Wrzesień 2021

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
 N
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Szansa na sukces

logo_efs_400

„ Człowiek – najlepsza inwestycja ’’

Gminny Zespół Ekonomicznej Obsługi Placówek Oświatowych
w Rudzińcu jest realizatorem projektu pod nazwą:

„ Szansa na sukces – indywidualizacja procesu nauczania
      w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Rudziniec ’’


współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje ogólne:

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Poddziałanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacjnych świadczonych  w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie  
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Tytuł projektu – „Szansa na sukces – indywidualizacja procesu nauczania w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Rudziniec”

Okres trwania projektu od 01.09.2011 r. do 31.07.2012 r.


Cel ogólny:


Głównym celem działań podejmowanych w ramach projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania w klasach I - III we wszystkich szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudziniec.
Cele te zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwości.

Cele szczegółowe:


  • Zmniejszanie liczby uczniów u których zdiagnozowano zaburzenia rozwoju mowy,
  • Zmniejszenie liczby uczniów u których zdiagnozowano wady postawy, nadpobudliwość ruchową, widoczną nadwagę oraz zaburzenia w zachowaniu,
  • Zwiększenie liczby uczniów wykazujących zdolności o charakterze artystyczno – manualnym.


Zasięg projektu:

  • 8 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rudziniec; uczniowie klas I - III


Działania projektu:

Projekt obejmuje organizację następujących zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu nauczania w klasach I – III szkół podstawowych:

  • zajęcia z logopedii
  • zajęcia ruchowe w formie gier i zabawy
  • zajęcia artystyczne