów po VI klasie regulują osobne przepisy. 

Ogólne kryteria ustalania oceny

§93

 1. 1.             Nauczyciel oceniając ucznia, uwzględnia następujące elementy:

1)        zakres i jakość wiadomości;

2)        rozumienie materiału naukowego;

3)        posługiwanie się i operowanie nabytymi umiejętnościami;

4)        kulturę przekazywania wiadomości.

 1. 2.             Stopienie w ocenianiu:

1)        Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a)         posiada wiadomości wykraczające poza wymagania programowe, wykorzystuje treści i wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ, a jego dodatkowa wiedza wynika z samodzielnych poszukiwań i przemyśleń;

b)        rozumie zgodne z nauką uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz;

c)         samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych, odnosi sukcesy w konkursach, w których wymagana jest wiedza i umiejętności z nauczanego przedmiotu;

d)        potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy, a przekazując widomości stosuje poprawny język, styl, swobodnie posługuje się terminologia naukową, jego wypowiedz cechuje wysoki stopień kondensacji.

2)        Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a)         wyczerpująco opanował cały materiał programowy (koniec roku lub półrocza), posiada wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ;

b)        rozumie zgodne z nauką uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek ingerencji nauczyciela;

c)         bierze udział w konkursach wymagających dodatkowej wiedzy i umiejętności z nauczanego przedmiotu, sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji, samodzielnie, umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce, potrafi łączyć wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadania;

d)        stosuje poprawny język, styl, poprawnie posługuje się terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje kondensacja i zgodność z wymaganiami z poszczególnych przedmiotów nauczania.

3)        Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a)        opanował zdecydowaną większość materiału programowego, posiada wiadomości powiązane związkami logicznymi, definicje, fakty i pojęcia;

b)        poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska przy pomocy inspiracji nauczyciela;

c)         potrafi zastosować wiedzę w typowych sytuacjach, umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, a trudniejsze wykonuje po kierunkiem nauczyciela;

d)        w swojej wypowiedzi nie popełnia błędów językowych, popełnia natomiast usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmuje, stosuje język przedmiotu w terminach naukowych, jego wypowiedź jest umiarkowanie skondensowana.

4)        Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)         opanował materiał nauczania w stopniu zadawalającym;

b)        zna podstawowe fakty, definicje i pojęcia pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień;

c)         wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych sytuacjach, potrafi wykonać proste zadania, a pod kierunkiem nauczyciela umie skorzystać z podstawowych źródeł informacji;

d)        popełnia niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazuje w języku zbliżonym do potocznego, jego wypowiedź jest mało skondensowana

5)        Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a)         posiada poważne braki w wiedzy, które jednak można usunąć w dłuższym okresie czasu;

b)        nie rozumie podstawowych uogólnień, nie potrafi wyjaśnić zjawisk;

c)         nie umie stosować wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela;

d)        popełnia liczne błędy, jego styl jest nieporadny, ma trudności w wysławianiu się.

6)        Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)        ma duże braki wiedzy, które nie rokują nadziei na ich usunięcie przy pomocy nauczyciela;

b)        nie rozumie prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych umiejętności i przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy;

c)         wykazuje się brakiem systematyczności oraz chęci do nauki;

d)        braki uniemożliwiają mu naukę na dalszym etapie nauczania:

-     nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu;

-     popełnia liczne błędy, stosuje rażąco nieporadny styl, ma duże trudności w mówieniu językiem literackim.

Ocenianie zachowania

§94

 1. 1.            Postanowienia ogólne: 

1)        Uczniowie podlegają ocenie zachowania, która składa się z trzech ocen obejmujących:

a)         stosunek do obowiązków szkolnych;

b)        zaangażowanie w życie szkoły;

c)         kulturę osobistą. 

2)        Każdy uczeń oceniany jest co miesiąc, tzn. pod koniec każdego miesiąca otrzymuje trzy oceny.

3)        Ocena za półrocze jest średnią oceną wszystkich ocen miesięcznych danego półrocza.

4)        Podstawą do wystawienia oceny zachowania jest punktacja.

5)        Punkty przydzielane są przez nauczycieli, wychowawców, opiekunów według niniejszego REGULAMINU.

 1. 2.             Postanowienia szczegółowe: 

1)  Za stosunek do obowiązków szkolnych każdy uczeń na początku miesiąca otrzymuje punkty stałe + 30.

a)         Brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak zadania, brak przyborów matematycznych, brak podręcznika, atlasu i innych potrzebnych na daną lekcję przyborów szkolnych powoduje odjęcie – 4 punktów od otrzymanych 30.

b)        Uczeń może być tylko dwa razy nieprzygotowany w ciągu miesiąca, następne nieprzygotowanie spowoduje wystawienie oceny niedostatecznej.

2)        Za zaangażowanie w życie szkoły każdy uczeń na początku miesiąca otrzymuje punkty stałe + 10. W ciągu miesiąca uczeń otrzymuje dodatkowe punkty za:

a)         pełnienie obowiązków dyżurnego klasowego przez cały tydzień bez uwagi o niewywiązywaniu się ze swoich obowiązków + 5 punktów ( 1 punkt na każdy dzień w tygodniu);

b)        niepełnienie obowiązków - 5 punktów,

c)          pomoc nauczycielowi w przygotowaniu lekcji wg uznania nauczyciela od + 1 do + 10 punktów;

d)        pracę w kółkach zainteresowań według opiekuna organizacji od + 1 do + 5 punktów tygodniowo;

e)         dekorację klasy, szkoły wg uznania zlecającego od + 1 do 10 punktów;

f)         przygotowanie akademii, uroczystości szkolnej, udział w części artystycznej itp. według uznania opiekuna (osoby odpowiedzialnej za powyższe formy imprez szkolnych) od +1 do + 15 punktów;

g)        nie przygotowanie się do akademii, uroczystości szkolnej od – 1 do –15 punktów;

h)        reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych wg uznania osoby odpowiedzialnej od +1 do + 10 punktów.

3)        Za kulturę osobistą każdy uczeń na początku miesiąca otrzymuje punkty stałe +30. Od jego kulturalnego zachowania zależy, czy będzie zasługiwał na miano wzorowego pod koniec miesiąca. Uczeń traci punkty z otrzymanych na początku miesiąca za:

a)         nieusprawiedliwioną nieobecność na lekcji – za jedną godzinę –1 punkt;

b)        każde spóźnienie – 1 punkt;

c)         złe zachowanie w stosunku do nauczyciela, wychowawcy, koleżanek, kolegów i osób starszych od –1 do –20 punktów;

d)        nieodpowiednią lub naganną higienę osobistą od –1 do –5 punktów;

e)         nieodpowiednie lub naganne zachowanie na lekcji od –1 do – 15 punktów;

f)         brak obuwia zmiennego po raz pierwszy w danym miesiącu -`1 punkt,

- po raz drugi w danym miesiącu – 2 punkty,

- po raz trzeci w danym miesiącu – 3 punkty,

- za każdy następny raz w danym miesiącu kolejne minusowe punkty;

g)      stwarzanie sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu na terenie szkoły lub poza nią od –1 do – 30 punktów;

h)      niszczenie mienia szkolnego, społecznego, brak poszanowania własnej lub cudzej własności od –1 do – 20 punktów;

i)        niszczenie środowiska naturalnego i złe traktowanie zwierząt od –1 do – 20 punktów;

j)        wulgarne słownictwo od –1 do – 15 punktów;

k)      używanie telefonu komórkowego w szkole bez zezwolenia nauczyciela –5 punktów;

l)        nieodpowiedni strój i wygląd na akademiach i wyjazdach kulturalnych  od –1 do – 5 punktów;

m)    symulowanie obecności w szkole (długie przesiadywanie w toalecie lub innym miejscu bez uzasadnienia) od –5 do – 15 punktów;

n)      opuszczenie terenu szkoły bez zezwolenia od –15 do – 30 punktów

Postanowienia końcowe:

 1. Uczniom zachowującym się nagannie Samorząd Uczniowski ma prawo przydzielić punkty ujemne, po uzgodnieniu z opiekunem Samorządu lub wychowawcą klasy.
 2. W wyjątkowych przypadkach drastycznego naruszenia regulaminu, ocena półroczna (roczna) może zostać zmieniona przez wychowawcę klasy nawet po klasyfikacji.
 3. Uczeń – od wystawionej oceny zachowania – może odwołać się do Dyrektora Szkoły tylko w przypadku, gdy ocena została ustalona niezgodnie z regulaminem. Ponowną ocenę ustala Dyrektor Szkoły wspólnie z wychowawcą. Ocena ustalona przez Dyrektora Szkoły jest nieodwołana.

SKALA OCEN

Ilość punktów                    30 – 29            - ocena wzorowa

Ilość punktów                    28 – 24            - ocena bardzo dobra

Ilość punktów                    23 – 16            - ocena dobra

Ilość punktów                    15 – 8              - ocena poprawna

Ilość punktów                    7 – 2                - ocena nieodpowiednia

Ilość punktów1 - ...(ujemne wartości)       - ocena naganna

Skala ocen pomocna przy wystawianiu oceny półrocznej i rocznej:

ocena naganna                      - 1 punkt,

ocena nieodpowiednia         - 2 punkty,

ocena poprawna                   - 3 punkty,

ocena dobra                          - 4 punkty,

ocena bardzo dobra              - 5 punktów,

ocena wzorowa                    - 6 punktów.

Suma punktów za poszczególne oceny cząstkowe zachowania w półroczu (roku) podzielona przez ilość ocen w półroczu (roku) da średnią ocenę zachowania w półroczu (roku).

Pełny tekst WSO jest do wglądu dla wszystkich zainteresowanych.

Przed klasyfikacją nauczyciele i wychowawcy mają obowiązek przypomnienia uczniom szczegółowych zasad ustalania ocen, a także warunków ich poprawiania.

ROZDZIAL VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 95

Na terenie szkoły mogą działać związki zawodowe zrzeszające pracowników oświaty, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§96

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

§ 97 

Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 98 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 99 

 1. 1.             Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Pedagogiczna w drodze uchwały, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.
 2. 2.             Każda nowelizacja statutu skutkuje tworzeniem tekstu jednolitego statutu.
 3. 3.             Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły, który w terminie 30 dni od daty uchwały opracowuje ujednolicony tekst statutu.

§ 100

W sprawach nieujętych w Statucie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§101

Z dniem wejścia w życie Statutu traci moc dotychczasowy Statut Szkoły Podstawowej w Bycinie.

§ 102 

Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2015 r. Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2015/2016. 

Ujednolicony tekst Statutu został zatwierdzony i przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2015/2016 z dnia 28 sierpnia 2015r.


[1]              Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206,  Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240 i 1418.

[2]              Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206,  Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240 i 1418.

[3]           Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729, Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027, Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935, Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592, Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859, Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080, Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130. Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 129, poz. 734, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381, Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 611, z 2013 r. poz. 849, 905, 1036, 1247, z 2014 r. poz. 538, z 2015 r. poz. 396, 541.

[4]              Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206,  Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240 i 1418.

 

[5]              Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206,  Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240 i 1418.

[6] Jak wyżej

[7]              Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206,  Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240 i 1418.

[8] Jak wyżej

[9]              Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877, z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607 i 1629, 1640.